Kurš sacīs, ka viņiem nav “jāsēž” vai “jākarājas” ?

 LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par Abrenes pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pagastu aneksijas neatzīšanu 

Latvijas un Krievijas starpvalstu attiecību pamatu nosaka joprojām spēkā esošais 1920. gada 11. augustā noslēgtais «Miera līgums starp Latviju un Krieviju». Šā līguma 3. pants fiksē valsts robežu starp Latviju un Krieviju. Starpvalstu tiesiskās attiecības ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienību noteica 1932. gada 5. februāri starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību Rīgā noslēgtais līgums. Abas līgumslēdzējas puses deklarēja, ka šis līgums noslēgts, pamatojoties uz 1920. gada 11. augusta Miera līgumu starp Latviju un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku, ka tas ir spēkā visā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības teritorijā un visi tā noteikumi negrozāmi un uz visiem laikiem paliek par nesatricināmu pamatu abu līgumslēdzēju pušu attiecībās.

PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1944. gada 23. augusta dekrētā «Par Pleskavas apgabala izveidošanu KPFSR sastāvā», atsaucoties uz Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lūgumu, grozīta 1920. gada 11. augusta līgumā noteiktā valsts robeža starp Latviju un Krieviju, iekļaujot KPFSR sastāvā Abrenes pilsētu un sešus Abrenes apriņķa pagastus. Saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvi teritoriālo iedalījumu 1940. gadā tie ir Kacēnu, Upmales, Linavas, Purvmalas, Augšpils un Gauru pagasti, kuru kopējā platība, ieskaitot Abrenes pilsētu, ir 1293,60 kvadrātkilometri. PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēta minētie pagasti nosaukti pēc cariskās Krievijas laikā pastāvējušā administratīvi teritoriālā iedalījuma par Višgorodas, Kačanovas un Tolkovas pagastiem. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1944. gada 22. augustā aptaujas kartībā pieņemtajā lēmumā «Par Višgorodas, Kačanovas un Tolkovas pagastu pievienošanu Krievijas Padomju Federatīvai Sociālistiskai Republikai» izteikts lūgums PSRS Augstākas Padomes Prezidijam pievienot Latvijas PSR Višgorodas, Kačanovas un Tolkovas pagastus Krievijas Padomju Federatīvajai Sociālistiskajai Republikai. Augšminētie robežu grozījumi starp Latviju un KPFSR un robežas precīza noteikšana apstiprināta ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1946. gada 5. oktobra lēmumu «Par robežas noteikšanu starp Latvijas PSR un KPFSR» un ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1946. gada 19. oktobra dekrētu «Par robežas starp Latvijas PSR un KPFSR izmaiņas apstiprināšanu».

Saskaņa ar Latvijas Republikas 1922. gada Satversmes 3. pantu Latvijas valsts teritoriju nosaka starptautiskos līgumos fiksētās robežas, kuras var grozīt tikai Satversmes 77. pantā noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā to, ka ar Latvijas Republikas Abrenes pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pagastu pievienošanu Krievijas Padomju Federatīvajai Sociālistiskajai Republikai tiek pārkāpts 1920. gada 11. augusta «Miera līgums starp Latviju un Krieviju» un 1932. gada 5. februārī starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību Rīga noslēgtais līgums, kā arī pamatojoties uz to, ka šīs teritorijas aneksija ir izdarīta Latvijas okupācijas laikā, Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Atzīt par antikonstitucionālu PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1944. gada 23. augusta dekrētu «Par Pleskavas apgabala izveidošanu KPFSR sastāvā» un pasludināt par spēkā neesošiem kopš pieņemšanas brīža tā noteikumus attiecībā uz Latvijas Republikas Abrenes pilsētas un Abrenes apriņķa Kacēnu, Upmales, Linavas, Purvmalas, Augšpils un Gauru pagastu teritoriju pievienošanu Krievijas Padomju Federatīvajai Sociālistiskajai Republikai.

2. Atzīt par spēkā neesošu kopš tā pieņemšanas brīža Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1944. gada 22. augustā aptaujas kārtība pieņemto lēmumu «Par Višgorodas, Kačanovas un Tolkovas pagastu pievienošanu Krievijas Padomju Federatīvai Sociālistiskai Republikai».

3. Atzīt par spēkā neesošu kopš tā pieņemšanas brīža Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1946. gada 5. oktobra lēmuma «Par robežas noteikšanu starp Latvijas PSR un KPFSR» un PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1946. gada 19. oktobra dekrētu «Par robežas starp Latvijas PSR un KPFSR izmaiņas apstiprināšanu».

4. Apstiprināt, ka Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu juridiski joprojām nosaka 1920. gada 11. augusta «Miera līguma starp Latviju un Krieviju» 3. pants.

5. Uzdot Latvijas Republikas delegācijai starpvalstu sarunās ar Krievijas Federāciju risināt Abrenes jautājumu, ietverot tajā arī Abrenes pilsētā un sešos Abrenes apriņķa pagastos esošajam Latvijas valsts un Latvijas Republikas pilsoņu īpašumam nodarītā mantiskā kaitējuma apjoma noteikšanas un šā kaitējuma atlīdzināšanas kārtību.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas bridi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 22. janvārī

LRTT. Viņi pārkāpa visu, ko vien iespējams pārkāpt ! Viņi ir nolādēti kopš “ieņemšanas” brīža !

“Abas līgumslēdzējas puses deklarēja, ka šis līgums noslēgts, pamatojoties uz 1920. gada 11. augusta Miera līgumu starp Latviju un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku, ka tas ir spēkā visā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības teritorijā un visi tā noteikumi negrozāmi un uz visiem laikiem paliek par nesatricināmu pamatu abu līgumslēdzēju pušu attiecībās.

Sakarā ar notikumiem Ukrainā, šis jautājums: kuri no 4. maija kliķes puses bija tie, kas šos “nesatricināmos pamatus” uzspridzināja ? Tas ir ārprātīgi smags jautājums, jo pa visiem 100% saistīts ar valsts un tautas nodevību, tātad, ar augstāko soda mēru(ASM). Šeit jau nav runa tikai par šīs “spridzināšanas idejas” iniciatoriem, bet arī par tiem, kuri balsoja par šo nodevības AKTU !

Kā redzam no zemāk lasāmā teksta, tad nozieguma spicē atrodas Aigars Kalvītis un Vaira Vīķe Freiberga. Tas pretīgākais, ka šīs divas nodevīgās(kuras ignorējušas visas starptautiskās Konvencijas, kas attiecas uz robežjautājumiem) kreatūras vēl šodien gozējas Latvijas “politiskajā saulītē” ! Pēc būtības viņām bija jau sen jābūt tiktām fiziski likvidētām. Iespējams, ka kāds atkal sacīs, ka nodarbojos ar draudiem, par ko var ierosināt kārtējo kriminālprocesu, bet vai tad es esmu nodevis valsti, pārkāpis Satversmi un Starptautiskās KONVENCIJAS, vai šīs personas ?

Protams, ka es nevaru pret šiem noziedzniekiem ierosināt KRIMINĀLPROCESU, jo neatrodos pie varas. Te jau tad arī ir izskaidrojums tam, kāpēc šie noziedznieki jau visus pēcAtmodas gadus vēlas mani nogalināt vai aizbāzt aiz restēm, jo zin, ja es un man līdzīgie tiks ievēlēti Saeimā, viņu stundas ir skaitītas.

Tautas SAMAZGA apskata Latvijas robežu !

Agrāk vai vēlāk, ar mani vai bez manis, šie cilvēkveidīgie izdzimumi tiks tiesāti, un ne tikai šie, bet visi komunisti- čekisti, kuri šos pēcAtmodas gadus ir slepkavojuši latviešus un izzaguši valsti !

Vairāk par šiem cilvēces atkritumiem šeit:

Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2007. gada 29. novembrī

lietā Nr. 2007-10-0102

Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, tiesneši Kaspars Balodis, Aija Branta, Juris Jelāgins, Kristīne Krūma, Uldis Ķinis un Viktors Skudra,

pēc divdesmit viena Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāta – Artura Krišjāņa Kariņa (pirmais, kas parakstījis pieteikumu), Solvitas Āboltiņas, Silvas Bendrātes, Ingrīdas Circenes, Ilmas Čepānes, Inas Druvietes, Ulda Gravas, Sandras Kalnietes, Arta Kampara, Ausmas Kantānes, Sarmītes Ķikustes, Gunāra Laicāna, Ainara Latkovska, Visvalža Lāča, Lindas Mūrnieces, Jāņa Reira, Einara Repšes, Ingūnas Rībenas, Annas Seiles, Kārļa Šadurska un Dzintara Zaķa – pieteikuma,

pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 85. pantu un Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. un 2. punktu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un 28.1 pantu…. Visu lasīt šeit.

Ministru kabinets paraksta 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas un Krievijas līguma projektu par abu valstu robežu, atsakoties no Abrenes.

Jau pēc neatkarības atgūšanas de facto 1992.gada 22.janvārī Latvijas AP, atzīstot Abrenes pievienošanu Krievijai par antikonstitucionālu, pieņēma lēmumu “Par Abrenes pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pagastu aneksijas neatzīšanu”. Abrenes piederības jautājums kļuva par ilgstošu šķērsli Latvijas-Krievijas robežas nospraušanai.

Taču, arvien vairāk iekļaujoties poltibiznesā, kur viss tiek pirkts vai pārdots, Latvijas varas elite sāka bezprecedenta koķetēriju gan ar Austrumu, gan Rietumu ietekmīgām aprindām, kurām Latvijas vai pat Baltijas neatkarības atjaunošana, bija, ir un paliek tikai kā politisks instruments savu interešu apmierināšanai. 

Pretendējot uz iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, Latvijas politiķi sāka izdarīt spiedienu par robežlīguma noslēgšanu ar Krieviju. Sabiedrībai tas tika pasniegts kā rūpes par Latvijas drošību, jo tas nepieļautu kaut mazāko iemeslu teritoriālām domstarpībām ar Krieviju pēc tam, kad Latvijas austrumu robeža kļūtu par ES un NATO robežu. Igaunijas politiķi, kuru vidū Krievijas ietekme bija daudz mazāka, no savām, Krievijas okupētām teritorijām nav atteikusies, savukārt, Lietuva, “pateicoties” PSRS iebrukumam un okupācijai ir pat atguvusi savas papildus vēsturiskās zemes Viļņas apgabalā, kuras pēc 1. Pasaules kara bija okupējusi Polija, sekojoši, ūn tā kā tai nav kopīgu robežu ar Krieviju, tai nav nekādu pretenziju.

1997.gada 7.augustā Latvijas varas elite parafēja un 9.decembrī apstiprināja Latvijas–Krievijas robežlīguma projektu, kurā tika akceptētas de facto pastāvošās robežas.

2005. gada maijā, nākot pie varas citiem politiķiem, kuri 1997.gada “politiskos labumus” no Austrumiem un Rietumiem neguva, lai izpatiktu vēlētājiem, kuri joprojām bija neizpratnē par notikušo teritorijas atdāvināšanu kaimiņvalstij, atsākās diskusijas par iespējamo Latvijas–Krievijas robežlīguma parakstīšanu. 

Latvijas valdība deklaratīvi paziņoja, ka pievienos robežlīgumam vienpusēju deklarāciju ar atsauci uz 1920.gada Miera līgumu, saskaņā ar kuru Latvijai pienākas Abrene, taču bez pretenzijām uz Abrenes teritoriju kā tādu.

Krievija atteicās šādu līgumu parakstīt, bet prezidents Vladimirs Putins uz to reaģēja, norādot: 

“Ne Pitalovas rajonu viņi dabūs, bet beigta ēzeļa ausis.”

Šajā situācijā Latvijas politiskā vadība nolēma piekāpties.

“Iestājoties starptautiskajās struktūrās, kas Latvijai garantē neatkarību, drošību un attīstību, mums bija jāpieņem tās realitātes, kādas izveidojušās Eiropā – arī tā, ka Abrene jeb Pitalova vairs nav Latvijas valsts kontrolē,”

situāciju skaidroja toreizējā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

2007.gada 27.martā Maskavā Latvijas premjerministrs Aigars Kalvītis un Krievijas valdības vadītājs Mihails Fradkovs parakstīja robežlīgumu, kurā paredzēta kādreizējā Abrenes apriņķa iekļaušana Krievijas Federācijā. 17.maijā Latvijas parlaments pieņēma likumu par robežlīguma ratifikāciju, un 29.maijā to apstiprināja Valsts prezidente.

Izraisījās diskusijas, cik konstitucionāls ir šis solis. Bija pamats uzskatīt, ka robežlīgums ir pretrunā ne tikai ar Neatkarības deklarācijas 9.pantu un preambulu, kurā ietverts valsts nepārtrauktības princips, bet arī ar Satversmes 3.pantu, kurš nosaka: “Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.” 

07.02.23

You may also like...

8 komentāru

 1. Labi draņķi sevi izgaismo! saka:

  https://www.la.lv/zatlers-par-deputati-grevcovu-tie-kas-par-vinu-veleja-doma-tiesi-tapat/komentari

  Par brīnumu, daudz labu, sakarīgu komentāru birums, tik 4.maija dranķus tas vēl nekrata! Pagaidām vēl!!!

 2. Anonīms saka:

  Nūja! Pārkārtošanās procesā nēsājot mantas no vienas telpas uz citu domāju domu, kādas savdabības pēc nopirku pelēkas krāsas bikses ar firmas zīmi Druids? Kas nosaka Pārkārtošanās procesus vai tie, kas skatās no malas vai tas, kas pārnēsā taa mantas? Ta nu savdabīgi dzirdēt pēdējā dienā pirms iz vākšanas no iepriekšējās istabas netīras valodas, kas ir nepamatotas pret māti Latgalieti. Krievuskai gribas pārdot istabu un aizlaisties prom uz Russiju, bet nabagiem tādu naudu nav un tiem, kam tāda nauda būtu nekad nebūs vajadzīga tāda istaba. Tā viņi domā tad, kad viņiem ir pilni klāti galdi un dzīvē viss kūsā un var spļaut lepni virsū tiem, kam dzīvē sokas švakak. Tā nu arī chulis vienmēr ir bijis lepnaks par Latgalieti savā atieksme tomēr latgaliešiem ir piemitosa īpatnība, kas nav chuljiem – Nokratīt no sevis paslepnibu! Ne vienmēr tas ir viegli, kad sāk spēlēt uz tām jūtām, ko sauc par SAVU tautu. Nevis izdomātu, bet saviem dzimts ļaudīm! Ieslēdzot netu parādās bilde ar Chempi un atkal Nacionāliem ir iespēja dirst savas netīrības virsū chempim, ka jis atrodas Kijevā un ir nopircis ģeneratoru skolai, lai bērniem būtu labi! Te nu arī manas netīrās domas jāpiespiež klāt, ka es ilglaicīgi domāju iegādāties ģeneratoru, bet visādas citas lietas to atstumj. Ieskaitot mentu sarakstitos sodus! Varbūt piezvanīt chempim un pa žēloties, ka dzīvē īpaši labi neiet un nopērc chempi man ģeneratoru? Pati doma jau priekš Kursha lepnuma šķiet zemiska, ka es vēl iešu kādam prasīt, lai man izgada to, ko neesmu pats pelnījis. Nu ejiet jūs dirst paprashaikas! Tomēr sadzīviski mēdz būt tā, ka nav nekādi un vajag tīri ceļam, lai aizbrauktu steidzīgi līdz cilvēkam, bet ceļam tanī dienā nav naudas. Jāiet runāt pa pasauli, kas spēj izpalīdzēt? Biežāk jau nespēj, bet tos, kas izpalīdz tiek īpaši piefikseti. Tā teikt ielikti zelta sarakstā! Palīdzība bij sadzīviski mazina, bet ar lielu pievienoto vērtību. Tā arī tai laikā, kad Briedis kļuva par chempi jābrauc bij ciemos, bet naudas izsīkums i aizgāju pie krievuskas kaimiņienes paprasīt tīri ceļam. Aizbraucis līdz Rīgai gaidu autobusu, bet mizst vajag i toletei arī centu nav. Pa fikso aizlaidis līdz bērzam pie kura ir mizst vēl no Soviet laikiem, bet izdarījis savu pienākumu pret nierēm redzu, ka no tālienes skrien man pakaļ divi menti. Jūsu personas apliecinoši dokumenti! Menti nostājās tik oficiālā stāja, ka es būtu izdarījis lielu noziegumu un veda cauri stacijai, kā sabiedrības ļaundari līdzīgi skolas laikiem, kad par skraidalesanu nolika gaiteņa vidū un bij jāstāv par kauna stabu. Staigāja pa apli skolēni un skatījās uz mani, ka esmu noziedzies pret skolas kārtību! Ta nākamā bilde ziņas savdabīgu uzrakstu – Rinkevics muld par trīs dēliem pa zaudētiem? Tak ne jau par taviem, jo tev pidaram tak nevar būt trīs dēli, ja nu vien? Tomēr Rinkevics runā par kāda ukraina dēliem. Pats arī nav redzēts ne reizi skolas laikā uzkāpjam uz boksa ringa, bet arī lielais padomu devējs chempim. Tā nu ar par to Latgalu zemi spriedeleja chulji pirms kara laikā un šajos laikos paši pat ne reizes nav bijusi dzīvē Latgalē. Līgumi un visādi punkti ar komatiem lielākajai daļai cilvēku, kas staigājuši darba drēbēs ir nesaprotami. Norunāja vīri darīt darbu un gāja darīt norunāto! Samos laikos vīriem tādu lietu nepastāv un tukšu salmu kulstisana tā ir goda vietā. Sapņot jau sapņo par Tēvu zemes atgūšanu, bet realitātē ir tā, ka pie laicīgi nenomaksata rēķina uzliek ārā uz ielas. Patriotiem ir pilnīgi no dirsties, cik tu godīgs un pareizs cilvēks! Bedres stāvoklis daudziem ļoti ir patīkams, tad var dzīvot un žēloties, ka visa pasaule man kaka virsū un izbaudīt nozelojamibas sajūtas. Tad ir daudz kopējā par ko parunāt, kad ir jālien ārā, tad cīnīties lielākā daļa nesagrib. Kur tu Jāni bleg līdis nahuj? Davaj ble pa vēl vienam ierausim, tad tu var līst ārā no bedres. Cik daudz jums vēsture boksā vai citās tuvcīņas ir bijis čempionu, kas sevi pasaulē identificē par latvieti? Vīrs ar otu un Virs otne nav izmainams vārds uz Sievotne.

 3. Pārmaiņas saka:

  Vairāk kā 190 !!!, kolonizētu, izslepkavotu, apzagtu, izvarotu, nabadzībā iedzītu un pārkrievotu tautu. Tāda ir patiesība par рускии мир, visasiņaināko impēriju cilvēces vēsturē !!!
  https://youtu.be/ieAzI-MaohI

 4. kas jāzina? saka:

  Bet ko Jūs gribat, ja Latvijā par tiesnešiem palikuši komunisti, čekisti un korumpanti? Spilgts piemērs: Padomju Latvijas komunistu ieceltie tiesneši Gvido Zemribo, Andris Guļāns un Ivars Bičkovičs vadīja Latvijas Republikas Augstāko tiesu? Viņu iebīdītie ģenerālprokurori Jānis Maizītis un Ēriks Kalnmeiers karjeru sāka kā okupētās Latvijas izmeklētāji un prokurori. Bet Satversmes tiesas priekšsēdētāji Aivars Endziņš un Gunārs Kūtris vispār uzskatāmi par Pētera Stučkas vārdā nosauktās Latvijas Valsts Universitātes Juridiskās fakultātes komunististiem un kolaborantiem. Viņi visi šodzien dzīvo kā nieres taukos uz apzagtās latviešu tautas rēķina, izņemot Gvido Zermribo un Jāni Maizīti, kuri jau ir nonākuši taisnā ceļā ellē pie velna.

 5. 85 saka:

  Labi ka arī Abrenes teritoriālais apgabals atrodas PSRS (nevis Krievijas federācijas) jurisdikcijā, kur zeme un sociums (cilvēce) tiek sargāti no rietumu un Eiropas savienības nebūtībā zūdošā parazītmehānisma dieva celsmaugsmes īstenības viltošanas (katastrofālajām sekām).
  Varbūt Abrenes dzīvotāji priecājas, ka, esot arī Krievijas Federācijas sastāvā, nav jāsaskaras ar vakareiropas piedāvātu virspretlikumīgu parazitārpolitiku kā kapitālisma kropļotu un attīstītu, trulu vietnparku bez dzīvjēgas.
  Parazītmehānismam zūdot nebūtībā, virspretlikumīgā un morālā, fiziskā kā materiālā un mantiskā kaitējuma apjomi un atguve ir padomju savienības deokupācijas svarīgs reālelements agrārās reformas īstenošanas turpinātībai Eirāzijas pasaulē.

 6. No Latvijas masu mēdījiem saka:

  https://www.la.lv/skatitaji-jauta-vai-krievijas-federacijas-pensionari-joprojam-tiek-parvadati-par-velti/komentari

  Aktuāli un daži piemēram:

  x 21:45, 8. februāris 2023
  nu gan ,naidīgi noskaņotie okupanti pret šo valsti vizinās te pa velti, taj pašā laikā pašmāju pensionāri no visas Latvijas maksā par biļeti,

  Vai visi te tādi nezinīši 23:28, 8. februāris 2023
  kas melo sev un negrib atzīt pat pie spoguļa, ka valsti 50. un nu vēl 30. gadus vada un valda viszemiskākie nodevēji – kolaboranti, okupantu pakaļu laizītāji un nenormāli rausēji, kas uz visu gatavi sava pašlabuma dēļ !Un tikai tāpēc nav veikta likumīgā, elementārā norma – dekolonizācija , tāpēc valsts pārpilna ar okupantiem, tāpēc tie tiek supernelietīgi naturalizēti pilsonībā ar savu milzīgo masu un ar milzu atbalstu no ekskomunistiem- kangariem un zagļiem, ar čekistiem – kangariem tiekot banku, uzņēmumu finanšu sferā, radot okupantiem iespēju nostiprināties valsts iestādēs, valsts vadošajos amatos, arī mācību iestādēs degradējot mūsu jaunatni (tādi hanovi, kaprāni vien ko vērti) iznīcinot Latvijas valsts pamatmērķi – izglītotu, pārtikušu pamattautu un tā rezultātā ziedošu un plaukstošu latvisku Latviju !E.P.

  jā sesk, tev Vāks un cerams drīz 21:58, 8. februāris 2023
  Visa būtība ir tāda, ka krievu pensionāriem ne par maksu, ne par velti nav LV jābrauc, bet jābrauc BEIDZOT uz roģinu ar visu famī liju un tur lai brauc ar putinu, bez putina, par velti vai kā vien grib ? Bet ne te, vairs ne mūsu zemē un joprojām nekaunīgi bez mūsu – bez pamattautas atļaujas!!!

 7. prof. Tokanava Tojama saka:

  Īsta pārkrievošana notiek tad, kad latvieši deg naidā pret “krievu pasauli”, bet paši kļuva saistīti ar krievu lamuvārdiem, it kā tas būtu viņu svētākais – mātes piens. Tieši krievu lamuvārdi, netīrās seksuālās draudzības un ikdienas dzīves kults, arī pudeles kults (nevis Čaikovskis, Puškins, Čehovs un Tolstojs) ir īstas saiknes ar t.s. “krievu pasauli”.

 8. Lūgsim mīlas un kaisles Dievieti Freju, lai Dieviete Freja (saukta arī par burvīgo Vanadisu) dod mums kaisli un mīlestību! Lai Dieviete Freja ir ar mums!
  failiem.lv/u/h4m5s2f42 [Dievietes Frejas godināšana]
  Dievieti Freju (sauktu arī par Dievieti Vanadisu) godāt ir viegli. Atliek vien ticēt un lūgt šīs Dievietes žēlsirdību!
  https://failiem.lv/u/h4m5s2f42
  Ar cieņu, Skolnieciņš

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *