„Nācijas tēva“ un viņa iebalsotāju garīgie pamati

 Талмуд, Abod. Zar. 26 b. «Убейте самых почитаемых представителей других народов».(Nogalniet pašus cienījamākos citu tautu pārstāvjus)

Талмуд, Jalqut Simeoni. «Тот, кто прольет кровь гоя (нееврея) принесет жертву нашему Богу».(Gojas nogalināšana ir upuris mūsu dievam)

Sanhedrin 59a: «Убийство гоя подобно убийству дикого животного.»(Gojas nogalināšana pielīdzināma dzīvnieka nokaušanai)

Aboda Zara 26b: «Даже лучших из гоев следует убивать.»(Pat labākos no gojām ir jānogalina)
Baba Necia 114,6: «Евреи – человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери.»(Ebreji ir cilvēka radības, bet citas tautas ir zvēri- necilvēki)

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: «Когда придёт Мессия, каждый еврей будет иметь по 2800 рабов.»(Kad atnāks mesija, viņš dāvās katram ebrejam 2800 vergus)

Seph. Jp., 92, 1: «Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций.»(Dievs devis ebrejiem varu par visu tautu mantu un asinīm)

Aboda Sarah 37a: «Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию.»(Goju meitenītes jau no 3 gadu vecuma drīkst tikt varmācīgi izmantotas)

Yebhamoth 11b: «Сексуальные сношения с девочками гоев разрешены, если девочке есть 3 года.»(Dzimumattiecības ar pagānu meitenēm ir atļautas, ja meitene ir 3 gadus veca)
Gad. Shas. 22: «Еврей может иметь нееврейскую девочку, но не может жениться на ней.»(Ebrejam var būt ne- ebreju meitene, bet nevar viņu apprecēt)

Tosefta Aboda Zara B5: «Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности.»(Ja goja nogalina goju, viņam par to jāatbild, bet ja ebrejs nogalina goju, viņam par to nav jāatbild)
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: «Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать.»(Atļauts nogalināt tos, kuri nosoda ebrejs, viņus pat atļauts nogalīnāt tad, pirms viņi izsaka nosodījumu)

Tosefta Aboda Zara VIII, 5: «Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою.»(Kā definēt vārdu laupīšana?“ Gojam ir aizliegts zagt, aplaupīt, paņemt sievietes un vergus no gojas vai ebreja. Bet ebrejam nav aizliegts to visu darīt saistībā ar goju)

Sanhedrin 59a: «Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью.»
(Goja, kurš “iebāza degunu” Likumā (Talmudā), ir vainīgs un tiek sodīts ar nāvi)

Hikkoth Akum X1: «Не спасайте гоев в случае опасности или смерти.»(Neglābjiet gojus nelaimes vai nāves gadījumā)

Hikkoth Akum X1: «Не выказывайте милосердия гоям.»(Neizrādiet līdzcietību gojām)

Libbre David 37: «Сообщать гоям, что-нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев, так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто.»(Stāstīt gojām par mūsu reliģiskajām attiecībām, tas nozīmē visu ebreju nogalināšanu, jo, ja viņi zinātu, ko mēs par viņiem mācām, viņi mūs atklāti nogalinātu)
Libbre David 37: «Если, еврею, предоставят слово для объяснения какой-либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот, кто, когда либо нарушит этот закон будет умерщвлен.»(Ja ebrejam dod vārdu, lai izskaidrotu kādu rabīna grāmatas daļu, viņam jāsniedz tikai nepatiesi skaidrojumi. Ikviens, kurš pārkāpj šo likumu, tiek nonāvēts)
Schabouth Hag 6d: «Евреи могут давать лживые обещания для отговорок.»
(Ebreji var dot nepatiesus solījumus kā atrunu)

Choschen Hamm 388,15: «Если может быть доказано, что некто отдал деньги Израильтян гоям, должен быть найден способ после благоразумного возмещения убытков стереть его с лица земли.»(Ja var pierādīt, ka kāds izraēliešu naudu piešķīra gojam, jārod veids, kā gudri kompensēt zaudējumus un  viņu noslaucītu no zemes virsmas)

Choschen Hamm 266,1: «Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы, если утерянная собственность возвращается во славу имени Бога, то есть когда христиане будут хвалить евреев и смотреть на них как на честных людей.»(Ebrejam var būt viss, ko viņš atrod, ja tas pieder Akumam (gojam). Ikviens, kurš atdod īpašumu gojam, grēko pret likumu, palielinot likumpārkāpēju varu. Tomēr tas ir pelnījis uzslavu, ja pazaudētais īpašums tiek atgriezts Dieva vārda godībā, tas ir, kad kristieši slavē ebrejus un uzlūko viņus kā godīgus cilvēkus)

Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: «Еврей может и должен клясться во лжи, когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что-либо против них.»(Ebrejs ne tikai drīkst, bet viņa pienākums ir zvērēt gojam melus, kad viņš jautā vai mūsu grāmatās ir kas pret viņiem)
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: «Иегова создал не евреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно, не евреи – это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью.»(Jahve radīja ne- cilvēkus līdzīgus cilvēkiem, lai ebrejiem nebūtu kalpi dzīvnieku izskatā. Proti, ne- ebreji ir dzīvnieki cilvēka izskatā, kuriem nolemts kalpot ebrejiem dienu un nakti)
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: «Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения.»
самарина.рф/new/Evrei-Tora/Tora-Citaty-Go…(Visi citu tautu īpašumi pieder ebrejiem, kurai tādējādi ir tiesības izmantot visu bez ierobežojumiem)

(Nogalniet pašus cienījamākos citu tautu pārstāvjus)

PēcAtmodas periodā šie sātanisti(levit-purni) ir nogalinājuši neskaitāmus latviešus… .

Tas, latviet, ir sātanisms un šis sātanisms ir pilnībā pārņemis mūsu Dzimteni !

Два еврея о гоях

Они считают, что гои подобны скотам и созданы служить евреям.Эти мнения – результат закрытия глаз правительства на систему образования во многих религиозных учреждениях.В Израиле сотни тысяч гоев, которые идут под пули за страну, платят налоги и приносят стране намного больше пользы, чем эти праведники!Светский Израиль, присоединяйся к нам!

Gepostet von Светский протест am Freitag, 19. Oktober 2018

Pilnīgi piepildās E. Finka sacītais:

E. Finks par Latvijas nākotni.

„Latvijā atkal plivinās sarkanbaltsarkano karogu, bet pie varas būs komunisti. Tas ilgs vairākus gadus. Komunisti nedarbosies latviešu tautai, bet krievu interesēs. Daudz būs runu par brīvību un neatkarību.Tas būs tukšas muldēšanas laiks. Joprojām būs tas pats viss sliktais pret latviešiem. Komunisti padarīs latviešus plikus un nabagus. Paši viņi savāks lielas vērtības. Tās iegūs krievi un žīdi. Tās nebūs godīgā ceļā iegūtas vērtības.Tad- es nevaru pateikt, kā tas iznāks- bet viņi būs spiesti atdot visu atņemto latviešiem atpakaļ. Būs milzīgs pasaules spiediens- krievi un visi svešie dabūs braukt prom…“

Un piepildīsies arī viņa sacītais pēdējais teikums !

30.08.19                               LRTT

„Nācijas levitistu(sātan-žīdu)“ pamati brūk !

7 Komentāri “„Nācijas tēva“ un viņa iebalsotāju garīgie pamati”

 1. Valdis Freimantāls sagt:

  Tagad kļūst saprotams kapēc 1940. gadā un 1993.gada 18. februāra naktī viņi iznīcināja )Rīgas Latviešu Biedrību un māmuļu atņēma latviešu tautai!

 2. šīza sagt:

  Šī doma nav priekš fanātiķiem. Par Brīvības pieminekli un talmudistiem, kā tas rīmējas? Brīvības piemineklī iekšā ir telpa, kuras vidū bija akmens galdiņš apm. 60+ cm X 33 cm. Vai tagad ir nezinu. Kas un ar ko nodarbojās pie šī galdiņa, kamēr mēs tur ārā dziesmas dziedājām (…). Ko mēs zinām par Rīgas „andergraundu“ – pazemes eju tīklu zem visa Rīgas centra, arī zem pieminekļa un tagad slavenās PNB. Runa ir par to, kā var tautai nozagt gara vienotību pie tautai svētas vietas izmantojot pret cilvēciskus rituālus. Vai varbūt šī vieta jau sākumā tika izveidota ar citu nolūku.

 3. Eduards Lunis sagt:

  —Tagad arī sāksies kabalista laitmana teiktais! Arī Finka .

 4. Siza 2 sagt:

  Njā, interesanti gan, kas tagad ir ar Rīgas underground? Bet visticamāk ka vietām aizbrucis un nav lietojams būtībā. Jo visādas celtniecības, pāļu dzīšanas ir notikušas un nav vajadzības arī pēc šīm ejām. Valdība, vara krievu jūtas neuzvarama LV. Un ja okupācijas vara sajutis bīstamību, tad protams atjaunos ejas.
  Brīvības piemineklis diez vai sākotnēji bija paredzēts tādiem melniem mērķiem. Protams, LV vēl atrast tik lielu emociju, tautas vienu domu, zin nav grūti atrast tagad! Pārdaugavā pie okupantu pieminekļa savācās tik pat daudz fiziskās masas. Arī ar vienotu domu, tikai antilatvisku! Dziesmusvētkos domas ir izplūdušas…
  Sanāk ka LV ir 2 vietas, visspēcīgākās baznīcas. Nu jau viena, okupantu orgiju vieta Pārdaugava. Cik tad latviešu atlicis LV un kauns iet kopā stāvēt, redzēt kā okupācijas krievu vara slavē sevi un melo, melo visu laiku. LT prezidente neatbrauca uz 18.novembra okupantu orģijām, lai nestāvētu uz vienas pjedestālēs ar kolaborantiem un okupantiem Krievijas Latvijā. Tāpēc arī Brīvības pieminekļa apmeklēšana nenotiek… Apgānījuši ir viņi mūsu svētvietu… Uz laiku kādu…

 5. svētvieta sagt:

  Tā „svētvieta“tika celta lai milda stāvētu uz baltu pleciem ar trim zvaigznēm…..

 6. Petnieks. sagt:

  Tas,ka levasovi vai visi citi ,tie pashi, saka vai censas teikt kaut ko ,,gudru,, par Temu…….
  Tad VISU JAU IR PATEICIS JANIS DAVIS pagajusaa gadsimta trisdesmitajos un vel senak – Luters .

  Visi parejie ,,domu lidojumi,, ir tikai atsprakleniskas formas atzvadzinajumi!

  ( par taadas gramatas uzglabasanu sovjeta laikos ,bija risks uz pilnigi visaam ,, ekstraam,, kadas
  piedavaja taa laika sleptie un atklatie satanservanti…)

 7. Šīza sagt:

  Par andergraundu. Pēckara amatnieki Rīgā runāja par melno ozolu – pārakmeņojies koks – izcili izturīgs materiāls māju pamatos, tas ar gadiem kļūst arvien izturīgāks. 60 un 70to gadu bērni Rīgā spēlēja spēlītes ne tikai māju bēniņos, bet arī pagrabos, tā nejauši atklājot to laiku tehnoloģijas – publisku vietu novērošanu no parasti nepieejamām vietām. Piemēram izeja no pagraba uzreiz 2. stāva līmenī ar skatu uz Putnu dārzu. Tagad kaut kas ir pārbūvēts vai atstāts aizmirstībai, bet varbūt tīšām nomaskēts.

Atbildēt