A. Garda un sātanisms- krievžīd-ISMS !

Sātanisms Latvijā !

Runāšu par “Ciānas Gudro protokolos” rakstīto, ko savā darbībā piekopj komunists-“dekoloniszators” Aivars Garda.

Viens no galvenajiem cionistu principiem: “Apsūdzi, lai goja taisnojas, jo taisnošanās ir daļēja savas vainas atzīšana.”

Mēs zinām, ka komunisms bija maskēts jūdaisma totalitārisms- tātad žīdisms visā savā spožumā !

Ja to zinām, tad A. Gardas uzvedība ir pilnīgi izprotama.

Viņš veic savu “iekšējās balss” aicinājumu !

LNF(protams,nosaukums izraisa smaidu) ir cionistu kontrolēts latviešu tautas diskreditēšanas instruments !

Sātanisti vārda tā vistiešākajā nozīmē !

FOTO: Ja redzi šo foto, kur visi žīdkomunisti vienkopus, vai ir vajadzīgs vēl kāds komentārs ?

Šeit redzami Gardas & Muzikantes sātaniskie čekas meli:

http://fronte.lv/2012/09/aivars-prusis-es-neesmu-tautas-tribunala-biedrs/

Aivars Prūsis: Es patiešām neesmu “Tautas tribunālā”! Nezinu pat, kādā veidā tur tiku uzņemts. Starp citu, pirms pāris nedēļām, pēc tam, kad nosūtīju jums vēstuli, saņēmu e-pastu no Linarda Grantiņa. Lūk, ko viņš man rakstīja…

Un, ko tad šeit saka tas pats Prūsis:

DDD: Kas jūs pa­mu­di­nā­ja dar­bo­ties Tau­tas tri­bu­nā­lā(atvērt)*?

A.P.: Tā ir la­ba ide­ja un kus­tī­ba, kas at­tīs­tās. Kaut kā­dam spē­kam ir jā­būt. Mēs vē­ro­jam un uz­rau­gam no­ti­ku­mus Lat­vi­jā. Pie­nāks laiks, kad sāk­sies tie­sas pro­ce­si, un pa­sau­le ie­rau­dzīs, ka Lat­vi­ja nav ti­kai ne­lie­tī­gu ko­rum­pan­tu ze­me, ka tā ir su­ve­rē­na, tie­sis­ka valsts, ku­rā val­da tais­nī­gi li­ku­mi. Ta­gad ne­kā tā­da nav! Tā­pēc ne­pie­cie­šams šāds Tau­tas tri­bu­nāls, kas sa­vā bū­tī­bā pa­gai­dām ir kā uz­rau­dzī­ba no­ti­ku­miem Lat­vi­jā. Va­ja­dzīgs spēks, kas nāk­tu un iz­la­bo­tu tās ār­prā­tī­gās ne­lie­tī­bas, kas Lat­vi­jā ir no­ti­ku­šas pē­dē­jo 17 ga­du ga­ru­mā. Mums ir jā­at­gūst lat­vie­šiem no­lau­pī­tās ze­mes un īpa­šu­mi, jā­pār­ska­ta ne­li­ku­mī­gā pri­va­ti­zā­ci­ja, jā­at­gūst Ab­re­ne. Vai tas būs tri­bu­nāls, vai kāds cits spēks, kas to da­rīs – tas nav sva­rī­gi. Sva­rī­gi ir tas, ka jā­at­jau­no li­ku­mī­ba, tie­sis­kums. Tie­sas diem­žēl šo­dien ne­ko ne­var iz­lemt, jo pa­šas ir ko­rum­pē­tas. Lat­vi­jā vairs nav bal­to zvir­bu­ļu va­ras in­stan­cēs, tos tā­pat kā ma­ni vai nu no­zū­mē­ja, vai iz­šā­va. Es zi­nu, kā tas no­ti­ka un no­tiek, jo pats to pie­dzī­vo­ju. Ti­kai brī­nums ma­ni iz­glā­ba. Bal­tie zvir­bu­ļi, kam kād­reiz bi­ja kā­da va­ra vai teik­ša­na, ta­gad ir zem ze­mes vai iz­dzī­ti no valsts…

Šeit pieminētais nav vienīgais gadījums. Arī manis sacītais kādreiz tika “pielabots” ! Katrs DDD laikrakstā publicētais raksts, ko saņem no kāda lasītāja, vienmēr tiek “pareizi” pielabots.

Jūs nepārklausījāties: pielabots, bet ne cenzēts !!!

Reiz mums visiem pazīstamā disidenta Ulda Freimaņa sacītais bija pilnībā pārrakstīts… . Viņš toreiz DDDistus nodēvēja par neliešiem…, neilgi pēc tam viņš “aizgāja“… .

LNF graujošā darbība

Neaizmirsīsim patriotu Uldi Freimani:


Bet visu pēc kārtas:

Tas bija vēl laikos, kad klausoties A. Gardas patriotiskajos saukļos, pieslējos viņa komandai. Šodien, protams, ka viņa “patriotisms” ir jāliek pēdiņās. Par viņu jau esmu LRTT i- vietnē pietiekoši rakstījis. Kas vēlas to zināt, var atvērt www.tautastribunals.eu , ierakstīt meklētājā attiecīgās personas vārdu un teksts parādīsies.

Vienmēr atceros A. Gardas sacīto: “Viņus vienmēr un visur vajag diskreditēt !”

Tas toreiz attiecās uz VVF.

Tas ir tiešs sauklis no Ciānas Gudro Protokolu teksta.

Tieši to, tā saucamā “Latvijas Nacionālā Fronte”, piekopj katrā savā rakstā.

Pēc būtības tā nav nekāda Nacionālā fronte, bet Melu fronte- visīstākais cionistu-sātanisma bacilis latviešu tautas miesā ! Arī tie, kuri publicējas pie viņiem, nav labāki, jo ar taisnības piejaukumu palīdz kultivēt melus.

Pirms mēneša Alfreds Buls publicēja(lasīt raksta beigās) savu “spriedumu” par šo melu fronti un tad sekoja sātanisks “uzliesmojums” !

Visa diskusija: https://www.facebook.com/alfreds.buls.90/posts/184200752387638

Tikai nelaime, dižie “gaismas nesēji” no N. Rēriha “pulciņa” savus sulīgos komentārus izdzēsa un daži arī paši izdzēsās.

Šeit varam iepazīties ar “izgaisušajām” rērihiešu “lingvistikas pērlēm”:

Alfreds Buls

Foto: Vai ir kāda nozīme pie šī Kremļa mēsla vērsties ar tādiem jautājumiem ?

Atklāts jautājums NBS komandierim ģenerālleitnants Leonīdam Kalniņam un aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim.
Lūdzu izlasiet komentārus, kurus Facebook.com komentāros ievietoja Jūsu pārraudzībā esošo struktūru pārstāvis Mārtiņš Grapmanis (bilde no viņa profila)
Martins Grapmanis
Oooo, satikušies divi līdzvērtīgie!!! Viens, kurš visu laiku piemin nolaistas jaunu puišu bikšeles un otrs vājprātis, kurš slēpjas fāterlandē un cer, ka šeit neviens vairs neatceras, kāds bija viņa zonas statuss. Es zinu, kāds putns Tu biji zonā!!!

Aivars Garda Martins Grapmanis. Es arī zinu. Taču vistēlaināk par to var pastāstīt Aivars Gedroics.(atbilde dzēsta)

Aivars Garda Martins Grapmanis. Vai tiešām Jūs domājat, ka šie putni tagad viens otru ņems priekšā taisnās zarnas operatoru stilā? Nebūtu nekāds brīnums.

Cienījamās valsts amatpersonas. Mani interesē Jūsu viedoklis par komentāra saturu un gaidu Jūsu vērtējuma publikāciju par Jūsu padotā morālo stāju. Mans jautājums ir šāds – Vai mūsdienās tā ir NBS militārpersonu morāles norma un vai tādām personām ir vieta Latvijas aizstāvju rindās???

Gaidu Jūsu vērtējumu.
Ar cieņu,
Alfrēds Buls (26694977, alfbu@inbox.lv)

L. Grantiņš: Lūk, tas ir žīdisms !

FOTO: Sadista M. Grapmaņa hobijs !

M. Grapmanis ir tāds pats latvietis kā Ivars Godmanis, Aivars Borovkovs, Aivars Garda, Aivars Gedroics, Aivars Lembergs, Leonards Inkins, Juris Lapinskis un vesels lērums citu. To pierāda arī viņu pretīgā leksika. Latvietis, kuram nav šo sātanžīdu gēns, nemelo un tādu leksiku nepiekopj.

Veltīgi Alfreds Buls jautā Leonīdam Kalniņam un Raimondam Bergmanim, jo viņi ir no tās pašas varzas, kurai pieder Garda, Grapmanis vai arī tas pats jefiņš Gedroics.

Viņi visi ir “Ciānas Gudro” izvadorgānu “sanitāri” !

Žīds Grapmanis ar pārliecību paziņo:” Es zinu, kāds putns Tu biji zonā!!!” Tas attiecās uz mani, L, Grantiņu. Un interesanti, ka par to visu zinot A. Gedroics, viņš piebilst !

FOTO: Un šeit abi Ciānas “produkti”, Liene Apine un Mārtiņš Grapmanis, sevi iemūžinājuši kop-foto.Tā kā nevar sacīt, ka cilvēks “no malas” bija piesteidzies aizstāvēt savas sugasbrāļus… . Monolīta komanda… .

Mans veltījums tieši šim pretekļžīdam Grapmanim, kuru žīds Garda pieaicināja šajā diskusijā: Ar šo tekstu tu, Grapmani, izaicināji savu likteni. Mani tu nevari apvainot, jo pret taviem žīda gēniem esmu imūns un citu jau arī no samazgas sagaidīt nevar, bet tu esi iespļāvis sejā manai sievai, maniem bērniem, mazbērniem un tas tev netiks piedots, tāpat ka reiz sacīju Gedroicam, kurš pēc tam sūdzējās visām Latvijas tiesām, bet saņēma nicīgu atraidījumu.

Es,Grapmani, aizstāvēšu savu vīra, tēva un vectēva GODU !

Tad, kad tu mani redzēsi, Tēvreizi vairs noskaitīt neizdosies…, tu redzēsi stobru, bet šī stobra radītā skaņa tavas ausis vairs nesasniegs… . Neviena dzīva radība uz šīs zemes nevar apliecināt, ka es savus solījumus neesmu izpildījis !

FOTO: M. Grapmanis & Co

Aiz politiskas ziņkāres paskatījos viņa DRAUGI.LV profilu. Un, protams, ieraudzīju to, ko biju gaidījis… kaut kādas perversijas.  Bija skatāmas kādas 12 – 15 fotogrāfijas ar nogalinātiem bebriem…sadista izpausmes visā savā krāšņumā. Bail pat iedomāties, kas viņš varētu būt 1940.g. atkārtojuma gadījumā. Protams, pēc mana apmeklējuma šis taisnības cīnītājs mani nobloķēja. Nesaprotu, ja cilvēks ir taisnīgs un pārliecināts par “savu lietu”, tad kāpēc bloķēt ? Varētu vēl saprast, ja es viņam nepārtraukti rakstītu muļķības… . Ja kādam interese, pamēģiniet paskatīties šo viņa “nāves galeriju” !

Lūk, latviet, tā darbojas žīdcionisms- sātanisms. Tiek iesēta melu sēkla, kura “uzdīgstot” pārvēršas asinīs un ciešanās.

Garda un Konstantīns Pupurs, kad Latvijā notika Amoda, atradās Maskavā, kur tika apmācīti būt par “īstiem nacionālistiem”.

Viņa komanda strādā vienoti.

Attiecīgais personāžs, kurš darbojas latviešu tautas labā, tiek vispretīgākā veidā apmelots !

Šeit variet lasīt viņu biedra A. Gedroica “cīņas metodes”:

Iesniegts 03.05.2014 at 22.27 Nebaidies, plāngrantiņ, Stūra māja tev vairs nedraud! Tu nosprāgsi sazāļots, apmīzies un apdirsies, piesiets pie gultas Rīgā, Tvaika ielā 2 !

Iesniegts 05.05.2014 at 19.45

debilajam Linardelim nesaprast, ka nelaiķis Uldis viņam nerakstīja sliktu par raivi, jo zināja, ka linardiņš iemīlējies viņā kā jau cietumā nolaists gailis! :) Grantiņ, Pupurs un Hiršons sen zina, kā tur tevi dirsā pisa un arī citiem pastāsra…Un gan jau tavs mīļais nēģeris Stīls arī iedos tev pipeli pasūkāt, pacieties tikai! :))

Iesniegts 30.04.2014 at 18.41 Ai, kā Linardam gribētos Modri Slavu izpist dirsā!!! :))

Krievžīdu- mūsu Dzimtenes okupantu uzdevums ir diskreditēt mūsu valsti un mūsu tautas redzamākos cilvēkus.

Lūk, žīdisma MATRICA, kuru piekopj Latgales žīds A. Gedroics:

Tiek diskreditēts mūsu valsts pamatlicējs Kārlis Ulmanis.To piekopj arī pats Garda ar savām “dāmām”. Visi tie, kuri nopeļ Ulmani, ir krievžīdu salašņu komandēti. Ja gribat uzzināt Patiesību, tad izlasiet, ko rakstīja tikko žīdčekistu noslepkavotais latviešu vēsturnieks Indulis Ronis:

I. Ronis. Par nodevējiem un Kārli Ulmani

Aivars Gedroics
87.110.79.190
Iesniegts 21.08.2014 at 14.43

Munters bija ne tikai nodevējs, bet arī K.Ulmaņa dirsas drātētājs! Palasi, Plāngrantiņ, pirmskara “Pērkonkrustiešu” presi!

Gudrais
90.130.189.106
Iesniegts 19.08.2013 at 12.27

Ha-ha, plāngrantiņam laimējās, ka ar mani nesatikās! Es viņam būtu visus zobus izdauzījis no izpistās mutes un izdrāztajā pakaļā slotas kātu iebāzis…nu tieši kā viņam Centrālcietumā!

Gudrais
90.130.170.163
Iesniegts 17.08.2013 at 20.55

Umanis un Munters bija pidari, kas pisa viens otru – tieši kā Raivis ar Linardu!

Nav jau vairāk nekāds noslēpums, ka PĒRKOŅKRUSTIEŠI bija Kremļa projekts… .

Tādi un tamlīdzīgi komentāri ir bezgala daudz !

Tāds ir Gardas un viņa “dāmu” cīņu elks par brīvu Latviju… .

Garda, Muzikante, Apine & Co ir nāves un iznīcības simboli.

Meli ir viņu ikdiena, viņu dziļākā būtība.


Es to visu šeit jau kuro reizi atgādinu, lai šie melnie žīdcionistu nodevības kropļi pēc iespējas mazāk iezombētu nenobriedušos lasītājus !!!

Steidzīte Freiberga Noklausījos radio Merkurs, kur sarunā ar Lapinski Līga Muzikante un Liene Apine, runājot par tumsoņām, kuri savā niknumā metas virsū patiesības paudējiem, atzina, ka būtībā tas ir mūsu ieguvums, jo šie tumsoņas tādējādi paši sevi atmasko. Nevar viņām nepiekrist.

Aivars Garda Liene Apine. Bumerangs šim sprukstiņam jau atgriezās friču tribunāla sprukstiņa izskatā. Ir smieklīgi vērot, kā šie divi idioti cenšas, skatos, ka viņiem grib piebiedroties krasevskandris. Šie sprukstiņi paši panāca, ka viņiem tika atņemts veselais saprāts. Ļoti labi, ka viņi publicē savus idiotismus, lai cilvēki lasa un vērtē.

L.Grantiņa piebilde: Es savu „idiotismu“ neesmu izdzēsis. Kāpēc tu izdzēsi savu viedo atziņu ? Kāpēc negribēji lai cilvēki to lasa un vērtē tavu dievišķo viedumu ?

Aivars Garda Aivars Gedroics. Jums bieži pārmet iecietības trūkumu. Lai palasa Jūsu iecietīgo atbildi Andrim Krasevskim, kurš ar savu bērnišķīgo izpratni ir iesaistījies pieaugušu onkuļu diskusijā. Jūs protat pieklājīgi, kā tas ir pieņemts sarunās ar bērnu, paskaidrot viņam nesaprotamo, kaut gan viņš ir devis nepārprotamus mājienus par zilo krāsu.

L.G.piebilde: Gedroics savu viedumu tūlīt pēc uzrakstīšanas dzēsa. Laikam jau nospēlēja skaudīgus un nevēlējās, ka lasītājs paliek „vieds“.

Aivars Garda Rolands Petersons. Učisj student, no Liene Apine! Tādam ezotērikas sajēdzējam gan vajadzēja zināt par informētību un zināšanām bez Lienes Apines aizrādījuma. Jums nepatīk arī Madara Valdmane komentārs bullītim. Varat droši attiecināt to uz sevi. Ticiet man, ja tajā būtu kaut viena rupjība, es pirmais aizrādītu Madarai un nekad neattiecinātu to pat uz Jums.

Šeit jau komentāri no kādas citas diskusijas par šo tēmu:

Martins Grapmanis Alfredo, vai, skatoties šodienas acīm, Tev vēl joprojām liekas, ka bija vērts tērēt NBS uzmanību par manu itkā zemessarga necienīgo rīcību, saucot lietas un notikumus to īstajā vārdā? Šobrīd gan izskatās, ka veselīgā sabiedrības daļa savu attieksmi šajā jautājumā ir paudusi un tas nav glaimojoši Tev, Bula kungs.

Alfreds Buls Daži komunista Gardas pakalpiņi ir veselīga sabiedrības daļa. Ir gardi jāsmejas. Ja gribat tad tiesnesis var izvērtēt Jūsu un Gardas dialoga saturu pēc būtības kurā Jūs faktiski savā ciniskā dialogā ar avīzes DDD izdevēju faktiski apvainojat mani un Helsinki 86 dibinātāju L.Grantiņu Jūsu mīļākajā tēmā – ped…… Un tiesnesis tad arī sauks lietas un notikumus to īstajā vārdā. Padomājiet, ko varat iegūt un ko pazaudēt. Veiksmi JUms domāšanā

 Steidzīte Freiberga Parādījies atkal Buls – ir nu gan neatlaidīgs sava “goda” sargātājs. Vai tad vēl nav izbēris savu drazu un te no jauna klāsies viņa šmucīgie palagi? Tiesā savu godu nevar aizstāvēt, ja sadzīvē pats to ir aptraipījis…

Šeit Alfreda Bula publikācija, pēc kuras sākās diskusija:

Alfreds Buls 2. aprīlis plkst. 9:57 ·

Vai A.Gardas k-gs ir patiešām tik īsts Nacionālpatriots???
A.Gardas k-ga personības raksturojumu var iesākt ar komentāru pievienotu intervijai ar A.Sluča k-gu. https://www.nacionalisti.lv/…/bl…/intervija-ar-aivaru-sluci/,
„cits zinošais 2009-05-23 13:07
A.Garda krievu laikā strādāja par universālveikala vadītāju. Tādos amatos bez partijas sakariem un akcepta nonākt nevarēja…………..”.
PSRS okupācijas režīma kompartijas štata darbinieku un režīmu atbalstošo augsta ranga valsts pārvaldes funkcionāru apgādes sistēma ar visa veida pārtikas un rūpniecības precēm bija organizēta caur LPSR patērētāju biedrības veikalu sistēmu. Par to, ka okupācijas režīma pakalpiņiem bija sava apgādes sistēma praktiski nezināja neviens Latvijas iedzīvotājs, jo veikalus un to vadītājus šīs apgādes nodrošināšanai rūpīgi izraudzījās Latvijas kompartijas rajonu nodaļu vadoņi un šo veikalu vadītāji bija kompartijas biedri un kompartijas vadoņu pirmās uzticības personas.
Tas nozīmē, ka arī A.Gardas k-gs bija ne tikai okupācijas režīma pakalpiņš, kuram atleca savs labumiņš, bet arī Latvijas kompartijas vadoņu uzticības persona.
Lūk, ko savulaik par A.Gardas k-gu ir uzrakstījis nacionālpatriots no Daugavpils A.Gedroics –
„Gardas k-gam esot aizdomīga pagātne, viņš ir bijis PSKP biedrs…………..
Nevaru gan apgalvot, ka Gardas k-gs PSRS laikos būtu bijis disidents un G.Astram līdzvērtīgs varonis, tomēr, vismaz pēc manā rīcībā esošās informācijas, saukt viņu par nelieti un nodevēju arī nebūtu nekāda pamata. Viņš dzīvoja tāpat, kā vairums Latvijas iedzīvotāju toreiz – piemērojoties pastāvošajai varai un valdošajai ideoloģijai. Es nezinu, kādu motīvu vadīts viņš savulaik bija iestājies PSKP……………….”, 1.01.2011. Aivars Gedroics
„Laikam ritot, 2000. gadā savu politisko darbību uzsāka arī A.Gardas kungs, kuram izdevās dabūt savā pusē vairākas Kultūras Akadēmijas studentes, un nu jau kopīgi šie cilvēki turpināja aktīvu cīņu par Latvijas dekolonizāciju”, 14.03.2010. Aivars Gedroics
Tātad sanāk, ka A.Gardas k-gs no 1991.gada līdz 2000.gadam nekādās nacionālpatriotu organizācijās nav darbojies un iespējams ka arī nav piedalījies barikādēs un citās aktivitātēs, kuru mērķis bija Latvijas valstiskās suverenitātes atjaunošana un nostiprināšana.
Varbūt līdz 2000.gadam viņš kā lielāko svētumu glabāja komunistiskās partijas biedra karti???
Kā ir īstenībā cien. Gardas k-gs???!!! Bet varbūt arī tagad Jūs to biedra karti glabājat kā svētumu???
Cik īstenībā nelokāmi DDD jautājumā ir avīzes DDD personālijas spriediet paši –
Vai okupanti ir neizglītoti, apjukuši cilvēciņi?- http://fronte.lv/…/vai-okupanti-ir-neizglitoti-apjukusi-ci…/, 2018. gada 10. janvāris (1) | Raksti
Info no pievienotajiem komentāriem –
Lasītāja Steidzīte Freiberga: Pēc okupācijas ir jānotiek dekolonizācijai, tā tiešām ir visiem saprotama, elementāra patiesība, par ko nebūtu vispār jādebatē………….. Kā to izdarīt? Par to ir atbildīgi varneši, bet, ja vara ir nodevīga, tad tautai ir jāapvienojas un jāpieprasa pieņemt nepieciešamo likumu, lai veiktu šo taisnīgo procesu.
Doma izteikta skaidri. Un S.Freibergas k-dze paliek pie stingrās pārliecības par DDD nepieciešamību.
Interesantākais ir Līgas Muzikantes (DDD redaktore) komentārs, kuram ir manāma divkosības nokrāsa.
– Krievvalodīgajiem kā tādiem nav ne vainas. Okupantiem ir jāpamet valsts. Izņēmums var būt cilvēki ar īpašiem nopelniem latviešu tautas un valsts labā.
(laikraksts “DDD” Nr.24(398) [2017. gada 22. decembris–2018. gada 11. janvāris)
Arī A.Gardas k-ga viedoklis ir ar manāmu divkosības nokrāsu. (K.Streipa un A.Sluča diskusija (18.05.2011)) – Aivars Garda krievu tautības policistam, kurš izmeklēja uzbrukumu pret A. Gardu, teica, ka viņam nu gan nebūtu jābrauc prom, jo, lūk, šis konkrētais krievs viņam ir palīdzējis (to man stāstīja pats policists)”. Informācijas avots – http://www.laiks.us/lasitaju-komentari…,
Nav saprotams tikai viena būtiska lieta – vai LNF vadītājs pauž LNF oficiālo nostāju?! Ja tā tas ir tad nav brīnums, ka LNF savā pastāvēšanas laikā nav neko būtisku sasniegusi, tai skaitā latviešu nacionālās pašapziņas celšanā.
Un šeit ir nepieciešams uzdod loģisku jautājumu par LNF paveikto.
Š.g. 27. martā plkst. 23:41 Facebook. com ievietoju savu rakstu ‎ – Kā realizēt teikto – „Mūsu Latvija ir tāda, kādu to veidojam.” Rakstam tika pievienoti vairāki komentāri, tai skaitā arī A.Gardas k-ga komentāri. Mani visvairāk pārsteidza avīzes DDD redaktores L. Muzikantes, LNF vadītāja A.Gardas un viena otra viņu domubiedru spējas izteikt savas domas kulturālā formā un sniegt konkrētas atbildes uz manu uzdoto jautājumu. Un domāju, ka latviešiem vajadzētu padomāt par DDD personāliju kultūras līmeni un viņu izcilajām rakstītprasmēm. Viņu īstā attieksme pret latviešiem ir izteiktas šādā komentārā – Jā. latviešu mietpilsoniskais pūlis ir tikpat bailīgs, nodevīgs, remdens kā AB, tas ir tiesa. Manuprāt tas apliecina cik zemu latviešu tautu kopumā vērtē avīzes DDD personālijas un LNF vadītājs A.Garda.
A. Buls rakstīja A.Gardas k-gam – Mans jautājums, uz kuru Jūs neatbildējāt, bija – Vai Latvijas Nacionālai Frontei, kuru Jūs pārstāvat, un kura darbojas jau daudzus gadus ir izstrādāts konkrēts reāli īstenojams plāns deokupācijas, dekolonizācijas un arī deboļševizācijas realizēšanai???!!! Ko Jūs šajā sakarā, izņemot šīs problēmas cilāšanu ir izdarījusi vai vismaz mēģinājusi darīt???!!! Vai esat mēģinājuši šo jautājumu risināt starptautiskajā līmenī ANO vai citās starptautiskās organizācijās???!!! Acīmredzot neesat jo tāda informācija nekur nav pieejama. Vēlos iepazīties ar Jūsu vēstuļu saturu, kuras Latvijas Nacionālā Fronte ir nosūtījusi starptautiskajām organizācijām? Internetā šāda informācija nav pieejama. Uzskatu, ka Jūsu pienākums ir izglītot tautu par savu vēstuļu saturu starptautiskajām organizācijām. Lūdzu publicējiet to saturu Facebook.com un Draugiem.lv lai latvieši varētu mainīt savu nostāju DDD jautājumos.
Tā kā LNF vadītājs A.Gardas k-gs nespēj iepazīstināt cilvēkus ar minēto vēstuļu saturu tad rodas pamatotas aizdomas, ka tādu vēstuļu nav bijis vai to liktenis ir tāds pats kā Latvijas ārlietu ministra G.Andrejeva rakstam (Latvijas Avīze, 2004. otrdiena 26. oktobris 08:00. „1994. gadā toreizējais Latvijas ārlietu ministrs Georgs Andrējevs bija sagatavojis iesniegšanai Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO) rakstu par Latvijas okupāciju un tās rezultātā Latvijā izveidojušos etnisko situāciju, kad Latvijas kolonizācijas dēļ tautas pamatnācija savā zemē bija palikusi par minoritāti. Nozudusī vēstule un nepublicētie dokumenti G. Andrējeva vēstule adresātu nesasniedza, tā mīklainā kārtā nozuda, neatstājot pēdas pat Ārlietu ministrijas perfektajos reģistros. Un ir ļoti aizdomīgi, ka attiecīgo struktūru ierēdņi par to pat neinteresējas.”)
Un varbūt cienījamais A.Gardas k-gs Jūsu, it kā stingrā, nostāja Latvijas dekolonizācijas jautājumā ir tikai labs maskējums Jūsu vēlmei pelnīt pārdodot Latvijā Rēriha grāmatas (kuras protams ir saturiskas, bet vai Jūs ar savu biznesu neapdraudat latvisko dzīvesziņu? Vai Jūsu bizness nav līdzvērtīgs svešu varu okupācijai, jo tā ietekmē neatgriezeniski mainīsies tā jau degradēta latviešu pasaules uztvere?) un vēlmei nokļūt Latvijas politikās izlaidības perēklī – Saeimā. Jūs taču savulaik jau mēģinājāt tur iekļūt, kandidējot no partijas ‘’ Latviešu partija”.
Un šajā brīdi cilvēkiem vajadzētu pārdomām uzmanīgi izlasīt arī informāciju par A.Gardas elku N.Rēriha k-gu, kurš bija daudzšķautnaina personība ar izciliem talantiem, bet kurš bija arī tāda personība kura slavināja asinskāro Ļeņinu un bija iecerējis nākamā budas Maitreija vārdā apvienot Centrālāzijas budistu tautas un radīt „Jauno valsti” tālaika Sibīrijas, Mongolijas, Tibetas un pat Kalmikijas teritorijās.
„Slepenais Rēriha mērķis bija pavisam dīvains un patiesi Melnā barona Ungerna cienīgs – nākamā budas Maitreija vārdā apvienot Centrālāzijas budistu tautas un radīt „Jauno valsti” tālaika Sibīrijas, Mongolijas, Tibetas un pat Kalmikijas teritorijās. Nudien nav skaidrs kā viņš to gatavojās panākt. Ar tādiem mērķiem nav brīnums, ka viņa ekspedīcijai 1925.gadā piesitās viltuslama čekists Jēkabs Blumkins ar bandu……………..Rērihs šo ideju pat aprakstīja vēstulē ASV prezidentam: „Liela valsts dzims Austrumos… Āzijas tautu savienība – tā jau ir izlemta lieta, tautu un cilšu savienība eksistēs pastāvīgi, tas būs kas līdzīgs Valstu federācijai. Mongoļi, Ķīna un Tibeta radīs pretsvaru Japānai…” Nu patiesi – estēts un mākslinieks Rērihs turpina 1920.gados sākto Ungerna lietu!”. http://www.aliens.lv/s/1465-sambala,
„Акдордже – N. Rērihа pseidonīms. N.Rērihs savā vēstulē boļševikiem piedāvāja sadarbību komunistiskā budisma valsts izveidē. Šī projekta atbalstam Mongolijā bija nodrukāts “Община”, kurā tika slavināts Ļe,nins un komunisms (teksta oriģināls krievu valodā izlasāms – http://forum.roerich.info/showthread.php?p=40460, )
Savulaik Zelčas k-dze bija nosūtījusi apgāda viedas vadītājam A.Gardas k-gam vairākus jautājumus, to starpā izsakot arī tādu savu viedokli: „Man ir nepieņemams tas, ka Rērihi slavina Ļeninu. Daži saka, ka sākumā Nikolajs ienīda Ļeninu, pēc tam viņa pārliecību mainīja Mahātmas. Kā zināms no vēstures, tad pirmās koncentrācijas nometnes radīja tieši Ļenins un līdz savai nāvei 1924. gadā tajās nomira daudzi daudzi cilvēki. Kā to saprast?”
Ar cieņu, Olga, 17.01.2005.
Apgāda „Viedais”atbilde Zelčas kundze! Saņēmām Jūsu atsūtīto e-pasta vēstuli, un Aivars Garda uzticēja man Jums atbildēt.
„Pirms sāku šo darbu,………………….(pagara atbilde uz vairākiem jautājumiem). Interesantāka ir atbilde par Ļeņinu. Izlasiet to uzmanīgi, jo atbilde parāda apgāda ‘Viedas” viedokli par Ļeņinu, kurā faktiski Ļeņins tiek slavināts.
3. Grāmatas “Vienkopa” pilnīgais variants tik tiešām satur paragrāfus, kuros minēts, ka Ļeņins ir bijis Baltās Brālības Sūtnis. Diemžēl reti kurā publikācijā šie paragrāfi parādās. Arī latviešu valodā to šobrīd nav, un nepublicēšanas nolūks ir bijis pasargāt šo Dižo cilvēku no aprobežotu ļautiņu zākām. Mazspējīgas apziņas cenšas Augstāko pielīdzināt savam zemajam sapratnes līmenim, nevis pūlas savu neizpratni kliedēt, paplašinot uztveri un garīgi augot. Tomēr apgāds “Vieda”, visticamāk, nākošajā grāmatas “Vienkopa” izdevumā iekļaus šos pantus par Ļeņinu. Nevēlos šobrīd Jums skaidrot Ļeņina misiju, jo Jums vispirms ir jāiemācās no sirds uzticēties Dzīvās Ētikas Mācībā, kā arī Helēnas un Nikolaja Rērihu darbos teiktajam. Apziņas paplašināšanās, patiesu zināšanu apgūšana un garīga izaugsme nav iespējama, ja trūkst cieņas un uzticības pret Valdoni, kurš devis Agni Jogu, un Rērihu ģimeni, kura Mācību ir pierakstījusi un iedzīvinājusi. Ja trūkst šo sirds īpašību, prāts nespēj atbrīvoties no saviem nejēdzīgajiem maldiem un taisnvirziena domāšanas. Šobrīd pietiks ar to vien, ka teikšu, ka Ļeņins latviešu tautai ir devis brīvību. Viņš cilvēcei atnesa zināšanas par kooperatīvo sabiedrību, kuru vēlāk niknumā izķēmoja komunistu drēbēs pārģērbušies noziedznieki. Tomēr, kā zināms, kooperatīvā sabiedrība ir cilvēces nākotne.”
Vēlot veiksmi, Līga Muzikante, Apgāda “Vieda” direktora vietniece, 02.02.2005.
Domāju, ka pasaules sabiedrība, it sevišķi sarkanā komunistiskā terorā cietušie nevainīgie cilvēki un viņu pēcnācēji tiešām neizprot Ļeņina gaišo, bet caurcaurēm ar nevainīgu cilvēku asinīm un mokām caurvītu Ļeņina „gaišo” dvēseli.
Un acīmredzot tikpat „tīras” ir arī L.Mūzikantes un A.Gardas dvēseles, ja vispār šiem cilvēkiem tādas ir.
Reti kurš vēl nav pamanījis, ka galvenais politiskās darbības princips Latvijā ir “skaldi un valdi”. Un sava loma šajā politiskajā procesā ir atvēlēta arī A. Gardam un viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem. Un visdrīzāk A.Gardas un viņa domubiedru ideoloģija ir balstīta nevis latviešu tautas dzīvesziņā un kultūrvēsturiskajās tradīcijās, bet N.Rēriha uzskatos, ka Ļeņins ir bijis Baltās Brālības Sūtnis.
Acīmredzot A.Gardas domubiedru grupa uzskata, ka Latvijā pastāvošās DDD problēmas var atrisināt tikai izmantojot Ļeņina valsts pārvaldes metodes.
Tas, ka latviešu tautai ir likumīgas tiesības prasīt no pastāvošās valsts pārvaldes un starptautiskās sabiedrības atrisināt Latvijā pastāvošās DDD problēmas ir skaidrs ikvienam latvietim.
Bet vienlaikus latviešiem ir jāsaprot arī tas, ka bez starptautiska atbalsta ne viena politiska partija vai latviešu tauta kopumā (tauta ir sašķelta un daudziem tautiešiem PSRS okupācijas laikā ir degradēta nacionālā pašapziņa) nevar atrisināt PSRS radītās sekas – DDD. Latviešu tauta ir pārāk vāja lai mēģinātu atrisināt DDD jautājumu nepanākot starptautiskas sabiedrības atbalstu. Un tas pēc būtības ir Latvijas valdības un Ārlietu ministrijas uzdevums skaidrot starptautiskajai sabiedrībai PSRS totalitārā režīma radītās sekas un panākt starptautiskās sabiedrības atbalstu DDD jautājuma risināšanā. Diemžēl, šo jautājumu pastāvošā valsts pārvalde nerisinās. Lai šo jautājumu risinātu ir jārīkojas pašai tautai – rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās tautiešiem nevajadzētu balsot par Saeimā sēdošajām politiskajām partijām, kuras DDD jautājumu nav risinājušas savas valdīšanas laikā un pēdējos gados izveidotām politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām, kuras ir izveidojuši politisko partiju staigātāji un valsts pārvaldes funkcionāri.
Jaunievēlētai Saeimai vajadzētu bez vilcināšanās starptautiskajā līmenī risināt jautājumu par PSRS totalitārā režīma Latvijas okupācijas seku izvērtēšanu un novēršanu (pamatojums ANO pieņemtās rezolūcijas par un jautājumu par ES finanšu līdzekļu piesaisti to bijušo PSRS republiku iedzīvotāju (kuri ar naidu un necieņu izturas pret latviešu tautu, Latviju un tās kultūrvēsturisko mantojumu) brīvprātīgās re-emigrācijas veicināšanai uz savām etniskām Dzimtenēm vai citām pasaules valstīm.
Cien. tautieši! Domājiet, vērtējiet, droši izsakiet savu viedokli par visiem politiskajiem procesiem Latvijā.
Pareiza izvēle būs Jūsu personīgais ieguldījums Latvijas un latviešu tautas nākotnes veidošanā. Jūsu pareizā izvēle būs arī Jūsu visvērtīgākā dāvana Latvijai sagaidot Latvijas valsts 100 gadi.
Ar cieņu,
Alfrēds Buls

30.04.18      L. Grantiņš

You may also like...

13 komentārs

 1. Sīrs saka:

  Kas attiecas uz Mahatmām un Maitreiju , tad uz šo brīdi planētai ir jau cita Hierarhija , vecās vairs nav . Ir notikušas lielas izmaiņas un tās notiks arī fiziskajā plānā , tas ir te – uz Zemes.

 2. AGedroics saka:

  Buls tikpat smagi slims kā Minsteres pidars! :)))

 3. lachplesh saka:

  LIELĀ MĒRĀ DOMA PAR DEKOLONIZĀCIJU IR PAREIZA, BET PIESLIETIES TAI VINJU GARĪGAJAI BŪTĪBAI IR TAS PATS, KAS PIESLIETIES KLOĀKAS CAURUMA PIELŪGSMEI.

 4. ķirmis saka:

  Pārāk daudz netīras veļas! Pat aizmetama,ne mazgājama! Taisnība,kas taisnība. Vietā pieminēt Kārli Rebiņu. Pie viņa,kā maitu lijas riņķoja pseidopatrioti. Tad visbeidzot,kad Kārlīša vairs nebija šaisaulē,viņa mājā palaida A. Gardu,lai viņš pārrevidētu “rakstīto vārdu”. Neko teikt. Labu ekspertu atraduši!

 5. O.Migla saka:

  Buls gandrīz vai pareizi runā. Vien neiet kopā atjaunotā neatkarība un deokupācija (totalitārisma-krievu beigas).

  Ja reiz nav deokupēta LV,tad jārunā ir par okupāciju. Okupācijas turpinājumu. Neviss sekām. Sekas ir tad-ja ir novērsts kaut kas. Bet te jau nav novērsts nekas (okupācija).

  Tas jau ienaidniekam ir vajadzīgs,lai visi,ieskaitot pasauli visu teiktu-ir atjaunota neatkarība un sekas ir..ar kuŕām protams cīnāmies. Maldināšana ar maskēšanu,pastāvošās krievu totalitāras okupācijas!

 6. LL=W saka:

  Par Merkuru. Uz brīdi aizmirsīsim attālo planētu. Runa par rādio “Merkurs”. “Merkurs” pārsvarā atskaņo vecu,lētu mūziku,vienu un to pašu repertuāru. Kādu nedēļu to drillē,tad atkal to pašu visu no gala. Nav jēga klausīties. Kroņa nummurs raidījums: “Latvija-Izraēla”,vada Ints Heidemanis,Valdemārpils žīds,(un to viņš nemaz neslēpj). Kam īsti domāts “Merkurs”,nav saprotams. Viens,gan skaidrs; savu mērķa auditoriju viņš atrod.

 7. Zvirgzdiņš saka:

  Žīdlatvija,Žīdkrievija,Žīdvācija,jau sen vairs nav tikai mūsu pašu problēma. Mis Žīdpasaule ir šīsdienas visu visbriesmīgākā problēma. Ļaunums zem Saules šodien svin savu triumfu pār labo. Bet tā nevar vilkties ilgi. Pats Dieva spēks iejauksies un tālāko mēs nezinām. Esi Debesstēv,ar saviem ļaudīm!
  .
  .
  .
  Admins
  Pareizi saki, bet Dieva gribu būs tomēr jārealizē mums pašiem.

 8. Valdis Freimantāls saka:

  O.Migla pareizi saka.

  Ļoti pareizi!

  Okupācija bija, bet okupanti pārvērtušies par mīļiem ciemiņiem, kuri Latvijā dzīvo simtkārt labāk nekā mēs – latvieši.

  Un visu viņi šeit Latvijā dara pēc sava prāta!

  Uzspļaujot likumiem un latviešu kultūrai!

 9. O.Migla saka:

  Merkurs (radio,kā ari citi) ir domàti,lai visai pasaulei un iekšēji stāstitu-ka ir atjaunota 1918.g. 18. novembra Latvijas valsts un, ka nav šeit Padomju Latvijas!

  Tieši tāpat kā Garda DDD ar visiem Orioliem un citiem čekas krievu produktiem-maldina un maldinās pasaules sabiedrību ar -deokupāciju..
  Bazunējot par atjaunoto Latvijas neatkarībus Latvijas okupācijas laikā..

 10. Valdis Freimantāls saka:

  atbilde O. Miglam.

  Šī valsts nav LPSR, bet nav ari Latvija – tās nosaukums, manuprāt ir “Ģeržinskograda”!

  Un to pārvalda Latvijas ienaidnieki (čekistu un komunistu izraudzītie un izbīdītie kadri)

  Helsinku 86 uzdevums ir atjaunot likumību un īsto Latviju (18. novembra Latviju)!

  Katra latvieša uzdevums ir atmaskot blēžus politikā! (vilkus aitādās).

  Izskaitļot viņu vājās vietas – saukt pie atbildības par veiktajiem NOZIEGUMIEM.

  Mums jābūt gudrākiem par viņiem!

  Mums jāatjauno latviešu svētās latviskās tradīcijas un S A V A valsts! (latviskā Latvija).

  Bandīti jānoceļ no valsts pārvaldes iesildītajiem krēsliem un kolektīvi jāizlemj viņu atbildība par veiktajiem noziegumiem pret Latviju un latviešiem!

  Starptautisko ekspertu klātbūtne Nirnbergas 2 procesā
  ir obligāta!

  Tāpat katra pretlatviskā nezvēra atzīšanās ir dokumentējama un glabājama nākamajām paaudzēm ne mazāk rūpīgi ka dainas!

  Palīdzi Dievs visai latviešu tautai!

 11. O.Migla saka:

  Viņi nav Vilki!!!
  Viņi ir šakāļi,Valdi!

 12. Valdis Freimantāls saka:

  Atbilde O. Miglam.

  Piekrītu Tev!

 13. No Maarupes saka:

  AGedroics sagt:
  2018. gada 30. April um 19.19 Uhr

  Buls tikpat smagi slims kā Minsteres pidars! :)))

  Kaapeec tu resnais rupewkli esi tik krieviski jeels, kaa taada smirdosha kloaaka? Un veel super liekulis, jo kas tu tiec runaat radio “”krustpunktos””, taa varen smalki maaki izteikties? Bet visur citur esi tik riebiigs un rupjsh, ka prastakais vankau primaats! Un taa apkauno ar to visu latviako ideju, ko sludini.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *