LRTT. Gara kroples S. Kalnietes cildināšana

Linards Grantiņš (2)Kungs, ja Tu man sacītu, ka par šo sarkano izdzimteņu nolādēšanu man būs jādeg Elles ugunīs, tad es viņus nolādētu tūkstoškārt vairāk, jo zinātu, ka tad es viņus varētu paraut sev līdzi, lai viņi tur degtu par to, ko viņi ir nodarījuši manai tautai.

Un arī degot es viņus tūkstoškārt lādētu, lai viņi nekad nesadegtu, bet mūžīgi degtu !!!

Lai mūžīgi degtu visi šie godmaņi, borovkovi, dombrovski, bērziņi, reiniki, kažociņi, kalnietes, kūtri, kalnmeijeri, zatleri, vvf, pabriki, kalvīši, āboltiņas un visi pārējie salašņas, kuri bijuši pie teikšanas pēdējos divdesmit gadus !!! Un, ja man cīnoties būtu palikusi pēdējā lode stobrā, tad es to neizmantotu priekš sevis, bet ietrieptu purnā tādam Borovkovam !!!

Dievs, stāvi klāt latviešu tautai, šais drausmīgajos iznīcības laikos !

www.tautastribunals.eu-12

Eiropas Parlamenta (EP) deputātei Sandrai Kalnietei piešķirta disidenta, bijušā Čehoslovākijas iekšlietu ministra Jāna Langoša vārdā nosauktā balva.

Izlasot ziņu, ka S. Kalnietei ir piešķirta „LANGOŠA BALVA”, nodomāju, ka esmu kaut ko pārpratis, bet, kā izrādījās, tā tomēr ir taisnība. Tas tikai kārtējo reizi lika saprast, ka „Orvela ferma” ir paplašinājusi savas robežas uz visu Eiropas Savienību.

Dalailama

FOTO: Dalailama.

Vai ar normālu prātu apveltīts cilvēks var stādīties priekšā, ka S. Kalniete, kura ir zvērējusi uzticību visnecilvēcīgākajam režīmam un maucībā ar citiem līdzvērtīgiem godmaņveidīgiem sātanistiem nodevusi savu tautu un valsti, tiek „iecelta” godājamo kārtā blakus Tibetas budistu garīgajam līderim Dalailamam un Čehijas prezidentam Vaclavam Havelam ? Ja mēs to pielīdzinām sadzīves līmeņa izpratnei, tad tas būtu tā: tiek izsmelts spainis no tualetes bedres un izliets uz jubilejas grezni klātā goda galda.

Ja saprotam, ka šodien pasauli ir pārņēmis sātanisms, tad tā ir normāla parādība, jo VIŅA uzdevums ir degradēt visu Dievišķo un cilvēcisko. Nožēlojami ir tikai tas, ka visā šajā Pasaules degradācijā ir iesaistīti latvieši.

Mēs visi esam ievērojuši, ka Latvijas vārdu ES nes viszemiskākie radījumi ar godmani, muižnieku, kalnieti un vaideri priekšgalā. Nav arī nekāds noslēpums, ka visi šie parazīti ir jaukteņi, tā teikt, poļitruku žogmales augļi.

KalnieteSātans savus bērnus ir savācis vienkopus.

FOTO: Kalniete. Veselam prātam neaptverams, ka komuniste , kura izvirtībā un maucībā ar KGBistiem nodeva Latviju un latviešu tautu, saņem to pašu apbalvojumu, ko antikomunists Dalailama.

Dievs, pasargi mūs no šī lāsta !

Ļaunuma gēns visiem šiem izdzimumiem lien ārā kā īlens no maisa.

Nu nav visi cilvēki vienādi.

Būtu noziedzīgi un sodāmi, ja mēs uz viena „plaukta” liktu i. godmani un Kārli UlmaniGodmanis unKalniete ir komunisti(visīstākie sātanisti) un cilvēces lāsts, no kuriem pēc iespējas ātrāk ir jāatbrīvojas.

Tas arī drīzumā notiks.

Nebaidies, latviet, šos sātaniskos izdzimumus(kalnieti, godmani u. c.) saukt īstajā vārdā, jo viņi dzīvo no tavu asins un sviedru enerģijas. Viņi nav radītāji, bet gan visa Labā grāvēji.

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU !

L. Grantiņš          30.06.13.

Šeit Tu, latviet, vari lasīt šo gara kropļu “morāles kodeksu”, jo komunists ir tas pats CIONISTS- BRĪVMŪRNIEKS:

3. protokols

Simboliskā čūska un viņas nozīme. Konstitūcionālo svaru nepastāvība. Terors pilīs. Vara un godkārība. Parlamenta runātavas, pamfleti. Varas nelietīga lietošana. Saimnieciska verdzība. „Tautas taisnība”. „Budži” un aristokrati. Brīvmūrnieku-žīdu armija. Goju izdzimtība. Bads un kapitāla tiesības. Pūlis un „vispasaules valdnieka” kronēšana. Nākošo brīvmūrnieku tautskolu programas pamatpriekšmets. Zinātnes par sociālo iekārtu noslēpums. Vispārējā saimnieciskā krize. „Mūsējo” drošība. Brīvmūrnieku despotisms – prāta valstība. Vadoņa zaudējums. Brīvmūrnieki un „lielā” franču revolūcija. Cars – despots no Cianas asinīm. Brīvmūrnieku neievainojamības cēloņi. Brīvmūrnieku slepeno aģentu loma. Brīvība.

„Šodien varu jums ziņot, ka līdz mūsu mērķa sasniegšanai atlikuši vairs tikai daži soļi.  Atliek vēl neliels posms, un viss noietais ceļš noslēgs Simboliskās čūskas ciklu, ar kādu mēs attēlojam savu tautu.  Kad šis loks noslēgsies, visas Eiropas tautas būs tanī iespiestas kā spīlēs.

Modernie konstitūcionālie svari drīz apgāzīsies, jo mēs viņus nostādījām tā, lai viņi neapstātos svārstīties, kamēr nesadils to balsti…

Goji domāja, ka ir tos nokaluši diezgan stiprus un vienmēr gaidīja, ka svari nostāsies līdzsvarā.  Bet svaru turētājus – valdniekus aizsedz viņu pārstāvji, kas taisa muļķības, aizraudamies no savas nekontrolējamās un neatbildīgās varas.  Bet par šo varu viņiem jāpateicas pilīs iedvestai terora atmosfairai.  Nevarēdami satikties ar savu tautu, nokļūt viņas vidū, valdnieki vairs nevar sarunāties ar viņu un nostiprināties pret varas kārotājiem.  Mēs atdalījām redzīgo cara varu no tautas aklās varas un tā viņas zaudēja savu nozīmi, jo atsevišķi tās ir bezspēcīgas, kā aklais bez sava spieķa.

A. Pabriks, LRTT, LR, DP, LatvijaLai pamudinātu varaskāros savu varu nelietīgi lietot, mēs visas varas nostādījām vienu otrai pretī, attīstīdami viņu liberālās tieksmes pēc neatkarības.  Mēs šinī virzienā pamudinājām katru ierosmi, apbruņojām visas partijas, nostādījām valsti par mērķi katra godkārei.

FOTO: A. Pabriks. Šeit tu, latviet, redzi visīstāko cionistu- latviešu tautas bendi.

Foto nosaukums: “Velnaģīmis”

Valstis mēs esam padarījuši par arēnām, kuŗās notiek jukas…  Vēl daži mirkļi, un nekārtības, bankroti rasies visur…

Nenogurstoši runātāji parlamentu un administrātīvo sapulču sēdes pārvērta par orātoru sacīkstēm.  Pārgalvīgi žurnālisti, ne ar ko nerēķinošies pamfletisti ik dienas uzbrūk administrātīvajam personālam.  Varas nelietīga valkāšana galīgi sagatavos visās iestādēs sabrukumu, un viss apgāzīsies no trakojošā pūļa sitieniem.

Nabadzība piekaļ tautas grūtajam darbam stiprāk nekā verdzība un dzimtbūšana:  no pēdējām vēl kaut kā varēja atsvabināties, varēja ar tām rēķināties, bet trūkumam nekad neizbēgsi.  Mēs uzņēmām satversmē tādas tiesības, kas ļaužu masām ir fiktīvas, bet ne īstas tiesības.  Visas tā saucamās „tautas tiesības” var pastāvēt tikai idejā, dzīvē tās nav izvedamas.  Ko līdz smagā darba saliektajam sava likteņa nospiestajam proletārietim – strādniekam, ka runātāji dabūjuši tiesības pļāpāt, žurnālisti – rakstīt līdz ar nopietnībām visādus niekus, ja proletāriātam nav no satversmes cita labuma, kā tās nožēlojamās druskas, kuŗas mēs viņiem atmetam no sava galda par to, ka viņš nobalso par mūsu priekšrakstiem un mūsu izbīdītajiem aģentiem?  Republikas tiesības nabagajam nozīmē rūgtu ironiju, jo nepieciešamība gandrīz ik dienas strādāt neļauj tās īstenībā izlietot, līdz ar to atņemot pastāvīgas un drošas peļņas garantiju un nostādot viņu atkarībā no darba devēju vai darba biedru streikiem.

Tauta mūsu vadībā iznīcināja aristokratiju, kas bija viņas dabīgā sargātāja un barotāja pašas interešu dēļ, kuŗas bija nedalāmi saistītas ar tautas labklājību.  Bet tagad, iznīcinot aristokratiju, tauta nokļuva ātri iedzīvojušos vazaņķu jūgā, kas nesaudzīgi apspiež strādniekus.

Mēs uzdosimies par strādnieku glābējiem no šī jūga, likdami viņiem stāties priekšā mūsu kaŗaspēka – sociālistu anarchistu, komūnistu – rindās, kuŗiem mēs vienmēr palīdzam it kā aiz mūsu sociālās masonības viscilvēciskās solidāritātes brālīgā likuma.  Aristokratija, kuŗai pēc likuma bija tiesības uz strādnieku darbu, bija ieinteresēta, lai strādnieki būtu paēduši, veseli un spēcīgi.  Bet mēs esam ieinteresēti gluži pretējā:  g o j u   i z v i r š a n ā.   Mūsu vara slēpjas strādnieka pastāvīgā nepaēšanā un vājumā, tādēļ, ka tādā kārtā viņš tiek pilnīgi pakļauts mūsu gribai, bet savos vadītājos viņš neatradīs ne spēkus, ne enerģiju, lai tai pretotos…

Ar trūkumu un tā radīto naidu un skaudību mēs vadām masas, un ar viņu rokām noslaukām tos, kas mums ceļā.

K a d   p i e n ā k s   m ū s u   v i s p a s a u l e s   v a l d n i e k a   k r o n ē š a n a s   l a i k s,   tad tās pašas rokas noslaucīs visu, kas tam varētu būt par šķērsli.

Goji vairs neprot domāt bez mūsu zinātniskajiem padomiem.  Tādēļ viņi nesaprot nepieciešamību pēc tā, pie kā mēs neatlaidīgi pieturēsimies, kad sāksies mūsu valstība:  proti, ka tautskolās vajaga mācīt vienu patieso zinātni, pirmo no visām – zinātni par cilvēka dzīves iekārtu, par sabiedrisko dzīvi, kas prasa darba dalīšanu un, tā tad, cilvēku dalīšanu šķirās un kārtās.  Ir nepieciešams, lai visi zinātu, ka vienlīdzības nevar būt dažādu darbības nozīmējumu dēļ, kā arī to, ka nevar vienādi atbildēt likuma priekšā tas, kas ar savu rīcību kompromitē veselu kārtu, un tas, kas neaizskaŗ neko citu, kā tikai pats savu godu.  Pareiza zinātne par sociālo iekārtu, pie kuŗas noslēpumiem mēs gojus nepielaižam, visiem rādītu, ka vietai un darbam jātiek saglabātiem noteiktā aplokā, lai nekļūtu par cēloni ļaužu mokām audzināšanas un darba nesaskaņas dēļ.  Mācoties šo zinātni, tautas sāks labprātīgi paklausīt valsts varai un viņas noteiktai iekārtai.  Bet pie tagadējā zinātnes stāvokļa un virziena, kādu mēs esam tai devuši, tauta, akli ticēdama iespiestajam vārdam, ienīst savā mūsu iedvestajā maldībā un nezināšanā visas kārtas, kuŗas tur par augstākām nekā pati, jo nesaprot katras kārtas nozīmi.

Aprādīto naidu vēl lielāku darīs saimnieciskā krize, kas apturēs biržas darījumus un rūpniecību.  Pa visiem mums pieejamiem pagrādes ceļiem un ar zelta palīdzību, kas viss atrodas mūsu rokās, sagatavojuši vispārēju saimniecisko krizi, mēs izmetīsim uz ielas lielus pūļus strādnieku vienā laikā visās Eiropas valstīs.  Šie pūļi ar baudu metīsies izliet to asinis, kuŗus viņi savā nezināšanā apskauž jau no bērnības, un laupīt viņu īpašumu.

M ū s ē j o s   v i ņ i   n e a i z s k a r s,   jo uzbrukuma brīdis mums būs iepriekš zināms, un mēs būsim spēruši soļus savējo aizsardzībai.

Mēs pārliecinājām, ka progress vedīs visus gojus pie prāta valstības.   M ū s u   d e s p o t i s m s   arī būs tāds, jo viņš sapratīgā stingrībā nomierinās visus nemierus, izdzīs liberālismu no visām iestādēm.

Kad tauta redzēja, ka brīvības vārdā tā bauda visādus atvieglojumus un pretimnākšanu, tad tā iedomājas, ka viņa ir valdniece un metās pēc varas, bet, protams, kā jau katrs aklais, uzdūrās bezgala daudziem šķēršļiem;  viņa metās meklēt vadītāju, nesaprata, ka jāgriežas atpakaļ pie pagātnes un nolika savas pilnvaras mums pie kājām.

Atcerieties Francijas revolūciju, kuŗu mēs nosaucām par „lielo”:  viņas sagatavošanas noslēpumi mums labi zināmi, jo tā ir mūsu roku darbs.

Kopš tā laika mēs vadām tautas no vienas vilšanās pie otras, lai viņas arī no mums atteiktos par labu tam   c a r a m  –  d e s p o t a m   n o   C i a n a s   a s i n ī m,   kuŗu mēs gatavojam pasaulei.

Pašreizējā laikā mēs kā starptautisks spēks esam neievainojami, jo ienaidniekiem uzbrūkot vieniem no mums, nāk palīgā citas valstis.

Goju tautu nebeidzamais zemiskums, kuŗas lied varas priekšā, ir nejūtīgas pret vājo, nežēlīgas pret pārkāpumiem un piedod noziegumus, negrib panest brīvas iekārtas pretrunas, bet pacieš līdz moceklībai drosmīga despotisma vardarbību – lūk, kas sekmē mūsu neatkarību.  No mūslaiku ministru prezidentiem – diktātoriem viņi pacieš un panes pārestības par niecīgāko, no kuŗām agrāk būtu nocirtuši galvas divdesmit karaļiem.

Ar ko izskaidrot šādu parādību, šādu tautas masu nekonsekvenci pret šķietami vienveidīgiem notikumiem?

Šī parādība izskaidrojama ar to, ka šie diktātori caur saviem aģentiem iečukst tautai, ka viņi ar šiem ļaundarījumiem nodara kaitējumus valstij augstāku mērķu – tautu labuma, viņu starptautiskās brālības, solidāritātes un tiesību vienlīdzības dēļ.  Saprotams, viņām nesaka, ka tāda apvienošanās varēs notikt tikai zem mūsu valdīšanas.

Un – lūk, tauta notiesās taisnos un attaisnos vainīgos, arvien vairāk pārliecinādamās, ka viņa var darīt visu, kas vien ienāk prātā.  Pateicoties tādam lietu stāvoklim, tauta iznīcina katru patstāvību un ik uz soļa rada nekārtības.

Vārds „brīvība” raida cilvēku sabiedrības cīņā pret katru varu, arī pret Dievu un dabas spēkiem.  Lūk, tādēļ   p ē c   m ū s u  v a r a s  n o d i b i n ā š a n a s   m ē s   š o   v ā r d u   i z d z ē s ī s i m   n o   v ā r d n ī c ā m   kā tādu, kas apzīmē dzīvniecisku spēku – pūļa padarītāju par zvēru baru.

Tiesa, šie zvēri katrreiz aizmieg pēc tam, kad padzērušies asiņu, un tad viņus viegli savažot.  Bet, ja viņiem nedod asiņu, tad viņi neguļ un cīnās.”

——————————————

Šinī protokolā minētā simboliskā čūska nozīmē Izraēļa bērnu klaiņošanas ceļu pa Eiropu.  No Palestīnas nākdami, žīdi 5. g. s. pr. Kr. parādījās Grieķijā.  Romā viņi sacēla nekārtības ķeizara Augusta laikā, viduslaikos, arvien tālāk dodamies uz vakariem, ierīkojās Spānijā, tad sāka atkal iet atpakaļ un austrumiem.   18. g. s. viņi spēlēja vislielāko lomu Francijā,  19. g. s. – Vācijā,  20. g. s. – Krievijā.  No Maskavas čūskas galva mūsu dienās devās uz Balkāniem, lai satvertu savu asti un „loks noslēgtos”.  Bet Bulgāriju un Dienvidslaviju žīdiem – komūnistiem vairs neizdevās dabūt savā varā:  spoža asmens cirtiens ķēra čūsku kaklā…

Kas zīmējas uz „Caru – despotu no Cianas asinīm”, tad šinī lomā parādījās „tēvs un skolotājs” Staļins, kas žīdu uzdevumā gribēja nodibināt viņu pasaules varu.

Ka Krievijā valdīs terors un ka strādnieku tur turēs mūžīgā badā un piekusumā, tas atkal izrādās iepriekš uzrakstīts Cianas protokolos.

Padomju valsts iedzīvotāji tika nospiesti tā, lai viņiem neatliktu ne laika, ne iespējas domāt par kaut ko citu, izņemot dzīves visnepieciešamāko prasību kaut visminimālāko apmierināšanu.  Bet nu ir ļoti zīmīgi, ka uz   ž ī d i e m   šīs padomju dzīves likstas neattiecās.  Padomju tautsaimnieks Larins (žīds), savā darbā „Žīdi un antisemītisms PSRS”, 241. lp., pastāsta, ka kādā strādnieku sapulcē Maskavā 1928. g. viņam esot iesniegti, starp citu, šādi jautājumi:

Kādēļ žīdi ir bagāti, kādēļ viņiem ir savi maiznieki, savi miesnieki u.t.t.?

Kādēļ žīdi, kas ieradušies no Berdičevas un citām pilsētām, tūdaļ dabū dzīvokļus?  Stāsta pat anekdotu, ka no Berdičevas esot ieradies pēdējais žīds un nodevis pilsētas atslēgas Kaļiņinam.

Kādēļ žīdi nestāv rindās?

Kādēļ žīdi darbā un dienestā viens otru „velk”?  Krievi to nedara.

Kādēļ antisemītisms rodas tikai pret žīdiem un ne pret citām tautām?

Kādēļ žīdus tik maz redz darba biržās?

Kādēļ žīdi nestrādā smagu darbu?

Kādēļ valdība nesper soļus pret žīdu buržuazijas ieceļošanu Maskavā?”

Šie jautājumi jau paši par sevi apliecina faktus, ko nevarēja neredzēt arī krievu strādnieki:  viņi, šie strādnieki, redzēja, ka viņi var tikai ar mokām apmierināt savas visprīmitīvākās vajadzības pēc uztura un dzīvokļa, bet ka žīdi šādu raižu nepazīst.  Krievi redzēja, ka žīdiem arī padomju iekārtā ir „buržuazija”, kas sabrauc Maskavā no provinces „rebes” dzīt, un ka žīdi ir un paliek bagāti.

Uz kā rēķina tas notika? – Uz apspiestās tautas rēķina, kuŗai jāstrādā vissmagākais darbs mūžīgā „sociālistiskā sacensībā”, pie kam arī ar šo darbu tā nevarēja nopelnīt vairāk kā vēderam, bet no darba pārpalikušais „brīvais” laiks bija jāpavada dažādās komitejās un semināros, lai cilvēks būtu mūžam nebrīvs, mūžam komūnistu varā, lai viņam nebūtu laika sākt domāt un attapties, kā mēs visi to gluži labi zinām arī no Padomju Latvijas 1940.-41. g. prakses, un kas savā laikā jau pirms vairāk nekā 40 gadiem smuki paredzēts trešā Cianas protokolā.

Interesanti aizrādīt arī uz to protokola vietu, kuŗā teikts, ka „uzbrukšanas moments būs zināms” un   „m ū s ē j o s   v i ņ i   n e a i z t i k s”.   Literātūrā atrodam liecības, ka žīdi bijuši ļoti labi informēti par 1917. gada revolūcijas tuvošanos un pie laika nobēdzinājuši savu mantu.

Vēl var pieminēt, ka Parīzes komūnas laikā 1871. gadā, neraugoties uz nemitīgo nacionālizēšanu un rekvizēšanu, žīdu īpašumi palika neaizskarti.  Komūnāri neaiztika nevienu no Parīzes Rotšildu 150 namiem.

P.S.

Lūk, vēl kāds sātaniskais kroplis: http://www.focus.lv/latvija/sabiedriba/pieaugusi-marupes-mera-uzkrajumi-bojars-uznemies-parvaldiba-gandriz-150-000-latu

You may also like...

17 Responses

 1. ANDRIS 7 says:

  LABDIEN !
  Atbilde -saeima Latvijai-no ieprieksejas temas.
  Ir divas iespejas,tresas nav.Vai nu uzvilkt paranzu,un iestaties miruso
  apraudasanas biedriba,vai panemt tafeli un kritu,atrast tuvako lielako
  telpu,un macit pareizo macibu,jo katru lietu ir iespejams paplasinat un
  attistit.NEKADA PASAULES GALA NAV,VIENKARSI NEVAJAG EST INDI, ARI GARIGO.
  Kona zinasanas bija ,no Klusa okeana, lidz Atlantijas okeanam.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Official_Coat_of_Arms_of_Aragon.svg

  http://www.youtube.com/watch?v=zvUzUc6FquY

  P.S. Pec manam domam 50%,no katras macibas izmetam uzreiz,un nakosos
  50% ieliekam,vai nu no bijusas macibas,ja bijusi pareiza,vai
  iestradajam PASI,UN VISS.

  Nu labi.
  Ta BRIVIBAS PIEMINEKLIS.
  B U R V E N O D I E V U Z E M E S D A R I J A S.
  MARIA MAGDALENA AR URSUS LA(garais a)PU,tagad
  MARIA MAGDALENA AR ORIONA LA(garais a)PU.

  LAcPLESIS(URSUS PLESIS),jeb KONANS(postosa IN(miksta zime)dala,no KONA)
  IZNIcINATAJS,no svesas zemes.
  BALTAIS POLARLAcIS ursus maritimus
  MARIA MARI ziemelu jura MAG burve,gaisrege DALENA=DIVA=DIEVE.
  Ziemelu ledus okeans kartes ir Ziemelu jura,un vieniga zeme Ziemelu jura
  bija DARIJA.
  TEMA-KADU ATRIBUTIKU VALKAJAM(ari buves ,ko celam),jeb SLEPENA BUTIBA
  ZEM ATRIBUTIKAS.
  Pacentisos:
  1)Ka musu zeme bija MARIJAS MAGDALENAS zeme(TERRA MARIANNA)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Terra_Mariana

  RADOMIRA(JESUS cRISTOS) likumigas sievas zeme,kura zinaja
  senu seno macibu,kura mums jaapgust,no jauna.Kuru sargaja
  TEMPLIERI,no VATIKANA.Ar viltu nogalinaja vinu FRANcIJA.

  http://www.peshera.org/khrono/khrono-14.html

  Tiesi JUDAISKAIS VATIKANS piesita RADOMIRU(JESUS cRISTOS)
  krusta 1086 gada KONSTANTINOPOLE.

  2)Musu vecie cietoksni ir TEMPLIERU celti,ieskaitot
  REVELI(TALLINU,sk.ieprieks)

  3)Vatikana uzdevums bija iznicinat TEMPLIERUS,ka ari to
  tautu,kura dzivo ar viniem,Francija tie bija KATARI.
  MEINARDA un RIGAS ALBERTA Vatikana uzdevums,bija
  iznicinat TEMPLIERUS BALTIJA,ka jau JUDIEM pienemts,
  ar svesam rokam- MOORU,MAURU rokam,lai varu panemtu
  sev,bet MOORIEM-MAURIEM “GARANTEJOT” HOLY LAND,jeb
  APSOLITO ZEMI,ka savu valsti.Lidziba ar 1917 gadu.
  1236 gads = 1917 gadu=1991 gadu,MOORIS darbu padarijis,un
  tagad var iet.
  4)BRIVIBAS PIEMINEKLA VIETA=ZVAIGZNU VARTU VIETA
  tapec MISTIKA ar NEAIZSKARAMIBU.
  Izeja uz MUSU vecajam zvaigznem.

  TURPMAK VEL PALDIES.

  Admins
  Nu nestreb Andri krievu “sasmirdušo viru”, jo viņi ir vēl asinskārāki par “izredzētajiem”.
  Tavu informāciju der zināt, lai zinātu kas ir idiotisms. It sevišķi jau šajā informācijā ir redzama Sātana āža kāja: http://www.youtube.com/watch?v=zvUzUc6FquY

 2. Gudrais says:

  Nu tad tagad varbūt saprati, kas valda tev tik mīļajā ES?

  Admins
  Kas valda, biedr Gedroic, ir cits jautājums, nekā, kas ir ES.
  Pašlaik valdīšanu ir pārtvēruši cionisti un šovi(RU)nisti, proti, tavi saimnieki, bet tikai uz īsu laiku.

 3. Os says:

  Zidu nacijas merkis ir-ar judaisma celma vienu no atzariem-kristietibu,vai precizak butu-judeokristietibu un saja religija ievilktiem-personaziem,iznicinat ikvienas tautas-Nacionalo religiju-kas ir vieniga tautas prettestiba. Un sekojosi iznicinat aplaupamas ar zidiem tautas Valsti. Ta piesavinaties svesas tautas mantu,darbu un izdarit nepaklausigas tautas dalas noslepkavosanu,bet pie dzivibas palikusos padarit par vergiem zidu nacijas. Pats pirmais ” komunists” Pasaule bija-Jesua(latviskots Jezus kristus). Zidu rabini ir-apzinigi noziedznieki un teroristi. Ari judeokristiesu-augstie priesteri. Kristiesi ir tikai-ZIDU NACIJAS ROKASPUISI. Kas ar savu tumsonibu-lielakoties,talak masonu kustiba,kura ar slavesanu-ka V.Freiberga. klust ari par JUDAISMA-VERGIEM UN ZIDU NACIJAS-KALPIEM,kas saucas par-KANGARIEM. Nav neka vienkarsaka un nevajag izdomat jaunu-velosipedu,viss genialais ir vienkars.

 4. Os says:

  Zids pat nevar but savadaks,jo tada ir zida nacionala religija-ortodoksala,navi nesosa-ikvienam svestautietim,ari judeokristietiba paredz-tikai zidu izredzetibu,bet to pasu-jauno deribu ir maz kas izlasijis. Laipni lugti kristiesi-pie Javes-paradize!

 5. *** says:

  Izrādās, ka grāmatas “Ļaujiet jel atvases dzīt” autors, kopā ar domubiedriem ir izveidojuši mājaslapu. Iesaku ieskatīties.

  http://baltutautas.lv

 6. palle says:

  Grantiņa kungam taisnība,beidzot vācijai ar varbūt pielieks asv cionistu darbību ļaunums. ASV slepenie dienesti ik
  mēnesī Vācijā noklausās
  aptuveni pusmiljardu
  telefonsarunu, kā arī
  izseko elektronisko
  saraksti un mobilo tālruņu īsziņas, svētdien,
  atsaucoties uz slepeniem
  Savienoto Valstu
  dokumentiem, ziņo
  izdevums “Der Spiegel”. Atpakaļ Nosūtīt uz e-pastu PIEVIENOT Tādējādi Vācija ir viena no tām
  Eiropas Savienības (ES)
  dalībvalstīm, pret kuru vērsta
  intensīvākā ASV
  izlūkdienestu darbība.
  Izdevuma rīcībā nonākuši ASV Nacionālās drošības
  pārvaldes (NSA) dokumenti,
  kas liecina, ka ik mēnesi ASV
  specdienesti Vācijā uzrauga ap
  pusmiljardu komunikācijas
  veidu – telefonsarunas, e- pastus, mobilo tālruņu īsziņas,
  kā arī sarunu forumus
  tīmeklī.
  NSA galvenajā štābā tiek
  uzglabāti metadati, kas sniedz
  informāciju par komunikācijas laiku.
  Slepenā informācija liecina, ka
  decembrī aģentūra Vācijā
  pārtvēra metadatus no
  aptuveni 15 miljoniem
  telefonsarunu dienā un aptuveni desmit miljoniem
  interneta savienojumu.
  Taču atsevišķās dienās šie
  rādītāji bija daudz augstāki.
  Tikmēr Francijā šajā pašā laika
  nogrieznī, pēc “Der Spiegel” rīcībā nonākušās informācijas,
  ASV slepenie dienesti ievāc
  datus par aptuveni diviem
  miljoniem saziņas gadījumu.
  NSA Vācijā izvērš aktīvāku
  darbību nekā citās ES dalībvalstīs.
  Vācija slepenajos dokumentos
  raksturota kā “trešās puses”
  partnere. “Mēs varam uzbrukt
  vairumam ārvalstu trešās
  puses partneru signālu – un arī tā darām,” teikts NSA
  prezentācijā.
  Tikmēr Lielbritānija,
  Austrālija, Kanāda un
  Jaunzēlande, kas tiek dēvētas
  par “otrās puses” partnerēm, netiek pakļautas saziņas
  novērošanai.
  Jau vēstīts, ka “Der Spiegel”
  svētdien ziņoja arī par ASV
  izlūkdienestu veikto ES
  oficiālo institūciju izspiegošanu.
  Izdevuma rīcībā nonākušie
  dokumenti liecina, ka ASV
  izlūkdienesti izspiegojuši ES
  oficiālās institūcijas gan
  Briselē, gan Savienotajās Valstīs.
  Kā norāda “Der Spiegel”, par
  daļu no slepenajiem
  dokumentiem izdevumam
  izdevies konsultēties ar bijušo
  NSA līgumdarbinieku un Centrālās izlūkošanas
  pārvaldes (CIP) tehnisko
  darbinieku Edvardu
  Snoudenu, kuru Vašingtona
  izsludinājusi starptautiskā
  meklēšanā. Vienā no minētajiem
  dokumentiem, kas datēts ar
  2010.gada septembri un
  klasificēts kā “īpaši
  konfidenciāls”, aprakstīts, kā
  NSA izseko ES diplomātisko pārstāvniecību Vašingtonā,
  raksta prestižais vācu
  izdevums.
  Pārstāvniecības ēkā izvietoti
  mikrofoni, un ASV
  izlūkdienestiem izdevies iefiltrēties ES pārstāvniecības
  datorsistēmās, iegūstot
  piekļuvi elektroniskajai
  korespondencei un iekšējiem
  dokumentiem.
  Līdzīga veida novērošanai tikusi pakļauta arīdzan ES
  delegācija ANO, liecina “Der
  Spiegel” rīcībā nonākusī
  informācija.
  Turklāt izspiegota arī ES
  galvenā mītne Briselē. Publiski izskanot ziņām par
  ASV izlūkdienestu veikto
  iespējamo ES institūciju
  izspiegošanu, Eiropas
  Savienība svētdien paziņojusi,
  ka tā vērsusies ar jautājumiem pie Vašingtonas
  un gaida Savienoto Valstu
  varasiestāžu atbildi.

  Admins
  Tas vēl nav viss, ir piepildījies 2012. maijā H-86 ziņojums Vācijas iestādēm.
  Tāpēc laikam arī tika nobremzēta žīdu agresija pret LRTT un Grantiņu.
  Cīnīsimies,- un mēs panāksim Latvijas atbrīvošanu no okupantiem, jo cionisti ir tie, kuri šo tumšo lietu veic pret latviešu tautu.
  Tikai drosmi un apņēmību, un viss beigsies labi.
  Kangari jau var sākt iegādāties virvi… .

 7. video says:

  Apskatieties video, kā Latvijā pēc Padomju ļaunuma impērijas sabrukuma lietas labi iesākās. Jūrmala, 1992.gads. Redzamie nav padomju milicijas darbinieki, tā ir Latvijas zemessardze – spēcīgi, stalti un ar pašapziņu apveltīti latviešu vīri. Tātad latviešu tauta var būt saimnieki savā zemē Latvijā. Ne jau pa velti Ivara Godmaņa, Aivara Borovkova, Sandra Kalnietes, Ģirta Kristovska u.c. banda brutāli iznīcināja Latvijas zemessardzi.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j-w_ZEONsDs

 8. Kursis says:

  “Un, ja man cīnoties būtu palikusi pēdējā lode stobrā, tad es to neizmantotu priekš sevis, bet ietrieptu purnā tādam Borovkovam”
  – Es gan teiktu, ka tās lodes izdzimteņiem vajadzētu vairāk, jo viena “Baravika” nav vainojama, bet visa tā krievžīdu šaika. kura preīzi uzskaitīta! Īsti slāvi un to vēsture sākas no Ukrainas, bt saplūstot ar padibenēm rusičiem, laurus sāka plūkt švaļu-aziātu krustojumi!
  “Tas vēl nav viss, ir piepildījies 2012. maijā H-86 ziņojums Vācijas iestādēm.Tāpēc laikam arī tika nobremzēta žīdu agresija pret LRTT un Grantiņu.”
  – kā tas pie velna tiek darīts? Kā tas izpaužas dzīvē? Padalies, neskopojies, jo no to izdzimteņu terora neviens nav pasargāts!!! Jo, kurš Latvijā ir pret krievžīdiem un cionas pakalpiņiem , tie automātiski ir “pret Latviju”!

 9. Kursis says:

  “Tikai drosmi un apņēmību, un viss beigsies labi.
  Kangari jau var sākt iegādāties virvi… .”
  – Par šo es , Linard, šaubos, jo parazīti novājinājuši līdz bezspēkam, arī latvieši ir padevušies!

 10. pirms 100 gadiem ,diez vai kalpi vareeja piedaliities DZ. SV.–tagad -nabagi ,diez-vai var to atljautiies!Viss tass ir uzpuusts!Visi ,kas piedalaas ir saistiiti ar pashvaldiibaam ,un saveejiem! Paskatieties ,kas vinneeja pash.vald.veeleeshanaas!(krievi braukaa ar mashiinaam ,kuraam dubult n.ziimee rakstiits—PRIBALT–!!!kas buus taalaak?

  man 62.Dziesmu sveetkus uzskatu par naudas atmazgaashanas sveetkiem -visos liimenjos

 11. Reality says:

  “Tas vēl nav viss, ir piepildījies 2012. maijā H-86 ziņojums Vācijas iestādēm.
  Tāpēc laikam arī tika nobremzēta žīdu agresija pret LRTT un Grantiņu.”
  – Pastāsti/padalies ar to suņpurņu metodēm!

 12. video says:

  2010.gadā Visu Latvijai / LNNK nominētais ministrs Gerhards atgādināja, ka Latvija latviešiem ir vienīgā valsts pasaulē, kur jācīnās ar okopācijas sekām, lai var te runāt latviešu valodā.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qZrZTszbUSY

 13. Os says:

  Lodes ir jataupa, okupantu ikvienu ir jasit nost-ar amuru!

 14. Os says:

  Ir aizmirsts viens no galvenajiem vispasaules-teroristu banditiem biedrs-Cevers. Si 4.maija noziedziga Valsts veidojuma pats IEKSLIETU ” ministrs”,kurs ciesa sadarbiba ar Krievijas VDK-izveidoja sini Latvija vairakas-organizetas banditu teroristu grupas-kuras ar teroru izdarija daudzus noziegumus pret-Latvju tautu un visu Cilveci! Zidu nacijas Izaka delu-Haritonu pataisot par ” karali” Latvijas teritorija. Pat kluva tik bezsodits,ka abi nodibinaja kopfirmu-apsardzes sakotneji.

  Admins
  Čevers ir viens no 5.kolonnas barvežiem. Galvenais Rīgas Latviešu Biedrības nama demolētājiem. Par to tiek gatavots jauns ziņojums ES un Vācijas drošības iestādēm. Čevers aizlaidīsies uz Maskavu, bet tiks izdots pibliskai soda izpildei Latvijā. Čevera rokas ir līdz padusim ar latviešu asinīm.

 15. stāv rakstīts says:

  tā pasaules mauka (Kalniete) degs tajās elles ugunīs.

 16. raksts says:

  http://www.tvnet.lv/zinas/arvalstis/470039-vacija_par_spiegosanu_krievijas_laba_notiesa_precetu_pari

  Vācijā par spiegošanu Krievijas labā notiesā precētu pāri

  Vācijas tiesa otrdien piesprieda cietumsodu precētam pārim, kas atzīts ar vainīgu spiegošanā Krievijas labā vairāk nekā 20 gadu garumā.

  Tā ir viena no lielākajām spiegošanas lietām Vācijas vēsturē kopš Aukstā kara.

  Pāris tiek identificēti pēc segvārdiem Andreass un Heidruna Anšlāgi, un uzvārds no vācu valodas tulkojams kā «uzbrukums».
  Viņi ieradās Vācijā atsevišķi 1988. un 1990.gadā, uzdodoties par Dienvidamerikas izcelsmes Austrijas pilsoņiem. Viņus uz toreizējo Rietumvāciju nosūtīja Padomju Savienības Valsts drošības komiteja (VDK) un vēlāk viņi strādāja VDK pēctecī Krievijas Ārējās izlūkošanas dienestā.

  Vīram Štutgartes pilsētas valsts dienvidrietumos augstākā reģionālā tiesa otrdien piesprieda sešu ar pusi gadu cietumsodu, savukārt viņa dzīvesbiedrei tika piespriests piecu ar pusi gadu cietumsods.

  Viņi apsūdzēti par slepenu Eiropas Savienības (ES) un NATO dokumentu iegūšanu, par saviem pakalpojumiem saņemot 100 tūkstošus eiro (70 tūkstošus latu) vērtu atlīdzību..
  Viņu rīcībā no Dānijas Ārlietu ministrijas amatpersonas 2008.-2011.gadā nonākuši dokumenti, kuros galvenokārt uzmanība pievērsta NATO un ES attiecībām ar Austrumeiropas un Vidusāzijas valstīm.

  Prokuratūrai norādīja, ka spiegu pāris no 2008. līdz 2011.gadam līdz pat 30 reizes tikās ar Raimondu Putereju, kam par noplūdinātajiem slepenajiem dokumentiem samaksāja vairāk nekā 72 tūkstošus eiro (50,6 tūkstošus latu)..

  Federālā prokuratūra informēja, ka .

  viņi atstāja dokumentus, piemēram, zem konkrētiem kokiem, kur tos paņēma Krievijas ģenerālkonsulāta Vācijas rietumu pilsētā Bonnā darbinieki..

  Ar Krieviju viņi sazinājās pa īsviļņu radio, satelīttelefona īsziņām un slēptām vēstīm komentāros video apmaiņas vietnē «YouTube», secināja tiesa..

  Andreass Anšlāgs studēja inženieriju un strādāja autorūpniecībā, bet Heidruna bija mājsaimniece. Pat viņu meita nezināja par vecāku dubulto dzīvi, vēstīja vietējie plašsaziņas līdzekļi..

  Aizstāvības advokāts atteicās apstiprināt apsūdzēto identitātes detaļas, vien atklāja, ka apsūdzētie ir Krievijas pilsoņi..

  Vācijas specdienesti pāri atklāja pēc tam, kad saņēma ASV Federālā izmeklēšanas biroja norādes.

  Ietekmīgais žurnāls «Spiegel» lietu nosauca par «vienu no aizraujošākajām lietām kopš Aukstā kara beigām».

  Kad pāris ieradās Vācijā – gadu pirms Berlīnes mūra krišanas –, Krievijas drošības dienests joprojām bija Padomju Savienības VDK un pašreizējais Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija VDK slepenais aģents Austrumvācijas pilsētā Drēzdenē.

 17. Reality -> Rakstam says:

  Tad nu iedomājies, kas par maucībām notiek Latvijā!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *