Citas Pārmaiņas. Kopā ar Ukrainas patriotiem mums izdosies…

Visas LRTT tēmas un sižeti ir aktuāli Latvijai, arī Baltijai un būtībā visai pasaulei! Tribunālā politiskie notikumi ir caur patriotisma prizmu tverti un jau gadiem ilgi šai vietnē šādi notiek nesavtīga, pašaizliedzīga cīņa par mūsu cilvēku prāta, drosmes un sirdsapziņas mošanos! Tas ir grūts, arī nepateicīgs darbs, kura smagumu un rezultātus šķiet novērtēs tikai nākotnē citi patrioti un vienkāršie Latvijas cilvēki, kuru dēl, tas viss notiek! Bet jāņem vērā, ka latviešu tauta ir tik ilgi čekas nagu maucēju un demagogu selekcionēta, tik ilgi okupantu un nodevēju čekas apstrādāta, nīcināta un pazemota, ka šodien LV maz palikuši tautieši ar neizskalotām, nedeformētām brīvības, paščieņas un taisnīguma izjūtām.

Latvijā jau pilns ar tautiešiem, kas ir garīgi akli, kas neredz okupantu varzas saražoto kolaborantu iznīcinošo ietekmi uz tiem, uz mūsu jaunatni, uz tās spējām būt objektīviem, spējām atšķirt kremļa melus no patiesības. Tie ir darbojušies gadiem ilgi dzēšot, iznīcinot unikālo, latvisko patību un etnisko, baltisko domāšanas veidu fiziski, mantiski, garīgi ieaudzinot nespēju novērtēt mantoto gara bagātību vērtību, nespēju vairs atšķirt patiesos iemeslus visa veida latviskas valsts iznīcībai. Kangaru kliķes panākta nespēja izputinātos, pazemotos savējos atšķirt no iebrucēju svešajiem meļiem, kuri cenšas visas politiskās, ideoloģiskās tēmas un notikumus LV novienādot, it kā mēs patiesi būtu viena tauta ar vienādu vēsturi un vienādām, tikai ekonomiska rakstura prasībām! Ik pa laikam nākas dzirdēt mēdījos mūsu tautas svešo apmātās, mankurtizētās personas dumji klāstot, cik jauki un cik laipni un gudri esot viņu krievu kolēģi, kaimiņi un cik slikti uzvedas un cik slikti strādā viņu nekam nederīgie tautieši utt. citas pretlatviskas riebeklības !

Saprāta un goda jūtas šajos latviski runājošajos, bet kangaru stila esības eksemplāros sen tik dziļi dus, ka pat acīmredzamie nodevības fakti un pašu, radu un tautiešu piedzīvotā smagā vēsture, tiem izdevīgo okupantu “laipnības, devīguma” apmātās sirdis neatmodina. Tādiem ir “aizmirsta” mūsu drosmīgāko tautiešu fiziski iznīcinātā daļa, “aizmirsta” nevainīgo civilo, bērnu nāve. Ērti “aizmirsti” 4.maija kangaru pasaulē izdzītā simtu tūkstošu enerģiskāko, aktīvāko latviešu daļa, vietā atstājot tiem “jaukos” un labi iedzīvojušos okupantus. Un nu tiem arī patīk kliķes saražotie prettiesiskie jaunpilsoņisi, kas māk pat latviski runāt, protams, kad tiem tas izdevīgi algas, amatu dēļ ! Mankurtiem izdodas sev vien derīgo, dažu reto “labo un gudro” okupantu labās īpašības skaļi izcelt, bet “aizmirstot” par šo rupjo, naidīgo un prasto pārējo okupantu varzas milzu daudzumu mūsu ielās, mājās un pilsētās. Un kuri, kliķes saglabāti LV skaitliskā vairākumā, joprojām visur uzspiež savu atbaidošo kremlinu stilu un primātu runas jēlības, to riebīgās lamas sarunu valodas vietā !

Kangariem, mankurtu stulbeņiem liekas dabiski, ka mūsu jauniešiem un bērniem jādzird krievvalodīgās masas pretīgās leksika it visur publiskās vietās un katra vārda galā, kā tādu normu Nodevīgajiem ņergām ir pieņemami okupanti pretlatviskie izteicieni, nerimtīgie verbālie uzbrukumi mūsu Tēvzemei, mūsu valodai, mūsu vērtībām un tradīcijām, kas dzirdams no tiem gan transpotā, gan tirzniecības vietās un ielās !

Aplamājot Latviju un latviešus, vienlaikus turoties mūsu zemē kā ērcēm, par lielu apvainojumu uzskatot mūsu tautiešu aicinājumus tos doties uz dzimto pusi vai kur citur! Tā ir, bet tas tā nevar un nedrīkst palikt mūsu drosmīgo senču izkarotajā un viņu strādīgo roku uzceltajā mūsu vienīgajā dzimtenē! Varbūt varam kopīgi ar sabiedrotajiem, krievu okupantus sitošiem Ukrainas patriotiem apvienoties kopīgai rīcībai ? Aicinām visiem, visiem nevienaldzīgajiem kopīgi domāt par veidiem un ceļiem, kā visu greizo labot un mainīt reāli, ne partejiski tukšu saukļu, bet īstas latviskas Latvijas virzienā!

E.P.

LRTT

Tas viss ir pretīgi un vispretīgākais ir tas, ka ar visu šo “lietu” nodarbojušies ir tieši mūsu dižie “nacionālisti” ar R. Dzintaru priekšgalā. Tieši viņi noņēma LATVISKUMU no mūsu tautas attīstības programmas ! Tieši šie glumie ar savām salkanām runām ir novirzījuši Latviju no galvenā mērķa. Visas šīs brokas, melbardes…ir bijušas Ušakova “palātas” pacientes. Kas tad tirgoja UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS ? Kas bija tie, kuri noraka Saeimas pieņemto LIKUMU par okupāciju ? Kurš tad Grantiņu 2015. gadā zvērīgi arestēja, ja ne Rasnačs un NA draugs- slepkava R. Bunka ?! Vai tad tagad Dzintars nav kopā ar Lembergu un “nekritizē” Bordānu ? Pēc būtības viņiem pienākas nāves sods, jo ir sadarbojušies ar vecajiem čekistiem un nodevuši mūsu tautas nacionālās intereses !

05.04.22

You may also like...

9 komentāru

 1. ES saka:

  Abrenes jautājumā.

  5. Uzdot Latvijas Republikas delegācijai starpvalstu sarunās ar Krievijas Federāciju risināt Abrenes jautājumu, ietverot tajā arī Abrenes pilsētā un sešos Abrenes apriņķa pagastos esošajam Latvijas valsts un Latvijas Republikas pilsoņu īpašumam nodarītā mantiskā kaitējuma apjoma noteikšanas un šā kaitējuma atlīdzināšanas kārtību.

  6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas bridi.

  Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

 2. ES saka:

  Vēlreiz, par Abrenes atgūšanu…

  Latvijas un Krievijas starpvalstu attiecību pamatu nosaka joprojām spēkā esošais 1920. gada 11. augustā noslēgtais «Miera līgums starp Latviju un Krieviju». Šā līguma 3. pants fiksē valsts robežu starp Latviju un Krieviju. Starpvalstu tiesiskās attiecības ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienību noteica 1932. gada 5. februāri starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību Rīgā noslēgtais līgums. Abas līgumslēdzējas puses deklarēja, ka šis līgums noslēgts, pamatojoties uz 1920. gada 11. augusta Miera līgumu starp Latviju un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku, ka tas ir spēkā visā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības teritorijā un visi tā noteikumi negrozāmi un uz visiem laikiem paliek par nesatricināmu pamatu abu līgumslēdzēju pušu attiecībās.

  PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1944. gada 23. augusta dekrētā «Par Pleskavas apgabala izveidošanu KPFSR sastāvā», atsaucoties uz Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lūgumu, grozīta 1920. gada 11. augusta līgumā noteiktā valsts robeža starp Latviju un Krieviju, iekļaujot KPFSR sastāvā Abrenes pilsētu un sešus Abrenes apriņķa pagastus. Saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvi teritoriālo iedalījumu 1940. gadā tie ir Kacēnu, Upmales, Linavas, Purvmalas, Augšpils un Gauru pagasti, kuru kopējā platība, ieskaitot Abrenes pilsētu, ir 1293,60 kvadrātkilometri. PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēta minētie pagasti nosaukti pēc cariskās Krievijas laikā pastāvējušā administratīvi teritoriālā iedalījuma par Višgorodas, Kačanovas un Tolkovas pagastiem. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1944. gada 22. augustā aptaujas kartībā pieņemtajā lēmumā «Par Višgorodas, Kačanovas un Tolkovas pagastu pievienošanu Krievijas Padomju Federatīvai Sociālistiskai Republikai» izteikts lūgums PSRS Augstākas Padomes Prezidijam pievienot Latvijas PSR Višgorodas, Kačanovas un Tolkovas pagastus Krievijas Padomju Federatīvajai Sociālistiskajai Republikai. Augšminētie robežu grozījumi starp Latviju un KPFSR un robežas precīza noteikšana apstiprināta ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1946. gada 5. oktobra lēmumu «Par robežas noteikšanu starp Latvijas PSR un KPFSR» un ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1946. gada 19. oktobra dekrētu «Par robežas starp Latvijas PSR un KPFSR izmaiņas apstiprināšanu».

  Saskaņa ar Latvijas Republikas 1922. gada Satversmes 3. pantu Latvijas valsts teritoriju nosaka starptautiskos līgumos fiksētās robežas, kuras var grozīt tikai Satversmes 77. pantā noteiktajā kārtībā.

  Ņemot vērā to, ka ar Latvijas Republikas Abrenes pilsētas un sešu Abrenes apriņķa pagastu pievienošanu Krievijas Padomju Federatīvajai Sociālistiskajai Republikai tiek pārkāpts 1920. gada 11. augusta «Miera līgums starp Latviju un Krieviju» un 1932. gada 5. februārī starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību Rīga noslēgtais līgums, kā arī pamatojoties uz to, ka šīs teritorijas aneksija ir izdarīta Latvijas okupācijas laikā, Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

  1. Atzīt par antikonstitucionālu PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1944. gada 23. augusta dekrētu «Par Pleskavas apgabala izveidošanu KPFSR sastāvā» un pasludināt par spēkā neesošiem kopš pieņemšanas brīža tā noteikumus attiecībā uz Latvijas Republikas Abrenes pilsētas un Abrenes apriņķa Kacēnu, Upmales, Linavas, Purvmalas, Augšpils un Gauru pagastu teritoriju pievienošanu Krievijas Padomju Federatīvajai Sociālistiskajai Republikai.

  2. Atzīt par spēkā neesošu kopš tā pieņemšanas brīža Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1944. gada 22. augustā aptaujas kārtība pieņemto lēmumu «Par Višgorodas, Kačanovas un Tolkovas pagastu pievienošanu Krievijas Padomju Federatīvai Sociālistiskai Republikai».

  3. Atzīt par spēkā neesošu kopš tā pieņemšanas brīža Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1946. gada 5. oktobra lēmuma «Par robežas noteikšanu starp Latvijas PSR un KPFSR» un PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1946. gada 19. oktobra dekrētu «Par robežas starp Latvijas PSR un KPFSR izmaiņas apstiprināšanu».

  4. Apstiprināt, ka Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu juridiski joprojām nosaka 1920. gada 11. augusta «Miera līguma starp Latviju un Krieviju» 3. pants.

  5. Uzdot Latvijas Republikas delegācijai starpvalstu sarunās ar Krievijas Federāciju risināt Abrenes jautājumu, ietverot tajā arī Abrenes pilsētā un sešos Abrenes apriņķa pagastos esošajam Latvijas valsts un Latvijas Republikas pilsoņu īpašumam nodarītā mantiskā kaitējuma apjoma noteikšanas un šā kaitējuma atlīdzināšanas kārtību.

  6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas bridi.

  Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

  Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

  Rīgā 1992. gada 22. janvārī

 3. Zaļais saka:

  –CIETUMA PLANĒTA,NEVIS TIESA NĪRNBERGĀ–
  Ņirgājošā tiesā Nīrnbergā tiesāja nacionālsociālisma cīnītājus. Visi tiesneši,apsūdzētāji un apmelotāji bija žīdi. To sava pārspēka svinēšanas tiesu žīdi nosauca par “Nīrnbergas prāvu”. Žīdu propogandas iespaidā daudzi domā,ka tur tiesāja,kaut kādus noziedzniekus.
  Pēc masõnu ieceres Marsu jāveido par cietuma planētu,darba nometni (biļete tikai vienā virzienā). Lūk,tad tur arī ir vieta pelnītā Putinam,Švābam,Merkelei,Levītam,Pavļutam,Geitam,Sorosam,Baruham,Zukerbergam un visiem pārējiem masõniem. Nekāda tiesa Nīrnbergā vairs cilvēci neglābs! Tiem necilvēkiem nav cilvēka cienīgas vietas cilvēku starpā.

 4. Skolnieciņš saka:

  Slava Ukrainai! Varoniem slava! Lai Slāvu Dievu – Dieva Perūna, Dieva Beloboga, Dieva Svaroga, Dieva Striboga, Dieva Jarilas, Dieva Veļesa, Dieva Černoboga, Dievietes Māras, Dievietes Makošas, Dievietes Ladas, Dievietes Živas, Dievietes Ļeļas – spēks ir kopā ar ukraiņu tautu! Lai visu mīlētie un visu godātie Slāvu Dievi pasargā Ukrainu no ļauna!
  Svētīgi, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)

 5. fakts saka:

  Rakstos bieži vien var lasīt vārdu salikumu “Divas kopienas”. Vai tad latvieši savā zemē ir “kopiena”? Un vai Padomju okupanti un viņu pēcnācēji ir kopiena? Drīzāk “latvieši un 5. kolonna” par kuras klātbūtni Latvijā parūpējās 2 reizes nelikumīgi par premjeru kļuvušais VDK aģents Pugulis jeb īsta vārdā sauktais Ivars Godmanis kopā ar Valdi Birkavu, Jāni Dineviču, Aivaru Borovkovu (čekas arhīvu zagļi). Vēl šodien Latvijā palicis ne tikai piemineklis pretim Vecrīgai, bet arī Padomju armijas oficieri ar ģimenes locekļiem (apmēram 100000 Latvijai potenciāli bīstamu personu).

 6. Skolnieciņš saka:

  Aizlūgsim Dievu Perūnu — zibeņu metēju! Aizlūgsim Dievu Perūnu — Kijevas aizstāvi! Aizlūgsim Slāvu Dievus par Ukrainu un ukraiņiem!
  Kopš tālas senatnes Dievs Perūns aizstāvēja Kijevas zemi. Kopš tālas senatnes Dievs Perūns aizstāvēja slāvu tautas no ļauna. Pašlaik Ukrainā ir slikti laiki, Krievijas Federāciju ir pārņemis ļaunums. Lūgsim visvareno Dievu Perūnu, lai Dievs Perūns attīra Ukrainu no okupantiem! No visas sirds lūgsim, lai Dieva Perūna zibeņi pasargā Kijevas zemi, Ukrainu un ukraiņu tautu!
  Mūžīga slava Dievam Perūnam! Mūžīga slava Slāvu Dieviem!
  Svētīgi, Skolnieciņš
  ©Skolbieciņš 1999-bezgalība ;-)

 7. Tālrītis saka:

  Cik izdibinājies; masõnu organizācjā pēc statūtiem nav neviens upuris par lielu,pat no sava vidus,lielā masõnisma mērķa sasniegšanai. Tas lielais mērķa piepildījums ir absolūta cilvēces kalpība cionismam. Tautastribunāla vietnē ir publicēti “CIONES GUDRO PROTOKOLI”. Neesiet slinki! Polītikas ABC ir jūsu priekšā.

 8. novērotājs saka:

  Kremļa karš Ukrainā nav patiesīgs. 21.gadsimta lielvalstis ļoti labi zin,kādas ir viņu militārās iespējas. Gudri stratēģi,speciālisti ilgstoši izvērtē iespējamās militārās akcijas no A-Z. 1.Ja lielvalsts uzsāk militāru akciju,tā masīvā uzbrukumā strauji iekaro kādu teritõriju līdz nospraustā rezultāta sasniegšanai. Tas nenotiek.
  2.Lielvalstīm kosmosa nozarē atrodas lāzera ieroči,ar kuriem aizdedzina,likvidē objektus uz Zemes. Nevienam pašlaik nav aizsardzības no tiem ieročiem. Putinu un Kremli ir iespējams neitralizēt jebkurā brīdī,taču tas nenotiek. Un tas nozīmē,ka globālistu plāns ir pavisam citāds. Ar tādu ieroci ASV. militāristi noslepkavoja Irānas ģenerāli Suleimanī. Džoharu Dudajevu Kremlis noslepkavoja ar tiešu raķetes trāpījumu tāpēc,ka viņš lietoja mobilo tālruni. Bet,lūk Putinu,kuru nu šausmīgi lamā,neviens nevar novākt. Tādas vairākas lietas paliek bez lõģikas,un tas nozīmē,ka ir citādi,nekā tiek pasniegts.

 9. Skolnieciņš saka:

  “novērotājs 2022. gada 10. aprīlis 0.01” Lāzeris kosmosā izklausās pēc bulšita. Tu fiziku esi studējis? Es šaubos, ka tāda tehnoloģija var eksistēt. Fizikas likumi nepieļaus šīs tehnoloģijas eksistenci.
  Es labāk veltu savu ticību un pielūgsmi senajiem Dieviem un senajām Dievietēm, nevis neeksistējošām tehnoloģijām. Es netaisos veltīt savu ticību un pielūgsmi REN TV propagandistu bulšitiem.
  Ar cieņu, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *