A. Maltas kungs, Jusu pļurkstēšana ir BOĻŠEVISTISKĀS Krievijas noziegumu piesegšana

A. Malta: Jāsāk ar baigo gadu!
Tikai Izskatot tiesā var redzēt katra padarīto. Tagad arhīvi ir pārrakstīti, pārkārtoti.
Saraksts ir viens, bet ko katrs ir nodarījis, tas ir jautājums, kas izvērtējams tiesā.
Ko deva VDK izpētes komisija, kuru vadīja Kārlis Kanģeris???
Bet kolīdz tiesāt, jā mēs joprojām dzīvojam L(PS)R?!
Vajadzīgs atjaunot Latvijas Valsts iekārtu!
Kas to darīs?
Protams, ka mēs paši. Tāpēc aicinu atsaukties visus, kas nav atguvuši savu kaktiņu, savu zemes tūrīti.
Tikai zemnieki var nes Latvijas nākotni !

LRTT

Maltas kungs, bet droši vien pareizāk būt sacīts- BIEDRS, visas Jūsu aktivitātes ir vērstas uz Latvijas valsts pievienošanu Krievijai, jo Jūs ar savām darbībām pilnībā ignorējat ne tikai 1922. Satversmi– okupāciju un 1949. g. Ženēvas konvenciju, kura paredz darbības, kas jāveic pēc OKUPĀCIJAS. Jūs ejiet pat vēl tālāk, Jūs ignorējat pat Latvijas pieņemto DEKLARĀCIJU par okupāciju. KĀPĒC JŪS NEPIEPRASĀT TĀS ĪSTENIŠANU ??? Jūsu darbība pilnībā atbilst Latvijas valsts nodevēja statusam ! Jūs un jums līdzīgie, kuri nepieprasot Latvijas valstī pilnīgu okupācijas režīma demontāžu, aicina uz pašreizējās Saeimas atlaišanu un tautas kūdīšanu uz tādu darbību, esat publiski tiesājami ar NĀVESSODU, līdzīgi kā visi tie čekisti- komunisti, kuri ir kļuvuši pasakaini bagāti izlaupot latviešu tautas mantiskās un Garīgās vērtības. Jums ir paredzēts process – NIRNBERGA- 2.

Šie Deklarācijas vārdi attiecas tieši uz Jums, Maltas kungs: PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma un tā ietvaros pret cilvēci pastrādāto noziegumu nosodījums neizslēdz šo noziegumu izdarītāju individuālo kriminālatbildību, apliecina savus centienus atjaunot vēsturisko patiesību un dot ieguldījumu starptautiskās stabilitātes vairošanā

DEKLARĀCIJA PAR LATVIJĀ ĪSTENOTĀ PADOMJU SOCIĀLISTISKO REPUBLIKU SAVIENĪBAS TOTALITĀRĀ KOMUNISTISKĀ OKUPĀCIJAS REŽĪMA NOSODĪJUMU

Latvijas Republikas Saeima atgādina par 1996.gada 22.augusta Deklarācijā par Latvijas okupāciju izteikto aicinājumu un, atbalstot Līgumā par Konstitūciju Eiropai noteikto, ka Eiropas tautas, lepodamās ar savu nacionālo identitāti un vēsturi, vienlaikus tiecas pārvarēt senās robežas un, apvienojoties vēl ciešāk, veidot kopīgu likteni, uzskatot, ka līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienības Konstitūcijā izvirzītajiem mērķiem un principiem Eiropas Savienībai ir būtiski izprast Latvijas rūgto pieredzi un pilnībā apzināties mūsu valsts vēsturi kā visas apvienotās Eiropas vēstures neatņemamu sastāvdaļu, atsaucoties uz 1920.gada Miera līgumu, kas noslēgts starp Latvijas Republiku un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Padomju Republiku, atsaucoties uz 1932.gada līgumu starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību (PSRS) par neuzbrukšanu un konflikta nokārtošanu miera ceļā, atsaucoties uz 1933.gada Konvenciju par agresijas definīciju, kurā noteiktajam aizliegumam tieši vai netieši izmantot spēku, šo konvenciju ratificējot, pievienojās gan Latvijas Republika, gan arī PSRS, uzsverot, ka ar minēto daudzpusējo un divpusējo līgumu ratificēšanu Latvijas Republika un PSRS starptautiskā līmenī bija apņēmušās ievērot viena otras suverenitāti, kā arī neizmantot karu vai kara draudus divpusējās attiecībās, atgādinot par 1939.gada Neuzbrukšanas līguma slepenajiem papildprotokoliem, kas tika noslēgti starp Vāciju un PSRS un kas pretēji tā laika starptautisko tiesību normām un PSRS saistībām attiecībā uz Latviju sadalīja Austrumeiropu šo divu valstu “interešu sfērās”, atgādinot, ka pēc šā līguma un tā slepeno papildprotokolu parakstīšanas PSRS okupēja un anektēja Latvijas Republiku, sagrāva tās valstisko iekārtu, slepkavoja, spīdzināja un deportēja simtiem tūkstošu tās iedzīvotāju, prettiesiski atņēma viņu īpašumu un veica piespiedu kolektivizāciju, vajāja cilvēkus viņu politisko uzskatu, reliģiskās pārliecības un nacionālās piederības dēļ, centās sagraut un pārkrievot Latvijas nacionālo kultūru, iesūtot Latvijā simtiem tūkstošu PSRS iedzīvotāju, uzsverot, ka minētā PSRS un Vācijas Neuzbrukšanas līguma slepenos papildprotokolus 1989.gadā ir starptautiski nosodījusi gan Vācija, gan arī PSRS, vienlaikus atzīstot, ka šie protokoli noslēgti, pārkāpjot tā laika starptautisko tiesību principus un iejaucoties vairāku citu valstu suverēnajās un neatkarīgajās tiesībās, atzīmējot, ka Krievijas Federācija nav veikusi nekādas darbības, lai novērstu okupācijas sekas un tādējādi demonstrētu savu nosodošo attieksmi ne tikai pret šo prettiesisko protokolu noslēgšanu, bet arī pret to izraisītajām graujošajām sekām, balstoties uz Latvijas Republikas Augstākās padomes 1990.gada 4.maija Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, kurā jau ir pasludināts, ka PSRS militārā agresija pret Latviju 1940.gada 17.jūnijā kvalificējama kā starptautisks noziegums, uzskatot, ka PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma noziegumi Latvijā ir daļa no 20.gadsimta totalitāro režīmu pastrādātajiem necilvēcīgajiem noziegumiem, kuriem nav un nevar būt noilguma, atzīmējot to, ka Vācijas nacionālsociālistiskā režīma noziegumi ir izmeklēti un starptautiski nosodīti, vainīgās personas sauktas pie atbildības, turpretī līdzīgi PSRS totalitārā komunistiskā režīma noziegumi nav ne izmeklēti, ne arī saņēmuši starptautisku nosodījumu, bet, neizmeklējot šos noziegumus, nenosodot vainīgos, kā arī nelikvidējot šo noziegumu sekas, tiek uzturēta pārliecība par totalitārā komunistiskā režīma pieļaujamību un par to, ka šīs ideoloģijas īstenotāji var nesodīti izdarīt noziegumus pret cilvēci un paturēt noziedzīgu darbību rezultātā iegūto, uzsverot Latvijas vēlmi veidot un uzturēt labas kaimiņattiecības ar Krieviju, norādot, ka patiess un noturīgs izlīgums starp valstīm iespējams tikai tad, ja pagātnē izdarītie starptautiskie noziegumi tiek atzīti, izvērtēti un nosodīti un attiecīgā valsts saskaņā ar starptautisko tiesību principiem uzņemas atbildību par starptautisko tiesību pārkāpumu, ko tā izdarījusi, apzinoties, ka nākt pie šādas atziņas ir politiski un morāli grūti, un tādēļ ar cieņu atzīstot kopš Otrā pasaules kara Vācijas valsts un vācu tautas skaudro, ilgstošo un pamatīgo savas pagātnes izvērtēšanas darbu, bez kura Eiropas integrācija tādā mērā kā tagad nekad nebūtu bijusi iespējama, izsakot cerību, ka Krievija turpinās virzību uz īsteni demokrātisku valsts iekārtu, kuras neatņemama sastāvdaļa ir patiesa vēstures izzināšana, kā arī uzskatot, ka Eiropas Savienības, it sevišķi Eiropas Parlamenta, un Eiropas Savienības dalībvalstu nosodoša attieksme pret PSRS totalitārā komunistiskā režīma noziegumiem visā pasaulē, īpaši Austrumeiropā, stiprinātu demokrātisko apziņu visā Eiropā, kā arī veicinātu to, ka Krievija uzklausa un apmierina Latvijas prasību atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, atzīmējot, ka starptautisks PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma un tā ietvaros pret cilvēci pastrādāto noziegumu nosodījums neizslēdz šo noziegumu izdarītāju individuālo kriminālatbildību, apliecina savus centienus atjaunot vēsturisko patiesību un dot ieguldījumu starptautiskās stabilitātes vairošanā, jo ir pārliecināta, ka politiskie režīmi, kas balstās uz ekstrēmu ideoloģiju, apdraudēs pasaules mieru un drošību, kā arī cilvēka tiesību un brīvību attīstību tik ilgi, kamēr šo režīmu kriminālā būtība nebūs pilnībā atklāta un nosodīta.                              

Latvijas Republikas Saeima deklarē:

— Latvijas valsts nosoda Latvijā īstenoto PSRS totalitāro komunistisko okupācijas režīmu;

— Latvijas valsts nosoda arī visu to personu rīcību, kuras piedalījās šā režīma noziegumu īstenošanā;

— Latvijas valsts atzīst un godina nacionālās pretošanās kustības dalībniekus kā cīnītājus par Latvijas brīvību;

— Latvijas Republikas Saeima apņemas atcelt pieejamības ierobežojumus dokumentiem, kuri var apstiprināt PSRS totalitārā komunistiskā režīma un tā represīvo iestāžu izdarītos noziegumus.

Latvijas Republikas Saeima uzdod Ministru kabinetam:

— triju mēnešu laikā izveidot speciālistu komisiju, kas noteiktu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu, masu kapu vietas, apkopotu visu informāciju par represijām, masveida deportācijām un aprēķinātu zaudējumus, ko šis režīms nodarījis Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem;

— noslēgt starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju speciālu nolīgumu, kas noteiktu savstarpējās saistības materiālo izdevumu segšanā, kā arī palīdzības sniegšanā pārceļotājiem, tāpat arī viņu ģimenēm, kas pārceļas uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni;

— joprojām uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par okupācijas rezultātā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un visu no Latvijas izvesto arhīvu materiālu (arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas arhīvu materiālu) atdošanu atpakaļ Latvijas Republikai;

— nodrošināt, lai Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības ārvalstīs iepazīstina ar šo deklarāciju.

Latvijas Republikas Saeima aicina Krievijas Federāciju:

— demokrātiskā veidā izvērtēt notikušo un atzīt visai pasaulei labi zināmos vēstures faktus attiecībā uz Latvijas okupāciju un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarītajiem zaudējumiem;

— atzīt vispārzināmo faktu, ka PSRS okupēja Latviju, ievērot no šā fakta izrietošās tiesiskās un politiskās sekas un balstīties uz atbilstoši starptautisko tiesību normām joprojām spēkā esošo 1920.gada 11.augustā noslēgto Latvijas un Krievijas miera līgumu, ar kuru Krievija uz mūžīgiem laikiem atteicās no pretenzijām pret Latviju;

— turpināt Krievijas Federācijas Bruņoto spēku militārpersonu un to ģimeņu locekļu repatriāciju atbilstoši Latvijas un Krievijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;

— atzīt, ka Krievijas Federācija kā PSRS tiesiskā un politiskā mantiniece ir morāli, tiesiski un finansiāli atbildīga par Latvijā izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci un zaudējumiem, kas Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīti okupācijas laikā, un pildīt savu pienākumu — saskaņā ar starptautisko tiesību pamatprincipiem atlīdzināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem prettiesiskās darbības rezultātā radītos zaudējumus;

— pildīt solījumus, ko Krievijas Federācija devusi Eiropas Padomei, it sevišķi solījumu par izvesto arhīvu un citu Latvijas Republikas īpašumu atdošanu.

Latvijas Republikas Saeima aicina Eiropas Padomi un Eiropas valstu parlamentus un valdības:

— savā politikā un tiesiskajās attiecībās konsekventi ņemt vērā Latvijas taisnīgās politiskās un tiesiskās prasības, kas izriet gan no Latvijas okupēšanas fakta un tā sekām, gan arī no starptautisko tiesību principiem;

— palīdzēt Latvijai likvidēt okupācijas sekas, sniedzot tai politisku atbalstu.

Latvijas Republikas Saeima, atgādinot par 1983.gada rezolūciju par situāciju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, aicina Eiropas Parlamentu:

īstenojot demokrātiskās apziņas veicināšanas politiku, kuras neatņemama sastāvdaļa ir arī visu totalitāro režīmu un to noziegumu izvērtēšana un nosodījums, izveidot starptautisku komisiju PSRS totalitārā komunistiskā režīma noziegumu izvērtēšanai;

atbalstīt starptautiska zinātniska institūta izveidošanu, kas nodarbotos ar PSRS totalitārā komunistiskā režīma vēsturisko un juridisko aspektu izpēti, apkopošanu un starptautiskās sabiedrības informēšanu.

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2005.gada 12.maijā

03.01.21

You may also like...

7 Responses

 1. Aigars saka:

  Kāpēc patiešām EP un Eiropas valstu parlamenti nevarētu Latvijai palīdzēt ar politisku atbalstu likvidēt okupācijas sekas? Bet nekā! Nepalīdz.Mēmas kā zivis.
  Kas tā par Mēmuļu savienību,kurā bez Demokrātijas nekā cita nēesot? Demokrātija izgaisusi? Tad jau Krievijas dvīnis .90-tie Stūla gadi man atgādināja Molotova depešas Latvijas valdībai. Un kā ir ar šodienas Jaunkirkenšteiniešu pretīgiem viepļiem?

 2. Pārmaiņas saka:

  “Atbrīvotāji” aktivizējušies visā bijušajā PSRS teritorijā. Arī pārējās republikās pacelts jautājums par deokupāciju un dekolonizāciju, dēļ kā okupantus apkalpojošais maitu liju bars ir izmisumā.
  https://youtu.be/hL_k7FibAtA

 3. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Gaišreģis Finks precīzi pareģoja 4. maija republikas nākotni:
  “Latvijā atkal plivinās sarkanbaltsarkano karogu, bet pie varas būs komunisti. Tā tas ilgs vairākus gadus. Komunisti nedarbosies latviešu tautai, bet krievu interesēs. Daudz būs runu par brīvību un neatkarību. Tas būs tukšas muldēšanas laiks. Joprojām būs tas pats viss sliktais pret latviešiem. Komunisti padarīs latviešus plikus un nabagus. Paši viņi savāks lielas vērtības. Tās iegūs krievi un žīdi. Tās nebūs godīgā ceļā iegūtas vērtības.
  Tad – es nevaru pateikt, kā tas iznāks – bet viņi būs spiesti atdot visu atņemto latviešiem atpakaļ.”
  Lai tas piepildītos , arī pašiem vajadzīgs darboties nevis darboties ar pļurkstēšana ir BOĻŠEVISTISKĀS Krievijas noziegumu piesegšana!

  Māju veļ no pamatiem, koks aug no saknēm! Mums jāsāk atjaunot Neatkarīga Latvijas valsts no pamatiem! Nebūs Latvijas zemes – nebūs Latvijas!
  Cik daudz ir palikusi zemes Latvijā, kas pieder Latvijas tautai???
  .
  .
  .
  Admins
  Nu re, Maltas kungs atkal greizi nošāvis. Māja nav jāceļ no pamatiem(jo tie šodien nav īsti), bet jāsāk AR PAMATIEM. Vecie1918. g. pamati ir jāiztīra no salašņām, puvekļiem un ķirmjiem.

 4. -Eduards Lunis saka:

  —Paldies Tribunālam par apjomīgo informāciju!
  Bet cik daudzi-arī es-ir rakstījuši ANO Drošības padomei ar lūgumu izskatīt notikušos un notiekošos noziegumus, bet atbildes-tā ir jūsu iekšēja lieta!”
  Arī tagad nav atbildējuši uz maniem un Eihmaņa iesniegumiem ne Jurašs. ne Bordāns. ne Gen. pr.!?
  Jāceļ Tautu un jāatbrīvojas no noziedzniekiem!

 5. Anonīms saka:

  Nu ja! Tā teikt divi chulji sasatikas. Tomēr par tiem pamatiem skatoties ir daudz jautājumu vai tā valsts, kas bija pirms 2 pasaules kara izveidojās tikai vien varenās latviešu tautas cīņa pret impwrialisrisko Russiju? Skatoties municipālā policaja izrakstitaja soda lapā redzu, ka rokraksts ir sikumains un protokolā tiek norādīts, ka man stacijā blakām atradās vēl viens cilvēks. Tā cilvēka protams tur nebija, bet vecākajām inspektoram Kasparam Ērglim protams blakām bija divi guardiesi, tad nu viņi jau arī apliecinās, ka bija man blakām vēl viens cilvēks, lai tik vien pataisitu mani par likuma pārkāpēju kurš neievēro atbildibu pret sabiedrību. Tomēr vien skatoties no Ērgļa lidojuma ir jāsaprot kāpēc viņa rokraksts ir sikumains, jo viņa acis ir zhida acis un uz pirksta labajā rokā mistisks zhidu masonu izdomatajs Nameja gredzens. Tad nu šis Kaspars stuke, ka tāds ir Likums! Ko nozīmē man skābekļa trūkums zinu tikai es un gudri cilvēki! Viņam neuztrauc dabas likumi, bet piesauc 10 Dieva baušļus, kad viņam pajautā, kas tev tos deva, tad protams viņa acis iespidas Cionas gaisma. Kas patiesībā vēsturiski saucās par Tiana. Tad nu šā Ērgļa uzvārds norāda viņu tautības garīgo vēlmi visur būt vareniem un spožiem, kā viņa asins brālis R. Dzintars. Kas aizveda latviešu strelkus uz Russiju un iesaistīja viņus pilsētu attīrīšana no civil iedzīvotājiem? Ja viņi dzīvojot paši savā zemē nevarēja no ciema uz pilsētu iziet bez zandarma atļaujas, ka viņi zināja Russijas imperija esošo pilsētu un ciemu izvietojumus? Lielākā daļa viņi bij nožēlojami nabagi tāpat, kā tas ir šodien ar vietējiem ļaudīm. Vai tie ir Kurši, vai Latgali, bet nabagi ir lielākā daļa. Tomēr Sovietu laikos lielākā daļa bija paedusi un jumts virs galvas bija, ja arī varbūt komunisti par kārtojot dzīves būtību cilvēks materiālā ziņā nedzīvoja slikti. Šodien gan ir jāredz arvien vairāk, kā nonāk tautieši uz ielas. Pats Anglija lietuviešu nekaunības dēļ arī nonācu zem tilta! Ko tas nozīmē apziņai, ja zini, ka pēc tēvu svētības pienākas man dzīvot savā Tēvu zemē, kur viss pietiek pilnvērtīgai dzīvei? Tomēr šajos laikos izsviest uz ielas likuma vārdā var jebkuru! Policajiem un varai nav nekāda kauna un sirdsapziņas, jo nav tak šī zeme viņu, bet viņi to ir ieguvusi netaisna ceļā. Paši to ļoti labi zina, tad nu latviets viņiem ir nicinams visādas variācijas uzliekot nataisnus sodus. Nesamaksaji! Vacies ārā un zeme ir mūsu, tad to pārdot krustu šķērsu. Cik banku darījumos ir iekritusi vechi un nervus sacakarejusi? Anglija viņus glaba uz kādu laiku, bet ne jau visu dzīvi var vecis nest kredītu slogu! JaNis ceļ māju un Jānim norādu viņa vārda būtību, tad nu māju ceļot uz augšu ierok Jamu. Te nu gudrie kulturologi man stuke, ka tā nav mana valoda! Kā nav mana, ja ir vārda Māja ielikts vārds Jama? Tā nu dazam labam es par grozu smadzenes uz otru pusi kuras zhidi viņiem ir sageozijushi nepareizi. Nu mājas gaisma ir Jānis un ejot runāt par saimnieciskām lietām ar kaimiņiem nerunā ar Jāņa sievu. Kad viņa nav mājās, tad sievai vien pajautā, kad būs? Tad nu šā laika Latvijā Jāņi patiešām nav saimnieki bet zagļi un slepkavas ir ieguvusi pilnīgi visas varas klokus, lai celtu sev i mājas, i baznīcas kuras Jāņiem nav vajadzīgas. Jāņiem vajag tikai vienu patiesību, lai svesie ļaudis aizvacas prom no viņu Tēvu zemes ieskaitot tādus Kasparus Ērgļus, jo viņi aizvilks latviešus tur pat, kur nonāca strēlnieki 1937. gadā. Šai valstij nav nekādas nākotnes un svētības dot judasiem var tikai nožēlojami kropļi, kā daudzi kultūras un garīgās pasaules pārstāvji to dara. Tomēr vienkarsajs darba rūķis ir bijis pats patiesajai vīrs un tāds viņš arī paliks mūžīgi! Tie ērmi Saeima tika sadedinati kriminālā veidā 90 to gadu sākumā un vēl nebija Soviet impērijas beigas, kad dažs labs latviets mācījās Anglijas militar skolās ar kompartijas norīkojumu. Tā nu vēsturiski Revolūcija, tad Gorbocova Perestroika, kas turpinās vēl šodien krustojās Baltijas jūras teritorijā. Pieminēsim kgbeshnika teikto par situāciju Latvijas Psr, ka viena maza Latvijā dienēja 15 000 Kgbeshniku, bet vēl tak ir bijusi citi militāristi. Viņiem nekā tak nebija, kad ieradās Latvijas Psr, kā vien kompartijas biļetens. Tomēr viņi saauga 90 tajos ar kriminālo krievzidu pasauli, ko apzināti jau bij savedusi. Nu i šodien lieltirgotavas visas praktiski ir izveidojušās no kriminālām naudām! Kur ņemt latvietim tos līdzekļus zemei un tās uzturēšanai? Tikai viens ceļš ir ejams okupantiem prom no Latvijas un Jāņiem svētās Tēva tiesības uz savas zemes, lai nolādēts ikviens Kursis kurš nevēlas okupantu aizvaksanos! Latgaļi lemj paši par sevim, ja viņiem vajag Kurzemes okupantus, tad vacas ārā kopā ar okupantiem.

 6. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Jāņem vērā ari Meirovica – Gorbunova pats!

  Kā to izskaidrot, ka LPK CK Ideoloģijas sekretāram, kas kūrēja KGB, Ģenprokuratūru, miliciju un tiesu. PBLA piešķīra mūža ordeni un zelta ķēdi???

 7. Arii no Paardaugavas saka:

  Pats Malta, nekad neminot okupantu izvaksanu un komunistu lustraciju, neliekas cienijams , bet sis vina jaut. ir pareizs:

  Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis

   2021. gada 5. janvāris 23.56

  Jāņem vērā ari Meirovica – Gorbunova pakts!

  Kā to izskaidrot, ka LPK CK Ideoloģijas sekretāram, kas kūrēja KGB, Ģenprokuratūru, miliciju un tiesu. PBLA piešķīra mūža ordeni un zelta ķēdi???

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.