Zvērinātais advokāts Pāvels Rebenoks aicinājis Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru sākt kriminālprocesu par Triju zvaigžņu ordeņa kavaliera Linarda Grantiņa „oficiālo spīdzināšanu“, ko veica Drošības policijas darbinieki

Zvērinātais advokāts Pāvels Rebenoks oficiāli aicinājis Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru sākt kriminālprocesu par cilvēktiesību aizstāvības grupas Helsinki-86 dibinātāja Linarda Grantiņa īpaši cietsirdīgo un brutālo aizturēšanu, ko veica Drošības policijas darbinieki, kā arī veikt visas darbības, lai pret Vācijas pilsoni Grantiņu nodarītais noziegums tiktu izmeklēts objektīvi, efektīvi un bez neattaisnotas novilcināšanas. Tāpat oficiāli lūgts nodrošināt visas nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu Linardam Grantiņam ārpus Rīgas Centrālcietuma teritorijas.

Pāvels Rebenoks jau ziņoja par 2015.gada 23. jūlijā notikušo īpaši brutālo Grantiņa aizturēšanu, kurā viņam salauzta roka, radīti bojājumi nierēm un nobrāzumi, spārdot ar kājām pēc nogāšanas zemē. Drošības policijas darbinieki 1950. gadā dzimušā Grantiņa salauztajai rokai uzlikuši rokudzelžus un ar tiem piesprādzējuši pie automašīnas griestu roktura. Veselu nedēļu ieslodzījuma vietā Grantiņš nav saņēmis medicīnisko palīdzību ne aizturēšanas laikā gūtajām traumām, ne hroniskajai slimībai.

Iesniegumā tiek informēts, ka aizturēšanas laikā pret 64 gadus vecu un ļoti smagi slimu cilvēku Drošības policijas darbinieki piemērojuši pārmērīgu spēku, kam nebija objektīvas nepieciešamības, jo Grantiņš nepretojās. Tādā veidā Drošības policijas darbinieki apzināti demonstrēja pret Linardu Grantiņu savu fizisko pārspēku un personisko nepatiku, norādīts iesniegumā.

Grantiņa aizstāvis Pāvels Rebenoks uzskata, ka Drošības policijas darbinieki pārkāpuši Krimināllikuma pantu par tīšu miesas bojājumu nodarīšanu, pārkāpjot aizturēšanas nosacījumus un aicina ierosināt kriminālprocesu, kurā izvērtētu notikušā apstākļus un personu rīcību, kuras veikušas noziegumu pret Grantiņu.

Advokāts uzskata, ka cietsirdīgajā aizturēšanā un pēc tam sekojošā atstāšanā bez medicīniskās palīdzības cietumā ir saskatāms Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pantā noteiktā spīdzināšanas aizlieguma acīmredzams pārkāpums, kuru aicina nekavējoties novērst.

Iesniegumā lūgts ne tikai uzsākt kriminālprocesu, bet arī atzīt Grantiņu par cietušo un nodrošināt visas nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu ārpus šī brīža viņa turēšanas vietas – Rīgas Centrālcietuma teritorijas.

Tāpat aicināts veikt visas citas normatīvajos aktos paredzētās darbības, lai pret Grantiņu nodarītais noziegums tiktu izmeklēts objektīvi, efektīvi, bez neattaisnotas novilcināšanas un, ievērojot Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Latvijas Republikas Satversmē garantētās cilvēktiesības.

Advokāts Rebenoks iesniegumā, kas adresēts gan Ģenerālprokuratūrai, gan iekšlietu ministram, tiesībsargam u.c., arī atgādina, ka Vācijas tiesa nav atļāvusi Latvijas Republikai veikt jebkādas kriminālprocesuālās darbības attiecībā pret Vācijas pilsoni Grantiņu. Iesnieguma kopija ir nosūtīta arī Vācijas vēstniecībai.

Kā jau ziņots, 2014.gadā tiesa Grantiņam piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu saistībā ar 2012.gada 10.aprīlī sākto kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par darbībām, kas apzināti vērstas uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu.

Lēmums par drošības līdzekļa grozīšanu uz apcietinājumu Linardam Grantiņam piemērots aizmuguriski – 2014. gada 22. maijā (lēmuma Nr. KPL 270370114/7), to pieņēmusi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas izmeklēšanas tiesnese K. Kraveca. Šī lēmuma noraksts Linarda Grantiņa aizstāvjiem tika izsniegts Drošības policijā 2015. gada 06. augustā. Tikai 15. dienā pēc aizturēšanas Grantiņš uzzināja no advokāta Rebenoka, uz kāda pamata Drošības policijas darbinieki viņu brutāli ir apcietinājuši.

Drošības policijas darbinieki viņu aizturēja tikai desmit dienas pēc tam, kad Grantiņš bija ieradies Latvijā.

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas izmeklēšanas tiesnese K. Kravecai nebija zināms Linarda Grantiņa veselības stāvoklis, kas jau uz Lēmuma pieņemšanas brīdi bija smags, kas ir pamats drošības līdzekļa atkārtotai izvērtēšanai un arī grozīšanai, sakarā ar šīm jaunām ziņām par faktiem.

Linarda Grantiņa aizstāvība ir vērsusies drošības līdzekļa – apcietinājuma grozīšanas sakarā ar attiecīgu rakstveida pieteikumu pie kriminālprocesa Nr. 11840002212 procesa virzītāja – Drošības policijas izmeklētāja M. Aukstikalna, taču nekāda rīcība tālāk nav sekojusi, joprojām nav saņemta arī nekāda atbilde uz pieteikumu, tāpat kā arī atbildes nav saņemtas ne uz vienu citu aizstāvības nosūtīto rakstveida iesniegumu/lūgumu Rīgas Centrālcietumam.

Advokāts Rebenoks norāda, ka interneta vietne www.tautastribunals.eu ir reģistrēta un fiziski atrodas uz datu nesējiem, kuri atrodas Vācijas Federatīvajā Republikā (skat. arī http://www.eurid.eu/en/whois-search).

Minētā vietne, iespējams, ir Linarda Grantiņa personīgā viedokļa paušanas platforma globālajā tīmeklī, taču jāņem vērā, ka šī interneta adrese nav reģistrēta uz L.Grantiņa vārda.

Linards Grantiņš ir Vācijas Federatīvās Republikas pilsonis, pār kuru Latvijas Republikai nav jurisdikcijas, un šajā sakarā visi (ne mazāk kā 3; pēdējais izskatīts 31.07.2015 Vācijā) Latvijas Republikas pieprasījumi Vācijas Federatīvajai Republikai, par Linards Grantiņa izdošanu noraidīti kā, absolūti nepamatoti, un viņa izdošana Latvijai ir atteikta, jo saskaņā ar Vācijas Federatīvās Republikas normatīvajiem aktiem, tāpat kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 100. pantu – Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Respektīvi, Vācijas tiesas ir pateikušas, ka Linards Grantiņš nav izdarījis nekādus noziegumus, kurus viņam šobrīd mēģina inkriminēt Latvijas Republikas Drošības policija. Par minēto ir informēta Drošības policija, taču arī Vācijas tiesu lēmumi nav to atturējuši turpināt acīmredzami nelikumīgo kriminālprocesu.

Turklāt jāvērš arī uzmanība uz to, ka Linards Grantiņš ir tieši tā persona, kas ir taisni cīnījusies par Latvijas neatkarības atgūšanu sabiedriskās organizācijas “Helsinki-86” ietvaros. Tāpēc vēl jo vairāk nav saprotams, kā šāda persona var, pēc Drošības policijas domām, “aicināt vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu”. Kā redzams, tad pati Drošības policija vēl pat īsti nevar izšķirties vairāk nekā 3 gadus ilgā izmeklēšanā, uz ko tad ir, pēc viņas domām, privātpersona izdarījusi aicinājumus. Tātad pat pats izteiktais pieņēmums par aizdomām ir nekonkrēts un liedz Linardam Grantiņam tiesības uz aizstāvību, kas ir cilvēktiesību pārkāpums.

Uzskatu, ka kriminālprocesa materiālos nav un nevar būt ziņas, kas norādītu, ka Linardam Grantiņam būtu jebkādas iespējas “vardarbīgi” kaut ko gāzt vai mainīt Latvijas Republikā. Viņa personiskā viedokļa paušana pati par sevi nav un nevar tikt uzskatīta par krimināli sodāmu. Ir acīmredzams, ka šajā kriminālprocesā nenotiek efektīva izmeklēšana, lai bez neattaisnotas novilcināšanas sasniegtu kriminālprocesa mērķus, par ko liecina jau tas, ka “izmeklēšana” notiek jau kopš 2012. gada – tātad vairāk nekā 3 gadus tiek “izmeklēts” privātpersonas personiskais viedoklis publiski pieejamā interneta vietnē, paralēli neatlaidīgi prasot izdot Latvijai privātpersonu no Vācijas Federatīvās Republikas, kas tikpat konsekventi atsaka, jo nav noticis noziedzīgs nodarījums.

Kopš 24.07.2015 ar L. Grantiņu nekādas procesuālās darbības nav veiktas.

Advokāts Rebenoks norāda, ka piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums nav samērīgs.

KPL 12.p. uzliek par pienākumu veikt kriminālprocesu, ievērojot starptautiski atzītās cilvēktiesības un nepieļaujot neattaisnotu kriminālprocesuālo pienākumu uzlikšanu vai nesamērīgu iejaukšanos personas dzīvē, paredzot, ka cilvēktiesības var ierobežot tikai tajos gadījumos, kad to prasa sabiedrības drošības apsvērumi.

Visupirms norādu, ka objektīvajā realitātē nav un nepastāv sabiedrības drošības apdraudējums. Uzskatu, ka lietas materiālos tam nav acīmredzamu, objektīvu pierādījumu.

Saskaņā ar KPL 241.p. – procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanas pamats ir personas pretdarbība kriminālprocesa mērķa sasniegšanai konkrētajā procesā vai atsevišķas procesuālās darbības veikšanai, savu procesuālo pienākumu nepildīšana vai nepienācīga pildīšana. Savukārt KPL 244.p.1.d. nosaka, ka procesa virzītājs izvēlas tādu procesuālo piespiedu līdzekli, kas pēc iespējas mazāk aizskar personas pamattiesības un ir samērīgs, uzskatu, ka izvēlētais drošības līdzeklis – apcietinājumsnav izvēlēts atbilstoši lietas apstākļiem.

Advokāts Rebenoks norāda, ka Linarda Grantiņa apcietināšana un izteiktās aizdomas ir nepamatotas, jo procesa virzītājs un tiesa lemjot par apcietinājuma piemērošanu vadījusies nevis no faktiem, bet gan no pieņēmumiem. Tāpēc piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums ir nesamērīgi smags un aizskar Linarda Grantiņa  cilvēktiesības un nodara viņam morālas ciešanas.

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (turpmāk – ECK) un KPL ietverto principu izpratnē nav pieļaujams, lai apcietinājuma piemērošana jau priekšlaikus pildītu soda funkciju, turklāt apcietinājumam ir jābūt leģitīmam mērķim (procesa nodrošināšana, varbūtības novēršana, ka tiks izdarīts jauns noziegums), taču šādām aizdomām ir jābūt pamatotām un procesa virzītājam tās ir jāpierāda ar faktiem, nevis tikai ar pieņēmumiem, pretējā gadījumā tiks aizskartas Satversmē garantētās personas pamattiesības un tiks pārkāpti vairāki tiesību principi, tai skaitā nevainīguma prezumpcijas un tiesiskuma princips.

Apcietinājumu nevar piemērot nolūkā veikt izmeklēšanas vai procesuālās darbības. Personas turēšanu apcietinājumā nevar pamatot ar izmeklēšanas grūtībām.” (Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi Noimaisters pret Vāciju (Neumeister v. Germany) Klūss pret Beļģiju (Clooth v.Belgium))

Tiesa pilnā mērā nav nodrošinājusi ECK 6.p. definētā taisnīgas tiesas principa ievērošanu, kā rezultātā Linards Grantiņš nevarēja sevi pilnvērtīgi tiesā aizstāvēt Lēmuma sakarā.

Saskaņā ar ECK 5.p. un 6.p. noteikumiem, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesu praksi, tiesas procesā ir jāievēro sacensības princips starp pusēm. Procesa virzītājam ir jāinformē apcietinātais vai viņa aizstāvis par izmeklēšanas puses viedokli un argumentiem, turklāt aizstāvībai ir jābūt garantētai pieejai lietas materiāliem, ar kuriem procesa virzītājs pamato savus argumentus. Tas izriet no sekojošas ECT tiesu prakses: spriedums „Graužinis pret Lietuvu”, 10.10.2000., 31§; „Nīdbala pret Poliju”, 04.07.2000., 66., 67. §; „Vlohs pret Poliju”, 19.10.2000., 127. §; „Lamijs pret Beļģiju”, 29. §.

Lai piemērotu apcietinājumu pret personu, ir jāpastāv ne tikai pamatotām aizdomām par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet arī jābūt konkrētam apcietinājuma pamatojumam un ir jāievēro samērīguma princips. Nekādā gadījumā nevar būt par pietiekamu pamatojumu apcietinājuma piemērošanai nodrošināt aizdomās turētā klātbūtni, lai veicot atsevišķās izziņas darbības, izvairītos no sarežģījumiem, kas saistīti ar personas uzaicināšanu, jo aizdomās turētā pienākums nav atvieglot izziņas iestāžu darbu, aktīvi līdzdarboties vai izrādīt labvēlīgu attieksmi pret izmeklētāju. Acīmredzami pretlikumīgi un nesamērojami ar Konvencijas normām ir pamatot apcietinājumu ar kādu kriminālprocesa stadiju vai izmeklēšanas darbības nepieciešamību, kas atvieglo procesa virzītājam veikt savus tiešos pienākumus kriminālprocesā uz aizdomās turētā cilvēktiesību ierobežojuma pamata.

No Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem izriet, ka uz aizdomu pamata ir iespējams pilnībā attaisnot aizturēšanu. Tomēr aizturēšanas beigās ar tām nepietiek, lai attaisnotu apcietinājumu (Spriedums Jablonskis pret Poliju, 21.12.2000).

Advokāts norāda, ka, lai personai piemērotu visbargāko drošības līdzekli – apcietinājumu, ir nepieciešams konstatēt personas subjektīvo nodomu un patieso vēlmi traucēt izmeklēšanu un patiesības noskaidrošanu. Apstākļi, kas norāda uz izmeklēšanas un patiesības noskaidrošanas traucēšanas varbūtību, ir jānošķir no faktiem un pierādījumiem, uz ko tāda varbūtība balstās, taču šie faktori nevar tikt automātiski uzskatīti par pamatu apcietinājuma piemērošanai. Apcietinājuma piemērošanas praksē nepieciešams īpaši nopietni izvērtēt situāciju, balstoties uz rūpīgi dokumentētiem faktiem, jo no procesa virzītāja viedokļa jebkādu personas rīcību vai uzvedību ir viegli kvalificēt kā potenciālu izmeklēšanas darba apdraudējumu. Līdz ar to varbūtība, ka tiks traucēta patiesības noskaidrošana, var pastāvēt tikai tad, ja personas konkrētas darbības objektīvi apdraud noteiktu izziņas mērķi (Spriedums Millers pret Franciju, 40. par).

Ņemot vērā, ka Kriminālprocesa likums paredz dažādus ar brīvības atņemšanu nesaistītus piespiedu līdzekļus, kā arī Linarda Grantiņa smago veselības stāvokli, uzskatu, ka Linarda Grantiņa apcietinājums ir nesamērīgs un kriminālprocesa mērķus var sasniegt, izvēloties citu ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 1.p., 12.p., 19.p., 41.p., 244.p., 249.p., 272.p., 274.p., 281.p., un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3.p., 5.p., 6.p.,

A d v o k ā t s   R e b e n o k s   l ū d z :

– atcelt Linardam Grantiņam piemēroto drošības līdzekli – apcietinājumu.

Lai palīdzētu Linarda Grantiņa Latvijas aizstāvjiem ātrāk atbrīvot viņu no nelikumīgā apcietinājuma, Latvijas cilvēktiesību aizstāvības grupa  HELSINKI – 86  uzskata par nepieciešamu piesaistīt advokātu no Vācijas, lai noskaidrotu, vai Vācijas vēstniecība Latvijā ir darījusi visu iespējamo, lai palīdzētu savas valsts pilsonim.

Pati Drošības policija no jebkādiem komentāriem un paskaidrojumiem šajā sakarā atsakās. Nekādus skaidrojumus pagaidām nav sniegusi arī Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Svētdien, 2015.gada 16.augustā Leta informēja, ka Drošības policija veic dienesta pārbaudi par, iespējams, pārmērīgu spēka pielietošanu pret Helsinki-86 izveidotāju Grantiņu. Šo informāciju pārpublicēja Latvijas lielākie portāli Delfi, Tvnet, Apollo. Dažādos interneta portālos lasītāji izteica vienu domu, ka  “Normunda Mežvieta vadītā Drošības policija jeb  iespējamie noziedznieki “pārbauda” paši sevi”. Portālos izteikta arī skarbāki komentāri, ka „Grantiņš bija viens no pirmajiem Latvijas neatkarības cīnītājiem. Kas te Latvijā notiek? Kāpēc netiesā komunistus, bet tos, kuri cīnījās par brīvību?” „Tie, kas Linardu Grantiņu tagad pazemo, ir  pret NATO un civilizētās pasaules vērtībām. Linards Grantiņš pierādījis, ka Latvijā pret patiesību ir arī visa tā saucamā lielā prese, visi Saeimas deputāti, ministri, tiesībsargs, jo citās valstīs par tik kliedzošu brīvības cīnītāja zvērisku spīdzināšanu protestētu visa pilsoniskā sabiedrība“, teikts vēl kādā citā komentārā.

Ziņo Helsinki-86 vadītāja un biedri.

Vācijā, Minsterē, 2015. gada 16. augustā

You may also like...

16 Responses

 1. Valdis Freimantāls saka:

  Latvijas Goda Tiesa pieprasa nekavējošu L.Grantiņa atbrīvošanu no apcietinājuma un DP publisku, starptautisku atvainošanos visām ES dalībvalstīm un NATO.

  Latvijas Goda Tiesa kategoriski pieprasa sodīt vainīgos par Rīgas Latviešu Biedrības likumīgās darbības brutālu pārtraukšanu 1993.gada 18.februāra naktī, nepieļaujot 1938.gada likumīgo statūtu ievērošanu atjaunotajā Rīgas Latviešu Biedrībā.

  RLB ir galvenā kolektīvās analītikas iespēju nodrošinātāja post komunisma perioda apstākļos, kamēr nav notikusi lustrācija un neitralizēti Latvijas valstij naidīgie, pretlatviskie komunistu un čekistu grupējumi.

  Latvijas Goda tiesa pieprasa ievērot 2007. gada ANO 13.septembra deklarāciju.

  Pamatnācijas tiesības Latvijā BRUTĀLI pārkāpj komunistu un čekistu pretlatviskie grupējumi valsts pārvaldes struktūrās.

  Latvijas Goda Tiesa aicina visus žurnālistus un politiķus izanalizēt notikušo nelikumību ietekmi uz Latvijas valsts attīstību pēdējo 22.gadu periodā, sākot
  ar 1993.gada 18.februāra nakts S U P E R N O Z I E G U M A izgaismošanu starptautiski.

 2. Dakteris saka:

  Psihinju fon Grantingu gimene.

 3. Eduards Lunis saka:

  —Vai tiešām nav kādu reālu Starptautieku institūciju , kur rast atbalstu cīņai ar pie varas esošajiem noziedzniekiem!?

 4. A.Gedroics saka:

  Nobīsies gan no tās “Goda Tiesas”…

 5. john saka:

  Toreiz to izdarīja komjauniešu bandīts Ziedonis Čevers ar savu noziedznieku bandu. Viņi izzaga likumīgās Latviešu biedrības mantu vairāku miljonu latu apmērā. Diemžēl, noziedznieki vēl arvien nav sodīti.

 6. john saka:

  Toties komjauniešu mērgļa padēklis (dēliņš) ir ieperināts siltā vietiņā DP, kur nav jāstrādā, bet tikai jāturpina iet sava papiņa pēdās, pa starpām uzspēlējot pingpongu ar mūsu jaunizcepto miljonāru padauzām.

 7. skorceni saka:

  Kapec par sho noziegumu kluse LV masu sazinas lidzekli?Atbilde nav talu jamekle.Tapec,ka visi tie kalpo nozedzigajam rezhimam.Atliek ceret,ka LINARDA cieshanas nebus veltas un vinsh vares pasaulei paradit un pieradit,kas notiek musu LATVIJA.Turaties Grantinu gimene!

 8. Raitis saka:

  Latvijas Republiku vajag iesūdzēt ECT, savādāk nekas nenotiks. Latvijas tiesu sistēma ir bandītu rokās un nekādas godīgas tiesas šeit nebūs.

 9. john saka:

  Nelaimīgie kretīni no drošības policijas, pastrādājot šo zvērisko noziegumu pret Grantiņu, kārtējo reizi ir kļuvuši smieklīgi un izpelnījušies vēl lielāku latviešu tautas nicinājumu. Tā kā tas nav pirmais viņu noziegums (atcerēsimies nevainīgo Gulbi, kuru DP zvēriski spīdzināja, un daudzus citus noziegumus), Latvijas sabiedrībai ir visas likumīgās tiesības pieprasīt sasmirdušā Mietmeža kantora (Drošības Policijas) likvidēšanu. Ar visu savu darbību šis 4.maija kliķes kabatas spiegu un stukaču kantoris ir pierādījis, ka tas nestrādā, lai nodrošinātu Latvijas valsts un tautas iekšējo un ārējo drošību, bet tieši pretēji, nodarbojas ar pretvalstiskām diversijām.

 10. Valdis Freimantāls saka:

  Atklāta vēstule Pāvelam Rebenokan.

  Cilvēki dzīvo un nomirst, bet viņu darbi paliek – viņu domas dzīvo!

  ES pirmais esmu formulējis jēdzienu pretlatviski komunistu un čekistu GRUPĒJUMI.

  Līdz šim neviens šādu apzīmējumu nav lietojis.

  Uzskatu, ka nepieciešamība izgaismot noziedzīgo PRETLATVISKO komunistu un čekistu grupējumu darbību Latvijā tagad ir GALVENAIS DARBS.

  Linards Grantiņš to iesāka un visai tautai tas jāpabeidz.

  Saprotiet visi – kamēr pret katru noziedznieku augstos valsts amatos vērsīsimies atsevišķi, viņi jūtās droši un pašpārliecināti, jūtās lieli savās biksēs. Jūtās neaizskarami, neievainojami un aizsargāti.

  Kas viņus aizsargā?

  Viņus droši aizsargā komunistu un čekistu radītās ” kolektīvās bezatbildības” bruņas.

  Viss izmainās, ja pielieto terminu “pretlatviski komunistu un čekistu grupējumi”!

  Tad atbildība jānes nevis vienai fiziskai personai, bet V I S I E M.

  Grantiņš savas politiskās darbības laikā to saprata un izvēlējās politiskās cīņas formu – literāro.

  Interneta vietnē Tautas Tribunāls viņš apzināti pievērsa uzmanību politiķu kolektīvajai atbildībai par Latvijai nodarītiem zaudējumiem.

  Līdz viņa ‘uzdrīkstēšanās’ to neviens nedarīja tik apzināti, tik pārdomāti un tik plaši – visas pasaules interneta tīmeklī.

  Viņš ir panācis sabiedrisku rezonanci, lai iznīcinātu komunistu un čekistu pretlatviskos grupējumus kopumā, nevis atsevišķas blakts nospiešanu svinēt kā panākumu.

  Tādēļ atdosim godu Tautas Varonim Linardam Grantiņam un turpmāk sauksim lietas īstajos vārdos! Vairs nekādu individuālu blakšu ķeršanu ar varonības patosu!

 11. Valdis Freimantāls saka:

  Atvainojiet, kļūdas labojums, tekstā jābūt – Atklāta vēstule zvērinātam advokātam Pāvelam Rebenokam.

 12. Kārlis Galandrejs ( KG ), jur. saka:

  Ģenerālprokuratūras šefs Kalnmeiers nav izjutis, ko nozīmē pazemotam un savainotam bezpalīdzīgi “sēdēt”, gaidīt palīdzību, kad minūtes velkas kā stundas, un veltīgi cerēt uz humānu palīdzību. Tāds Kalnmeiers mierīgi guļ, viņam likumpārkāpumi nesāp, viņš cilvēku sāpes un izmisumu nesaprot. Esmu viņam vairākkārt lūdzis iesniegt protestu par aplamiem tiesnešu nolēmumiem, sūdzējies, zinu viņa vienaldzību, zinu, ka viņš ir nepieklājīgs un cinisks, veltīgi uz viņu cerēt, ka protestēs, atcels, nē! Noraidīs pat likumīgas un pamatotas sūdzības, formāli atrakstīsies… Nav mums tiesiskas valsts.

 13. Māris M. saka:

  Manuprāt, Linarda ģimenei šis noziedznieku saorganizētais “pasākums” maksā milzu naudu. Nedomāju, ka par Latvijas brīvību jāmaksā tikai Linardam un viņa ģimenei. Būtu vēlams, ka tiktu nopublicēts konts, uz kuru mēs katrs pēc savām iespējām varētu pārskaitīt naudu. Domāju, ka atsauktos daudzi. Tā arī mēs kaut nedaudz spētu līdzdarboties lietas labā.

  Izturību un veselību visiem!

 14. araajs saka:

  Par to pashu gribeeju rakstiit.Shodien zinja par 5000 euro droshiibas naudu,to vareetu savaakt aatri vien,ja buutu atveerts konts Linarda atbriivoshanai.Katrs latvieshu patriots atbalstiitu.

 15. araajs saka:

  Kontu vajadzeetu atveert jo aatraak,jo labaak.Shodien paraadiijaas zinja par 5000 euro droshiibas naudu.Manupraat,neviens latvieshu patriots nepaliktu vienaldziigs pret noziedznieku patvaljaa cietusho Linardu Grantinju.

 16. juris saka:

  Grantiņš,tādi kā viņš cīnītāji par Latvijas brivību ir un bija daudzi.Ļoti daudzi tika neatkarības laikā noslepkavoti,noslepkavoti par kuriem rakstīja prese,bet cik bij to par kuriem nerakstīja ??????……Latvijas otrās neatkarības iegūšanas laikā no aculiecinieku stāstītā, līķi ir peldējuši gan Baltezerā,gan Juglā,gan Daugavā gan…. Man vēl tagad cilvēks stāstīja kā slimnīcās slepkavo Latviešus, kuri nepakļaujas izdzimteņu režijumam,vienkārši, vienkāršakais sirds nespēja, laikam dod tādu zāļu devu ka sirds neiztur un cilvēks nomirst.Nekādu pierādījumu.Atrodoties Latvijas cietumos un ne tikai tur, cilvēkam pēc kāda laika parādīsies kāds nelabvēlīgs audzējs,vai tiks noslepkavots ar kādu uzpirktu cietumnieku vai savādāk,un neko neviens nekā nekad nepierādīs.Kam ir nauda,tam arī pieder vara pār tām tautām.Latvijā žīdiem palīgā brauc no izraēlas slepkavas.Kāpēc slepkavas ???? Kas noslepkavoja Cukuru??? Latvieši savu zemi ieguva ar asinīm slacītu un cik vēl pēc tam krievijā nāves nometnē Laviesi netika noslepkavoti,ebreji no Palestīniešiem nopirka par dolāriem un ko viņi dara ar Palestīniešiem tagad !!!!!!Kas otrā pasaules karā slepkavoja Latviešus un kas to vēl tagad dara ??????Kāpēc Latvijas vēsture klusē,kam tas ir izdevīgi ????? Mazāka izraela valsts par Latviju,bet iedzivotāju divtik vairāk nekā Latvijā,un kad viņi to ieguva????Pa visam nesen.Latvija kā valsts ir vecāka par izraelu,bet kam pieder dolārs tas arī diktē savus noteikumus.Pat Amerika tiek turēta ar ebreju dolāru striķīti,tāpēc Amerkā ebreji diktē sev labvēlīgus likumus.Runājot par krieviju,tās vispār tuvākajā nākotnē nebūs,ir tikai Žīdiem paklausīgi kranči,tāpat kā Latvijā paklausīgie komunistu izdzimteņi.Vienīgi iepriecināt varu ka cilvēce pastāvēs vēl nepilnus divsimts gadus,bet bēdīgakais, cilvēces vairs nebūs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.