Bandīta Urbanoviča draudi

LRTT-11Skaties tikai un brīnies- Latgales bandītu „jumts“ atkal draud: ja mūs neņems valdībā, tad tiks pielietoti dažādi neparlamentāri pasākumi !!!

Kur tad ir Jāņis Reiņik un Jāņis Kažocin ???

Kāpēc netiek aizturēts slepkava, bandīts un Krievijas aģents Jaņis Urbanovič ???

Nebrīnisimies, jo visi šie trīs latviešu tautas smerdekļi kalpo vienam kantorim- Krievijas izlūkdienestam.

Nodevējs-KopieCik ilgi cietīs latviešu tauta šos noziedzniekus uz sava skausta, nav zināms, bet Rietumu drošības dienesti var sākt rīkoties, jo ir apdraudēta Eiropas drošība.

Nevar saprast, kurš nu par mums izņirgājas, Dievs vai Velns, jo šī troika sastāv no jāņiem.

Tas ir prātam neaptverams, ka MAZĀKUMS draud VAIRĀKUMAM !

Piem. ASV lielākais laikraksts ziņo, ka 48% ASV pilsoņu pārstāvošais republikāņu partijas fīrers draud Obamam:ja neņemsi  mūs valdībā, tad mēs rīkosimies neparlamentārām metodēm ! Amerikā tādu pamuļķi vienkārši ievietotu muļķu mājā, bet Urbaņevič, kurš pārstāv tikai 31% … .

Foto: Tie ir ārprāta pārņemta cilvēka vaibsti !

Un- pie tam šis MAZĀKUMS ir nelikumīgs, jo neatbilst starptautiskajiem Likumiem par okupāciju un deokupāciju. Krievžīdiskā novirziena cionistu noziedznieku uzpirktais Zatlers, ir pilnīgi zaudējis prātu un sajēgu. Neviens augsti stāvošs kultūras darbinieks neatbalsta Zatlera noziedzīgos politiskos manevrus. Respektējami Latvijas vēsturnieki smejas par šī sprukstiņa argumentiem. Pat „sarkanais“ Bojārs nosoda šo noziedzīgo darbību.

Zatlers pat sāk pielietot Staļina leksiku: „Mani, pat ar tankiem neatturēs no šī LĒMUMA.”

Šeit varētu jau runāt par nozombēšanu, bet ticamāk, ka tā ir ĀRPR ĀTA pazīme.

Šo ārprāta nekontrolēto Zatlera uzvedību laikam ietekmē neiedomājami lielā naudas summa, kuru viņš ir saņēmis par šo nodevības AKTU no starptautiskā cionisma centra.

LRTT ir ziņas, ka tā ir no 40-80 miljoniem.

Cik noprotams, tad tie ir ASV dolāri. Šī nauda esot ieguldīta lielajās pasaules bankās. Kā teica šis informators, tad pēc dažiem gadiem Zatlers jau būšot miljardieris.

Ja tas tā, tad Zatlers no sava plāna neatkāpsies. Viņš ir atstumjams tikai ar varu.

LRTT arī uzzināja par Heiņa Lāmas slepkavību, bet par to kādu citu reizi.

05.10.11

You may also like...

12 Responses

 1. informācija saka:

  No vakardienas
  Ivars Silārs: “…šokējoši, ka starp mums, latviešiem, ir tik daudz vēsturisko atmiņu zaudējušu mankurtu.”

 2. Talmuds saka:

  NATO ziņo: Krievija pie Baltijas robežām sakoncentrējusi karaspēku!
  Vakar vakarā policija aizturēja Zatlera kritizētājus!
  1940.gada jūnijs atkārtosies,! Iedzersim par to! Priekā!

 3. vēsture saka:

  Русский и немецкий фашизм

  Сотрудничество НКВД и Гестапо

  Сегодня не являются секретом факты общего сотрудничества НКВД и Гестапо на уровне передачи опыта, когда гестаповцы проходили практику в советских лагерях и тюрьмах. Но ещё никто не осмелился до настоящего времени огласить юридическую основу этого сотрудничества — секретное соглашение самых известных в мире карательных органов Советского Союза и Германии.

  Н.П.Ф. “Память”* первым опубликовал тексты “Генерального соглашения” между НКВД и Гестапо, скрытого на протяжении десятилетий преступным режимом КПСС.

  Мы повторяем публикацию этих уникальных документов, не оспаривая и не подтверждая их подлинность.

  Доверенность

  ПЕРЕВОД
  С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
  Рейхсфюрер СС
  Шеф Главного управления безопасности
  № I-448/12-I

  Сов. секретно

  Берлин, 3 ноября 1938 г.

  Доверенность

  С этой доверенностью шеф четвертого управления главного управления безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии, бригаденфюрер СС Генрих Мюллер, уполномочивается подписать в Москве с руководством Министерства внутренних дел договор о совместной деятельности между руководством главного управления безопасности НСДАП и руководством советских специальных служб.

  подпись
  Группенфюрер СС

  Рейхсфюрер СС,
  Шеф главного управления безопасности.

  переводчик (подпись)
  Верно: руководитель секретариата НКВД СССР
  Мамулов С.С. (подпись)

  Генеральное соглашение

  ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

  0 сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности.

  гор. Москва

  11 ноября 1938 г.

  Народный Комиссариат Внутренних Дел Союза ССР, далее по тексту НКВД, в лице начальника Главного управления государственной безопасности, комиссара госбезопасности 1 ранга Лаврентия БЕРИЯ, с одной стороны и

  Главное управление безопасности Национал-Социалистической рабочей партии Германии, в лице начальника четвертого управления (ГЕСТАПО) Генриха МЮЛЛЕРА, на основании доверенности № 1-448/12-1, от 3 ноября 1938 г., выданной шефом Главного управления безопасности Рейхсфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, далее по тексту ГЕСТАПО, с другой стороны,

  заключили настоящее генеральное соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности между НКВД и ГЕСТАПО.

  § 1.

  п.1. Стороны видят необходимость в развитии тесного сотрудничества органов государственной безопасности СССР и Германии во имя безопасности и процветания обеих стран, укрепления добрососедских отношений, дружбы русского и немецкого народов, совместной деятельности, направленной на ведение беспощадной борьбы с общими врагами, ведущими планомерную политику по разжиганию войн, международных конфликтов и порабощению человечества.

  п.2. Стороны, подписавшие настоящее соглашение видят историческую необходимость такого решения и будут стараться делать все для укрепления влияния и силовых позиций своих стран во всем мире. Не причиняя взаимного вреда.

  Принимая во внимание исторические процессы в развитии международных отношений, при которых СССР и Германия являются лидирующими странами, а так же, что между нашими правительствами устанавливаются хорошие отношения, между народами крепнет дружба и сотрудничество, в то же время желание общих врагов СССР и Германии направлено на разобщение добрососедских отношений, разжигание недоверия, неприязни, откровенной вражды и реваншистских выпадов.

  НКВД и ГЕСТАПО поведут совместную деятельность в борьбе с общими врагами и будут информировать правительства своих стран о результатах такой деятельности,

  п.3. Сознавая, что происшедшие в последнее время перемены в мире, представляют нашим странам уникальный шанс установить в мире новый порядок, основываясь на примате, желая придать динамизм отношениям между СССР и Германией, стороны договорились о нижеследующем:

  § 2.

  п.1. НКВД и ГЕСТАПО будут развивать свои отношения во имя процветания дружбы и сотрудничества между нашими странами.

  п.2. Стороны поведут совместную борьбу с общими основными врагами:

  — международным еврейством, ее международной финансовой системой, иудаизмом и иудейским мировоззрением;

  — дегенерацией человечества, во имя оздоровления белой расы и создания евгенических механизмов расовой гигиены.

  п.3. Виды и формы дегенерации, подлежащие стерилизации и уничтожению стороны определили дополнительным протоколом №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

  § 3.

  п.1. Стороны будут всемерно способствовать укреплению принципов социализма в СССР, национал-социализма в Германии, и убеждены что одним из основополагающим элементом безопасности является процесс милитаризации экономики, развитие военной промышленности и укрепление мощи и дееспособности вооруженных сил своих государств.

  п.2. Стороны будут способствовать в развитии сотрудничества в военной области между нашими странами, а при необходимости войны, способствовать проведению совместных разведывательных и контрразведывательных мероприятий на территории вражеских государств.

  § 4.

  п.1. В случае возникновения ситуаций, создавших по мнению одной из сторон, угрозу нашим странам, они будут информировать друг друга и незамедлительно вступать в контакт для согласования необходимых инициатив и проведения активных мероприятий для ослабления напряженности и для урегулирования таких ситуаций.

  § 5.

  п.1. Стороны придают важное значение развитию и углублению профессиональной деятельности. Обмен опытом и встречи, командировки сотрудников обеих ведомств будут осуществляться на постоянной основе.

  п.2. Руководители НКВД и ГЕСТАПО, сотрудники служб обеих ведомств будут иметь регулярные встречи для проведения консультаций, обсуждения иных мероприятий, способствующих развитию и углублению взаимоотношений между нашими странами.

  § 6.

  п.1. Стороны будут способствовать расширению и углублению сотрудничества между нашими странами в областях:

  — военной промышленности;
  — самолетостроения;
  — экономики;
  — финансах;
  — научно-технического сотрудничества;
  — в области энергетики;
  — науки и техники;
  — в области сокровенных тайн, теозоологии, теософии, паронормальных и аномальных явлений, влияющих на социальные процессы и внутреннюю жизнь государств.

  § 7.

  п.1. Каждая из сторон будет способствовать облегчению, насколько это возможно, на основе взаимности, визового режима въезда сотрудников обеих ведомств в наши страны.

  § 8.

  п.1. Стороны будут заключать по мере необходимости дополнительные соглашения в целях реализации положений настоящего соглашения.

  § 9.

  п.1. Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.

  Текст соглашения отпечатан на русском и немецком языках в единственном экземпляре, каждый из которых имеет одинаковую силу, скреплен подписями и печатями представителей НКВД и ГЕСТАПО. Русский текст соглашения остается в НКВД, немецкий в ГЕСТАПО.

  Совершено в Москве, 11 ноября 1938 г.
  в 15 час. 40 мин.

  Подписи сторон:

  НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 1 РАНГА
  (Л.БЕРИЯ)

  НАЧАЛЬНИК ЧЕТВЕРТОГО УПРАВЛЕНИЯ (ГЕСТАПО) ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ БРИГАДЕНФЮРЕР СС
  (Г.МЮЛЛЕР)

  Протокол № 1

  Приложение к соглашению от
  11 ноября 1938 г. между
  НКВД и ГЕСТАПО.

  Кроме всего прочего стороны определили, что в § 2 п.3 подписанного соглашения речь идет о следующих видах квалификации дегенеративных признаков вырождения, как то:
  — рыжие;
  — косые;
  — внешне уродливые, хромоногие и косорукие от рождения, имеющие дефекты речи: шепелявость, картавость, заикание (врожденное);
  — ведьмы и колдуны, шаманы и ясновидящие, сатанисты и чертопоклонники;
  — горбатые, карлики и с другими явно выраженными дефектами, которые следует отнести к разделу дегенерации и вырождения;
  — лица имеющие большие родимые пятна и множественное кол-во маленьких, разного цвета кожное покрытие, разноцветие глаз и т.п.
  Стороны дополнительно определят квалификацию типов (видов) дегенерации и знаков вырождения.

  Каждая из сторон определит соответствующий (приемлемый) лимит и программу по стерилизации и уничтожению этих видов.

  Протокол № 2

  Дополнение к соглашению от
  11 ноября 1938 г. между
  НКВД и ГЕСТАПО.

  О выдачи граждан и их этапировании

  Подлежат выдачи:

  — граждане, лица без гражданства, иностранцы, совершившие преступления, предусмотренные уголовным законодательством СССР и Германии на их территории, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся за пределами своего государства и не желают возвратиться назад.

  Для производства выдачи лиц, виновных в совершении преступлений, необходимо: предоставить мотивированное письменное требование, с указанием мотивов и обстоятельств, послуживших обращению. Требование адресуется в адрес лиц, подписавших соглашение и ими же подписывается.

  Этапирование преступников производит сторона на территории которой его задержали до границы своего государства и передачи по необходимости.

  Подписи сторон.

 4. vēsture saka:

  Воззвание Николая Благина

  Русский летчик Николай Павлович Благин был сыном потомственного дворянина, полковника царской армии. В 1920 году закончил теоретические курсы авиации при дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец», Московскую школу авиации и затем Высшую школу военлетов. В 1930 году он стал инструктором первого разряда в научно-испытательном институте ВВС РККА, а в 1932 году был принят в ЦАГИ ведущим летчиком -испытателем при ОКБ А. Н. Туполева. Летал на всех типах самолетов.

  Братья и сестры!

  Вы живете в стране, зараженной коммунистической чумой, где господствует красный кровавый империализм. Именем ВКПб (Всероссийская Коммунистическая Партия большевиков) прикрываются бандиты, убийцы, бродяги, идиоты, сумасшедшие, кретины и дегенераты. И вы должны нести этот тяжелый крест. Никто из вас не должен забывать, что эта ВКП означает второе рабство.

  Хорошо запомните имена этих узурпаторов, этих людей, которые взяли на себя труд восхвалять самих себя и которые называют себя мудрыми и любимыми народом. Никто из вас не должен забывать голод, который свирепствовал с 1921 по 1933 год, во время которого ели не только собак и кошек, но даже человеческое мясо.

  А в это время коммунисты организовали торгсины (магазины для иностранцев с особым ассортиментом), чтобы пустить им пыль в глаза, говоря: “Смотрите, как мы хорошо живем!”

  В этих торгсинах можно было купить золото и импортные товары за бесценок, но все это было не для вас, братья и сестры. В то время как вы умирали с голода, бандиты-коммунисты экспортировали за границу нашу лучшую продукцию по самым низким ценам для того, чтобы показать, что в стране Советов все идет хорошо.

  Братья и сестры! Не забывайте, что означает “все идет хорошо” в действительности. В то время как у нас отбирали последние средства в виде принудительных займов и т.д., бандиты-коммунисты организовывали крупные попойки, танцевальные вечера и дикие оргии с проститутками и разбазаривали народные миллионы.

  Никогда не забывайте этого, братья и сестры! Не забывайте также и то, почему был убит бандит Киров! Вам прекрасно знакомы гримасы грабителей-узурпаторов Сталина, Кагановича, Димитрова и других коммунистов. Не забывайте о том, кто в случае войны должен быть убит в перную очередь!

  Надо будет воевать, чтобы освободиться от цепей рабства, от тяжелой кабалы, от кровавого большевизма и сумасшедших коммунистов.

  Никогда и нигде в мире не будет покоя до тех пор, пока коммунизм, эта бацилла в теле человечества, не будет уничтожена до последнего большевистского убийцы.

  И когда эти бандиты уверяют мир в том, что не хотят войны, то это наглая ложь. Коммунисты используют каждую предоставленную им возможность, чтобы вселять повсюду волнения, разруху, голод и нищету! И если они не хотят войны, то только потому, что очень хорошо знают, что это будет их последняя битва и что коммунизм исчезнет с лица земли, как заразная бацилла.

  Братья и сестры! Помните это и мстите за себя до последней капли крови тем, кто выступает за Советский Союз, управляемый бандитами-коммунистами!

  Власть находится в руках коммунистов-евреев, которые распристранили свое господство также и на музыку, литературу, искусство…

  Необходимо бороться с коммунистической заразой, используя собственные методы, т.е. прокламации!

  Братья и сестры! Завтра я поведу свою крылатую машину и протараню самолет, который носит имя негодяя Максима Горького!

  Таким способом я убью десяток коммунистов-бездельников, “ударников” (коммунистических гвардейцев), как они любят себя назынать.

  Этот аэроплан, построенный на деньги, которые вас вынудили отдать, упадет на вас! Но поймите, братья и сестры, всякому терпению приходит конец!

  Перед лицом смерти я заявляю, что все коммунисты и их прихиостни – вне закона! Я скоро умру, но вы вечно помните о мстителе Николае Благине, погибшем за русский народ!

  Москва, 17 мая 1935 года
  Николай Благин, летчик.

 5. LV pavalstnieks saka:

  Tādi mēsli urbanoviči tik turpina krāt ogles sev virs galvas un ir pietiekami stulbi, lai nesajēgtu, ka kādu dienu tas viss uzsprāgs, jo tautas naids aug augumā pret kangariem un zagļiem, korumpantiem

 6. Eduards saka:

  Gods un Slava Nikolajam Blaginam!
  Mūsējie par labāku atzīst BĒGŠANU NO VALSTS!
  Drausmīgi,bet ŽĪDU CIŅĀS METODES IR PALIKUŠAS TĀS PAŠAS…ARĪ TE…

 7. meta saka:

  Nupat izskanēja versija ja kāds jāieliek cietumā,tad tur jāpārcēļ no Jūrmalas ančāns.ančāna kūrētāja bija ebrejiete ilzīte,tāpat viņa kūrēja avīželi DDD ar visu gardu un tāpat inkinu ar savu avīželi un vēl var nosaukt daudz tādu.Cerams ka Grantiņa k-gu nekūrē ilzīte.

 8. raksts saka:

  http://www.apollo.lv/portal/news/articles/252048

  SākumlapaZiņasLatvijāPolitika un SabiedrībaLagzdiņš: Zatlers iedvesis sev domu, ka viņš būs tas mesija un izredzētais

  Man ir aizdomas, ka Valdis Zatlers (ZRP) ir iedvesis sev tādu domu, ka viņš būs tas mesija un izredzētais, kurš Latvijā politiskā līmenī spēs samierināt abas kopienas un, ievelkot Saskaņas centru (SC) valdībā, panākt lūzumu Latvijas politikā, «Rietumu Radio» sacīja politiķis Jānis Lagzdiņš.
  Viņš norāda, ka Zatlers turpina iepriekš piekopto politiku, kad pirms Saeimas vēlēšanām partijas sola vienu, bet pēc tam rīkojas citādāk.

  «Zatlera kungs ļoti labi zina to, ko mēs visi zinām, – ja pirms vēlēšanām viņš būtu skaidri pateicis, ka būs tāds nakts lēmums par vienotu koalīciju ar SC, tad par ZRP būtu nobalsojuši vismaz divas reizes mazāk vēlētāju,» uzskata Lagzdiņš. Viņš norāda, ka Zatlers ir aizmirsi pašu galveno: «Vairums viņa vēlētāju balsoja par Zatleru kā par cerību un nespēja iedomāties, ka viņš tik noteikti un dzelžaini ar tankiem pa priekšu ies kopā ar SC. Šai ziņā Zatlers ir apkrāpis savus vēlētājus, kas par ZRP balsoja tikai tāpēc, ka viņš padzina iepriekšējo Saeimu. Citu darbu viņš nav izdarījis.»

  Lagzdiņš atgādina, ka Zatlers prezidenta vēlēšanās tika izgāzts ar SC balsīm un, četrus gadus esot prezidenta amatā, cīnījās pret to politiku, ko realizēja SC. «Taču pēc Saeimas vēlēšanām taktisku apsvērumu dēļ viņš ir mainījis savu nostāju, un šeit runa nav par latviešiem vai krieviem. Runa ir par to, ka Zatlers tagad realizē tādu politiku, kādu mēs daudzus gadus veidojām, ka pirms vēlēšanām sakām vienu, bet pēc tam rīkojamies citādi,» uzskata Lagzdiņš.

  Viņaprāt, tas, iespējams, ir lielākais ZRP zaudējums, taču vienlaikus norāda, ka vēl ir daudz iespēju situāciju labot un «es, tāpat kā daudzi citi vēlētāji, esam gatavi viņam piedot».

  Runājot par iemesliem, kāpēc ZRP tik ļoti vēlas sadarboties ar SC, Lagzdiņš norāda, ka liela nozīme ir Zatlera tuvākajiem padomdevējiem, kuri šo sadarbību atbalsta. Viens no partijas biedriem, kurš atbalsta sadarbību ar SC, ir ZRP valdes loceklis un Liepājas domes deputāts Jānis Vilnītis. Viņš, kā uzskata Lagzdiņš, nākamajās pašvaldību vēlēšanās ar SC palīdzību ļoti cer ieņemt Liepājas mēra krēslu.

  «Man ir aizdomas, ka Zatlers sev ir iedvesis tādu domu, ka viņš būs tas brīnumdaris, mesija, izredzētais, kurš Latvijā spēs politiskā līmenī samierināt latviešu un krievu kopienas. Es uzsveru – politiskā līmenī, jo ikdienā mēs dzīvojam mierā un saticībā. Zatlers vēlas spert vēsturisko soli un, ievelkot SC valdībā, panākt lūzumu Latvijas politikā, naivi cerot, ka tas neapdraudēs ļoti būtiskus Latvijas valstiskuma un eiropeiskās orientācijas pamatus,» sacīja politiķis. Viņš arī uzskata, ka Zatlers ir izskaitļojis, ka, sadarbojoties ar SC, viņam nākamajās Valsts prezidenta vēlēšanās ir lielas izredzes atgriezties pilī.

 9. pilsonis saka:

  meta saka:
  2011. gada 7. oktobris 15.51

  Nupat izskanēja versija ja kāds jāieliek cietumā,tad tur jāpārcēļ no Jūrmalas ančāns.ančāna kūrētāja bija ebrejiete ilzīte,tāpat viņa kūrēja avīželi DDD ar visu gardu un tāpat inkinu ar savu avīželi un vēl var nosaukt daudz tādu.Cerams ka Grantiņa k-gu nekūrē ilzīte.
  ——— ———-
  Dod faktus-kas,kur, kå ančånu kūrēja. kåpėc ilzīte, kas viņai dod tådu iespėju, kas aiz viņas un kas to visu izplata ,ja nav pierådījumu?

 10. pilsonis saka:

  Ja tå ir provokåcija, tad atbildes nebūs ne no tå “meta”, tad ne no viņa prototipa!

 11. Urbanoviča draudi pieder pie spēles elementiem, lai Zatlers būtu it kā spiests kopoties ar SC.Viss ir saskaņots.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.