„Pārmaiņām būt“: Tautības zagšana

Latvietis – tā ir mūsu tautas atpazīšanas zīme, tāpat kā uzņēmumiem savs firmas nosaukums.
Ja kāds piesavinās firmas brendu (nosaukumu, simbolu), tad tas draud ar smagiem tiesu darbiem. Tieši tā pat, tiesā jānonāk Latvijas okupantiem un kolonistiem, kuri nozog tautību „latvietis“ un pasaulē sevi sāk uzdod par latviešiem.
5:00 min. + atmaskojošie komentāri.

Tā gan ir tikai medaļas viena puse, tai seko nākamās, kad ārvalstīs veikts noziegums un šos nekaunīgos klaidoņus sāk tiesāt kā Latvijas valsts piederīgos, kas dara mūsu tautai (mūsu brendam) neizmērojamu kaunu.
Vēl noziedzīgāks nodarījums pret Latviju, kad tie jau kā čekas aģenti, pārstāv mūsu valsti starptautiski un tas notiek no neatkarības atjaunošanas pirmās dienas.

ludmila buligina
dzimusi 1956 gadā. 1986.gadā savervēta ar iesauku Patrīcija. Bet 1992.gadā no ārlietu ministrijas kā ludmila bulīgina (ar garo ī uzvārdā, tas ietekmē gogles meklētāju) startē uz Briseli, bruģēt ceļu uz vēstniecības atvēršanu un tālāk uz NATO.

(pasmelts no interneta plašumiem)
i – te tev nu bija lēnīgie latvji! Lūk, spridzīgā, asprātībām sprēgājošā vēstniecības padomniece Ludmila Buligina
P.S. (kurai iesauka, niks, kļička, pogoņalo kā izrādās esot Patrīcija:))

https://impro.lv/test/c_article.php?selected=articles&artId=VINESRITI

Noziedznieki te klīst apkārt gadu desmitiem un presē pavīd tikai tad, kad nodedzina kārtējo mersedesu vai kādu nožmiedz, bet LV tiesas tādus latvijcus atbrīvo, lai partokrātijas piesegtā kontrabanda netraucēti turpinātos, cilvēku tirdzniecība un narkotiku aprite visā Eiropā.

https://www.apollo.lv/5089259/gribu-but-killers

Shēma te ir identiska, tā pat kā čekista putina ciešajai saistībai ar Krievijas organizēto noziedzību.
—-

Tādi marionetes zatleri un viņam līdzīgie apzināti runā par krieviem, kad problēma Latvijā nav ar krieviem kā tautību, bet gan ar tiesiski neizbeigto okupāciju, nelikumīgi atstātajiem kolonistiem un okupantiem. Tam ar tautību nav nekāda sakara, tāpēc runām par nacionālo naidu, nav juridiska pamata.

04.10.19

P.S.

Tā kā „Parmaiņām būt“ pietiekoši daudz publicējās, tad varbūt derētu padomāt par savu BRENDU un devīzi. Uztaisīsim ko līdzīgu Bruneram un Freimantālam…?

Sarkano izdzimteņu kloāka

14 Komentāri “„Pārmaiņām būt“: Tautības zagšana”

 1. laist informāciju pasaulē pašiem, sagt:

  nevis gaidīt, kad briseles „tiesās“ iesēdinātās žīdenes
  „palaidīs cauri“ izskatīšanai.
  ………………………………………………………………………………

  „Latvietis – tā ir mūsu tautas atpazīšanas zīme, tāpat kā uzņēmumiem savs firmas nosaukums.
  Ja kāds piesavinās firmas brendu (nosaukumu, simbolu), tad tas draud ar smagiem tiesu darbiem. Tieši tā pat, tiesā jānonāk Latvijas okupantiem un kolonistiem, kuri nozog tautību „latvietis“ un pasaulē sevi sāk uzdod par latviešiem.“

  Mašīntulkojumi (Machine translations from Latvian) :

  RU –
  Латышский язык – это знак признания наших людей, так же как и названия компаний собственных компаний.
  Если кто-то присвоит бренд компании (имя, символ), ему грозит тяжкое судебное разбирательство. Точно так же латвийские оккупанты и колонисты, которые крадут «латышское» гражданство и начинают претендовать на звание латышей в мире, должны предстать перед судом.

  DE –
  Lettisch – es ist ein Zeichen der Anerkennung unserer Mitarbeiter, genau wie der Name des Unternehmens.
  Wenn jemand eine Unternehmensmarke (Name, Symbol) unterschlägt, droht ihm ein schweres Gerichtsverfahren. Ebenso müssen die lettischen Besatzer und Kolonisten, die die „lettische“ Nationalität stehlen und behaupten, die Letten der Welt zu sein, vor Gericht kommen.

  GB –
  Latvian – it is a sign of recognition of our people, just like companies own company name.
  If someone embezzles a company brand (name, symbol), it is threatened with heavy court action. In the same way, the Latvian occupiers and colonists who steal the „Latvian“ nationality and start claiming to be the Latvians in the world must come to court.

  FR –
  Letton – c’est un signe de reconnaissance de notre peuple, tout comme le nom de l’entreprise.
  Si une personne détourne une marque de l’entreprise (nom, symbole), elle est menacée d’une lourde action en justice. De la même façon, les occupants et les colons lettons qui volent la nationalité „lettone“ et commencent à se prétendre les Lettons du monde doivent se présenter devant les tribunaux.

  EE –
  Läti keel – see on märk meie inimeste tunnustamisest, täpselt nagu ettevõtetel on oma ettevõtte nimi.
  Kui keegi omastab ettevõtte kaubamärki (nimi, sümbol), ähvardab teda raske kohtumenetlus. Samamoodi peavad kohtu ette jõudma Läti okupandid ja kolonistid, kes varastavad „läti“ kodakondsuse ja hakkavad väitma, et nad on maailmas lätlased.

  IT –
  Lettone – è un segno di riconoscimento del nostro personale, proprio come il nome della società.
  Se qualcuno si appropria di un marchio aziendale (nome, simbolo), viene minacciato di azioni legali pesanti. Allo stesso modo, gli occupanti e i coloni lettoni che rubano la nazionalità „lettone“ e iniziano a dichiarare di essere i lettoni nel mondo devono venire in tribunale.

  ESPERANTO –
  Latva – ĝi estas signo de rekono de nia popolo, same kiel kompanioj posedas kompanian nomon.
  Se iu kaptas markon de kompanio (nomo, simbolo), ĝi estas minacata de peza kortuma ago. Sammaniere, la latvaj okupantoj kaj kolonianoj, kiuj ŝtelas la „latvan“ naciecon kaj komencas aserti, ke la latvoj en la mondo devas veni al tribunalo.

  IE –
  Laitvis – is comhartha aitheantas dár ndaoine é, díreach cosúil le hainm cuideachta a bheith ag cuideachtaí.
  Má chuireann duine branda cuideachta le chéile (ainm, siombail), tá sé i mbaol gníomh cúirte troma. Ar an gcaoi chéanna, ní mór do na háitritheoirí agus na coilíneoirí ón Laitvia a ghoid náisiúntacht na Laitvia agus a thosaíonn ag éileamh gurbh iad na Laitviaigh ar fud an domhain teacht chun na cúirte.

  JP –
  ラトビア-企業が会社名を所有しているように、それは私たちの人々の認識のしるしです。
  誰かが会社のブランド(名前、シンボル)を横領すると、激しい訴訟で脅かされます。 同様に、「ラトビア人」の国籍を盗み、世界のラトビア人であると主張し始めるラトビアの占領者と入植者は法廷に来なければなりません。

  LT –
  Latvių kalba – tai mūsų žmonių pripažinimo ženklas, kaip ir įmonės, turinčios įmonės pavadinimą.
  Jei kas nors smerkia įmonės prekės ženklą (pavadinimą, simbolį), jam gresia sunkūs teismo veiksmai. Lygiai taip pat į teismą turi kreiptis Latvijos okupantai ir kolonistai, pavogę „latvių“ tautybę ir pradėję tvirtinti, kad yra latviai pasaulyje.

  NO –
  Latvisk – det er et tegn på anerkjennelse av våre mennesker, akkurat som selskapenes eget firmanavn.
  Hvis noen underslår et firmamerke (navn, symbol), trues det med kraftig domstol. På samme måte må de latviske okkupantene og kolonistene som stjeler den „latviske“ nasjonaliteten og begynner å hevde å være latvier i verden, komme til retten.

  PL –
  Łotewski – to znak uznania dla naszych pracowników, podobnie jak nazwa firmy firmy.
  Jeśli ktoś sprzeniewierzy markę firmy (nazwę, symbol), grozi mu ciężka akcja sądowa. W ten sam sposób łotewscy okupanci i koloniści, którzy kradną narodowość „łotewską” i zaczynają twierdzić, że są Łotyszami na świecie, muszą stanąć przed sądem.

  PT –
  Letão – é um sinal de reconhecimento do nosso pessoal, assim como o nome da empresa.
  Se alguém desviar uma marca da empresa (nome, símbolo), ela será ameaçada com ações judiciais pesadas. Do mesmo modo, os ocupantes e colonos da Letônia que roubam a nacionalidade „letã“ e começam a afirmar que são os letões no mundo devem comparecer ao tribunal.

  RO –
  Letonia – este un semn al recunoașterii poporului nostru, la fel ca și companiile care dețin numele companiei.
  Dacă cineva delapidă o marcă a companiei (nume, simbol), este amenințat cu acțiuni judecătorești grele. În același fel, ocupanții și coloniștii letoni care fură naționalitatea „letonă” și încep să pretindă că sunt letoni în lume.

  FI –
  Latvia – se on merkki ihmisillemme tunnustamisesta, aivan kuten yritysten oma yrityksen nimi.
  Jos joku kavaltaa yrityksen tuotemerkin (nimi, tunnus), sitä uhkaa kova oikeudenkäynti. Samoin latvialaisten miehittäjien ja siirtolaisten, jotka varastavat „latvialaisen“ kansallisuuden ja alkavat väittää olevansa latvialaisia maailmassa, on oltava oikeudessa.

  ES –
  Letón: es un signo de reconocimiento de nuestra gente, al igual que el nombre propio de la empresa.
  Si alguien malversa la marca de una empresa (nombre, símbolo), se ve amenazado con una acción judicial severa. Del mismo modo, los ocupantes y colonos letones que roban la nacionalidad „letona“ y comienzan a decir que son los letones del mundo deben comparecer ante los tribunales.

  UA –
  Латвійська – це знак визнання наших людей, як і компанії, що мають назву компанії.
  Якщо хтось розтратить марку компанії (назву, символ), їй загрожують важкі судові дії. Таким же чином латвійські окупанти та колоністи, які крадуть „латвійську“ національність і починають претендувати на латишів у світі, повинні прийти до суду.

  HU –
  Lett – ez embereink elismerésének jele, akárcsak a társaságok saját cégneve.
  Ha valaki átcsap egy cég márkáját (név, szimbólum), súlyos bírósági eljárás fenyegeti. Hasonlóképpen azoknak a lett megszállóknak és gyarmatosítóknak, akik ellopják a „lett“ állampolgárságot és elkezdik azt állítani, hogy a lett állampolgár a világon, bírósághoz kell fordulniuk.

  SE –
  Lettiska – det är ett tecken på erkännande av våra människor, precis som företagens eget företagsnamn.
  Om någon förkroppsligar ett företagsvarumärke (namn, symbol) hotas det med tunga domstolsinsatser. På samma sätt måste de lettiska ockupanterna och kolonisterna som stjäler den „lettiska“ nationaliteten och börjar hävda att de är latvier i världen komma till domstol.

  Latine –
  Latvian – gente nostra est scriptor vocatio signum, ut notam suo nomini ac societates ejus.
  Si medium quam aliquem comitatu notam (nomen character), tum cum gravibus legalis proposita est actio. Qui tenebant supellectilem Latvian ius eamus, et advenæ qui rem pervenire usque prorsus genus ‚Latvian‘ incipit quaerit se et mundum pro Lettonico diximus.

 2. Eduads sagt:

  Latvieši Livonijā parādījās pēc Itālijas ebreju pārvietošanas šajās zemēs pēc jezuīta Antonio Posevino iniciatīvas, piemēram, Barkāns ir tīri ebreju uzvārds un nozīmē koēna dēlu.

 3. Eduads sagt:

  Es vēlētos izmantot izdevību un uzzināt par likteni 1988. gada mītiņa kinohroniku 23. augustā, kuru jums vajadzētu nosūtīt Jurijam Vidiņam.
  .
  .
  .
  Admins
  Man nav saprotams, par kādu žurnālu ir runa. Tajā laikā atrados ieslodzījumā.

 4. Eduads sagt:

  Es nedaudz paskaidrošu. Visticamāk, tas notika Daugavpilī 1989. gadā. Mēs no Helsinku-86 kopā ar Massanu sarīkojām mītiņu netālu no Pedagoģiskā institūta. Tas tika filmēts uz kameras. Es vēlētos iegūt filmas kopiju, es atlīdzināšu izmaksas.
  .
  .
  .
  Admins
  Vidiņa man atstātās video kasetes tika atdotas Liepājniekam Guntaram Lanmanim. Nedomāju, ka tās vairs ir skatāmas, jo ir demagnetizējušās.Ja vēlaties, ko tuvāk, tad DRAUGI.LV ir šis cilvēks atrodams.

 5. Anonymous sagt:

  trubā uzrādīja tikai :
  1987. g. 23. augusts Rīgā – demonstrācija pret padomju varu

  https://www.youtube.com/watch?v=JbIG0e_WAu4 .

 6. ebreji saka sagt:

  Viena trešdaļa latviešu ir ebreji,bet divas trešdaļas latvieši ir piemaisītas ebreju asinis……

 7. to laist informāciju pasaulē pašiem sagt:

  Par briseļu tiesu kancelejās iesēdinātajām žīdenēm no
  Latvijas pilnīga patiesība – viņas tur ir lai cenzurētu,
  nevis palīdzētu noformulēt savu sūdzību birokrātiskajā
  žargonā…

  Mašīntulkojums ir pēdējā iespēja(velns badā mušas ēd !)
  pievērst pasaules uzmanību aktuālajām problēmām
  caur komentāriem saitos…

 8. Latviešu Latvijas tauta, apmelotā sagt:

  Mīļais prezident Levit. Šo tu noteikti nezini. Padomnieki tevi krāpj. Un tu krāp visu pasauli. Braukājot apkārt pa pasauli melojot.

  Materiāls ir 6 gadi vecs. Bet realitātē laukos kļuvis vēl sliktāk. Kā bija pirms 6 gadi

  https://youtu.be/MXvPSwdq0Qs

 9. Ļoti labs video, es to varētu izmantot kā ilustrāciju savai programmai https://www.societyandnature.org/lpp.pdf

 10. Ģeopolitisks skatījums, bez aizspriedumiem sagt:

  Pārmaiņas nebūs un nav iespējamas, līdz? Līdz Tauta neapjēgs, nepārtrauktību okupācijas Krievijas. Nepārtrauktību kopš 1940.g.17.jun.-2019.g.3 okt. Čekisti, agenti čekas, komunisti, Krievijas okupācijas vara atrodas Latvija. Atmodu un LR 1918 atgriešanu, „atjaunošanu“ nepārķēra Maskava. Jo bija un ir totalitārs režīms Krievijas pār okupēto LV. Visi tiesneši, prokurori, milicija, VDK palika amatos. Varas nepārtrauktība un iekārtas valsts. Viņiem krievu okupācijas varai nevajadzēja neko pārķert. Pārķert vajag tad, ja nepieder tev. Bet viņiem tad un tagad arī pieder visa vara pār Latviju. Ko tur pārķert.
  Tās saucamā atmoda, bija Krievijas plāna Pārkārtošana. Varas saglabāšana. Savlaicīga, pārredzama, izplānota un organizēta. „Atmoda“ bija vecās/jaunās Krievijas pieseguma operācija, maskēšanās. Operācijas Perestroika ietvaros. Vispār kāds var pateikt, kurš ieviesa tautās šo nosaukumu/termiņu?

  Krievija tad savas ekonomiskās bezsaimnieciskuma dēļ, bija bankrots. Gluži tāds pats bankrots kā šodien Latvijā.
  Tikai vēršoties pret Krieviju, okupāciju nepārtraukto. Iespējams likvidēt totalitārismu. Un sekojošo deokupāciju.
  Cents ir tieši Krievija. Neviss Izraēla. Tieši Izraēla ir Krievijas satelīts. Tāds pats satelīts, kā Latvija. Kas jauc gaisu, patiesību visai pasaulei. Tieši Maskavā, Kremlī sēž austrumžīdu monstra centrālā vara. Kas nekad ne apvienosies ar rietumžīdiem. Pārredzamā un ne pārredzamā nākotnē. Tieši Maskava dod pavēles Izraēlai rīkoties un neviss otrādi.
  Tieši Krievija ir uzvarējusi atkal. Krimā, tūlīt Donbasa Ukraina kapitulē. Tāpat kā Krimā.
  Bet judaistisma (sātanisti) kristīgie gojas, to nesapratīs nekad. Acīmredzot. Ja nesaprot ka Latvija ir okupēta ar Krieviju. Ja nesaprot, ka nav Moskovijā tādu krievu vispār. Nav! Krievijā dzīvojoši žīdi ir. Kuri noteikti nav semītu tauta,labākajā izpratnē. Vien ļaunuma gēnu mantojuši ģenētiskājā izpratnē!
  Tieši Krievija ir primārais, bet Izraēla sekundārais. Kur tiek pārpumpēta nauda no Krievijas uzglabāšanai. Taisot drošu zonu naudas saglabāšanai. Pie nosacījuma, un draudiem drošības, ja atklātos šis Krievijas lielākais noslēpums valsts. Un uzmestu ātombumbu kāds Krievijai.
  Ķīna to sen sapratuši, un spēlē teātri. Jeņķi ir sasieti ar Krievijas izdarībām, ka nav spējīgi reaģēt.
  Jo vairāk slēpti un maskēti, tu rīkojies, jo lielāka iespēja ir sasniegt mērķi.
  Ķīniešiem ir milzīgs priekšnosacījums. Viņi nav informācijas Ābramtautas gūstā. Viss 3 Ābrama reliģijas, viņus neskar. Bet to nesaprast, ne atbrīvojoties no aizspriedumiem. Psiholoģiski tas ir, aizspriedumi pret sevi. Cīņā ar sevi, cilvēks nevar cīnīties uz āru. Iekškarš tāds sanāk vien. Brīnums jau bija, ka sanāca uztaisīt LR 1918. Kopš ābramisti ieradās 13 gs. Un okupēja.
  Varbūt vajag rakstīt Ķīnai. Pēc palīdzības. Un kāpēc gan ne? Lai ķīnieši okupē Krieviju, likvidē. Tā ir iespēja. Bet gaidīt no ES palīdzību, viņas nebūs. Es pati ir Krievijas gūstā.
  Atbrīvošanās LV, iespējama tikai bruņota, kara rezultātā. 90 gados bija militārais potenciāls latviešu tautai to izdarīt. Savukārt Krievijas uzdevums bija to nepieļaut. Galvenais VDK uzdevums bija nepieļaut karu Latvijā. Bet lai atmoda ar pasaules pārkārtošanās notiktu klusi. Zinot, cik daudz ieroču, munīcijas bija latviešu tautai tad uz rokām. Ka katram normālam latvietim mājās bija saslēpti ieroči. Šis jautājums visvairāk satrauca pārkārtotājus Maskavā. Bet viņi veiksmīgi novērsa šo drošības draudu. Kā tagad latviešu tauta ir pilnīgi atbruņota. Un īpašumi atsavināti, kur bija sie ieroči. Paši cilvēki padzīti no mājām un Latvijas kā tādas.

 11. ASV palīdzība sagt:

  Nu un kāda cīņa var notikt pret Krieviju ar ASV.

  Postimees
  ĀRVALSTĪS
  Dzīvi ASV sācis geju pāris, kas ar adoptētajiem bērniem aizbēga no Krievijas
  TVNET/Meduza
  2019. gada 4. oktobris 14:35

  Andrejs Vaganovs un Jevgēnijs Jerofejevs FOTO: personīgais arhīvs
  Augustā mediju uzmanību piesaistīja geju pāris no Maskavas, kas bailēs par savu drošību steigšus pameta Krieviju un pārcēlās uz citu valsti. Andrejs Vaganovs un Jevgeņijs Jerofejevs jaunā intervijā portālam „Meduza“ atklāj, ka pieprasīja politisko patvērumu ASV un patlaban dzīvojot Sietlā. Viņi stāsta par to, kā bērni iedzīvojušies jaunajā valstī un kā pavirzījusies viņu lieta Krievijā.

  Andrejs augustā raidorganizācijai „Deutsche Welle“ stāstīja, ka pirms vairākiem gadiem Krievijā ieguva sertifikātu, ka ir piemērots kandidāts bērna adopcijai. Izgājis visas formālās procedūras, viņš varēja adoptēt dēlu Denisu, bet vēlāk – arī Juriju.

  Kādu laiku dzīve ritēja pavisam mierīgi, bet tad Krievijas Izmeklēšanas komisija sāka vētīt valsts adopcijas aģentūru – apsūdzēja tās darbiniekus „netradicionālu vērtību propagandā“ un nolaidīgā attieksmē pret uzraudzības pienākuma veikšanu.

  Saturs turpināsies pēc reklāmas

  Kad varasiestādes mēģināja nošķirt bērnus, visa ģimene pameta Krieviju. Tika sākta kriminālizmeklēšana, pat apsūdzības adoptēto bērnu nogalināšanā. „Valsts ierēdņi teica, lai atvedu bērnus un parādu, ka viņi ir dzīvi. Es atteicos. Vairāki advokāti man apstiprinājuši, ka varasiestādes tādā gadījumā man atņems bērnus. Tad viņus nodos psihologiem un, pamatojoties uz sarunām ar bērniem, varētu ierosināt lietu, piemēram, par vardarbību pret bērniem.

  Es pametu valsti divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka mani bērni varētu nokļūt bērnunamā. Otrkārt – jo man bez aplinkiem pateica, ka mani jebkurā gadījumā apcietinās par mazgadīgo pavedināšanu,“ norāda Andrejs.

  Andrejs un Jevgeņijs stāsta, ka kriminālprocess pret adopcijas aģentūras darbiniekiem turpinās. Viņu adoptētie bērni lietā atzīti par cietušajiem, bet adoptētājs Andrejs un viņa partneris nekur nefigurē. Lietas ietvaros esot nopratināta puiku auklīte; viņai jautāts, vai Andrejs un Jevgeņijs viņu priekšā ļāvušies jūtu izpausmēm un tamlīdzīgi.

  „Kad 1.septembrī bērni nesāka iet uz skolu Maskavā, mums piezvanīja un teica – ja viņi nemācīsies, esot jāraksta iesniegums par atskaitīšanu. Mēs šo dokumentu iesniedzām, neslēpjot, ka tagad dzīvojam ASV, ka bērni mācās tādā un tādā vietējā skolā, ka mūsu adrese ir tāda un tāda,“ stāsta vīrieši. Vēlāk no prokuratūras e-pastā esot pienākusi vēstule ar prasību sniegt paskaidrojumus, kāpēc bērni neapmeklē skolu, taču citos veidos izmeklētāji neesot mēģinājuši sazināties.

  Ceļš uz ASV

  Ģimene ar draugu palīdzību automašīnā no Krievijas devās uz Minsku, bet pēc tam ar vilcienu uz Kijevu. No turienes viņi aizlidoja uz Ņujorku, kur pavadīja vairākas dienas. Pēc tam aizlidoja uz otru ASV krastu un Sakramento, Kalifornijā, tikās ar tur dzīvojošajām draudzenēm Rahimu Mamedovu un Marinu Stepanovu, kā arī Marinas dēlu Vaņu.

  „Viņas uz ASV pārcēlās pirms trīsarpus gadiem, jo tika diskriminētas seksuālās orientācijas un Rahimas gadījumā arī nacionalitātes dēļ,“ stāsta Andrejs un Jevgeņijs. „Marinai pat Maskavā uzbruka, bet tiesībsargājošo iestāžu reakcija bija nulle.“

  „Mēs bijām Kalifornijā, kad tika publicēta mūsu intervija ar „Meduza“. Tad sapratām, ka pavisam noteikti paliksim ASV. To nolēmām pēc Vitālija Milonova paziņojuma, ka mūs vajagot noķert, izsludināt starptautiskajā meklēšanā un tamlīdzīgi. Saprotams, ka Milonovs ir visai ekscentrisks cilvēks, bet viņš tik un tā ir Valsts Domes deputāts. Un, ja deputāts vērstos prokuratūrā vai Izmeklēšanas komitejā ar iesniegumu, tiem kaut kas būtu jāatbild. Tāpēc secinājām, ka tas ir viss, pēdējais punkts – mēs neatgriezīsimies,“ viņi skaidro.

  Lūgumā piešķirt politisko patvērumu ASV viņi sīkumos izskaidroja situāciju, ar kādu bija sastapušies Krievijā. 9.septembrī viņu pieteikums tika pieņemts izskatīšanai.

  „Pats interesantākais, ka oficiālais statuss šeit nevienu neinteresē. Mēs atnākam uz skolu un sakām: „Es esmu tāda un tāda bērna tēvs, bet viņš ir otrs tēvs.“ Un viss, nekādu jautājumu,“ par ASV stāsta Andrejs un Jevgeņijs.

  „Mums neprasa ne laulības apliecību, ne bērnu dzimšanas apliecību. Kad aizejam uz banku, mums atver kopīgu kontu. Neko nevajag pierādīt – ir uzticēšanās prezumpcija. Protams, dokumentos bieži manāmas norādes, ka tu būsi atbildīgs par melošanu, viltus liecībām un tamlīdzīgi. Un, protams, atbildība ir nopietna. Bet šāda sistēma ir pārsteidzoša pēc dzīves Maskavā, kur uz poliklīniku obligāti jāiet ar pasi, bērna dzimšanas apliecību un vēl visu ko. Visur tās jārāda. Šeit pietiek ar bērna vārdu un dzimšanas datumu. Pārbauda datubāzē un viss – dodieties pie ārsta.“

  Vašingtonas pilsētu Sietlu viņi izvēlējās tāpēc, ka tā ir ļoti progresīva pat pēc ASV standartiem. Izpētīti tika arī tādi aspekti kā nekustamā īpašuma cenas, nodokļi un laika apstākļi. Kad jaunā dzīvesvieta bija izvēlēta, vecāki būrās cauri skolu reitingiem, lai izvēlētos labāko pieejamo izglītības iestādi. Izvēlēta tika skola, kur sestā daļa audzēkņu ir krievvalodīgie. Jaunākais dēls Jurijs angliski nerunā.

  Andrejs un Jevgeņijs stāsta, ka ekstravertais Jurijs jau pirmajā dienā esot iemācījies frāzi „Let’s be friends“ un teicis to visiem skolasbiedriem. Vecākais dēls Deniss savukārt ir nedaudz noslēgtāka rakstura un vēl vēro situāciju, taču esot kļuvis priecīgāks un pat mājasdarbus pilda bez piespiešanās.

  Andrejs un Jevgeņijs stāsta, ka nesen ASV varasiestādēm nodevuši pirkstu nospiedumus un fotogrāfijas. Līdz gada beigām Sanfrancisko gaidāma tikšanās ar imigrācijas amatpersonām. Pēc tam būs jāgaida atbilde, vai ģimenei piešķirts politiskais patvērums.

  Pozitīva lēmuma gadījumā viņi iegūs sociālās apdrošināšanas numurus un varēs strādāt ASV.

  Tikmēr Andrejs un Jevgeņijs apmeklē angļu valodas kursus.

  „Jurijam parādījies jauns mērķis: viņš gribot izaugt, atgriezties Krievijā, kļūt par prezidentu un atcelt visus likumus, kuru dēļ mums bija jābēg,“ viņi stāsta.

  15
  SAISTĪTIE RAKSTI
  ĀRVALSTĪS
  „Sakrāmējām mantas un aizbraucām.“ Geju pārim nākas pamest Maskavu ar adoptētajiem bērniem
  ĀRVALSTĪS
  „Drīkst visu, izņemot slepkavību.“ Krievijas asinskārās seksuālo minoritāšu „medības“
  ĀRVALSTĪS
  Sanktpēterburgā nežēlīgi noslepkavota LGBT aktīviste
  ĀRVALSTĪS
  Seksuālo minoritāšu tiesību ievērošanas situācija Latvijā joprojām vissliktākā ES (26)
  ĀRVALSTĪS
  Homofobija, $20 un lakādas kurpes: slepkavība, kas pirms 20 gadiem satrieca ASV
  ĀRVALSTĪS
  Praida gājieni: vēsture, rekordisti un grūtie pirmsākumi Latvijā
  AsvKrievijaLgbtMaskava
  LASĪTĀKAIS ŠOBRĪD
  VISI RAKSTI
  SATIKSME
  | 15:54
  No decembra vilcieni vairs neapstāsies astoņās stacijās (12)
  CIKLONS
  Brīvdienās varēsim pikoties! (2)
  VIEDOKĻI
  Scenārijs Trampa krišanai (18)
  ĀRVALSTĪS
  Nosēšanās laikā Ukrainā avarējusi lidmašīna; gājuši bojā pieci cilvēki (3)
  3 GALERIJAS
  VIEDOKĻI
  | 11:47
  Šteinmeiera formula – Ukrainas kapitulācija? (31)
  ĀRVALSTĪS
  | 00:03
  LASĀMGABALS
  „Preses brīvība“ Krievijas gaumē: žurnālistei draud septiņi gadi cietumā par viedokli (47)
  ĀRVALSTĪS
  | 17:23
  Grēta Tūnberga dzēlīgi sevi tvitera profilā raksturo ar Putina vārdiem (32)
  ĀRVALSTĪS
  | 11:49
  No psiholoģiskā terora līdz slepkavībai: pusaudžu attiecības Igaunijā, kas beidzās ar traģēdiju
  LATVIJĀ
  | 16:36
  Vējonis skaidro, kāpēc apmeklējis no Ukrainas aizmukušā uzņēmēja organizēto forumu Monako (8)
  ĀRVALSTĪS
  | Vakar, 13:51
  Baidena dēls, Vējonis un „PrivatBank“: ko atklāj „Rosemont Seneca“ kontu pārskati (4)
  Papildināts
  KRIMINĀLZIŅAS
  | 17:07
  Vidzemē apjucis, meklēšanā izsludināts sirmgalvis ar automašīnu nobrauc 300 kilometrus (1)
  TOP RAKSTI
  VISI RAKSTI
  LATVIJĀ
  | 19:31
  RS padzen darbiniekus, kuri krāpās ar pašvaldības apmaksātajiem e-taloniem (13)
  LATVIJĀ
  | 16:36
  Vējonis skaidro, kāpēc apmeklējis no Ukrainas aizmukušā uzņēmēja organizēto forumu Monako (8)
  Baidena dēls, Vējonis un „PrivatBank“: ko atklāj „Rosemont Seneca“ kontu pārskati
  ĀRVALSTĪS
  | 17:23
  Grēta Tūnberga dzēlīgi sevi tvitera profilā raksturo ar Putina vārdiem (32)
  71 FOTO
  CILVĒKS UN AUTO
  | 20:53
  Foto: Klasiskie vācu auto Āgenskalna tirgū
  SATIKSME
  | 15:54
  No decembra vilcieni vairs neapstāsies astoņās stacijās (12)
  ĀRVALSTĪS
  | 16:25
  Ziņu aģentūra: Džonsons akceptējis, ka viņam var nākties lūgt atlikt Brexit (4)
  CIKLONS
  | 12:02
  Brīvdienās varēsim pikoties! (2)
  VIEDOKĻI
  | 00:01
  Scenārijs Trampa krišanai (18)
  Pasaule kabatā
  KONCERTU APSKATI
  | 07:08
  Velnam viss ir kārtībā! Atskats uz „Behemoth“ koncertu (2)
  Foto un video
  43:46
  TVNET
  | Vakar, 00:01
  Notiesāts uz mūžu. Lieta nr. 4: anonīms
  LATVIJĀ
  | 19.09. 00:02
  «Neredzamais cietumā». Kāpēc mēs to darām?
  LATVIJĀ
  | 26.09. 00:01
  Notiesāts uz mūžu. Lieta nr. 3: Arturs Bogdanovičs
  Neredzamais cietumā
  LATVIJĀ
  | 19.09. 00:02
  LASĀMGABALS
  Notiesāts uz mūžu. Lieta Nr.2: Mārtiņš Arelis
  Neredzamais cietumā
  3 GALERIJAS
  VIEDOKĻI
  | 11:47
  LASĀMGABALS
  Šteinmeiera formula – Ukrainas kapitulācija? (32)
  KRIMINĀLZIŅAS
  | 17:07
  Vidzemē apjucis, meklēšanā izsludināts sirmgalvis ar automašīnu nobrauc 300 kilometrus (1)
  ĀRVALSTĪS
  | 18:50
  Turcijas atbalstītie Sīrijas nemiernieki apvienojas vienā armijā (3)
  NOZARES
  | 10:47
  Latvijas uzņēmēji attīstīs jaunu veikalu tīklu; būtiskas pārmaiņas skars veikalus „top!“ (10)
  SEJAS.LV
  | 10:32
  Tā dzīvo par ietekmīgākajiem atzītie pašmāju influenceri (3)
  NOZARES
  | 00:02
  Plastmasas alternatīva papīrs un tā patiesā ietekme uz apkārtējo vidi (5)
  LATVIJĀ
  | 12:14
  Noraida Nacionālās bibliotēkas būvnieku prasību par 12,1 miljonu eiro piedziņu no valsts (3)

 12. -priekš RB un citem sagt:

  Nav vēl zināms vai tagad nav izūtrupēti tie pāris zemnieku, kuri runā tanī pārraidē. Tiem, kas ilgstoši nedzīvo LV. Pašvaki saprast. Situācija Latvijā nav pat vairs kritiska. Viņa ir katostrofāla. Laukos autobusi pat 2 dienā neiet. Bet ir tādi reisi 2 dienas nedēļā tik. Sestdien un svētdien. Un pareizi it kā sanāk, rajonu, pašvaldību savienošana. Jo pagastmājā strādājošie ir uz 20 pensionāriem. Pensionāriem, kas dzīvo dziļi mežos. Ziemā ceļš aizputināts. Naudas nav tīrīt. Tikai masējot likvidāciju skolu, slimnīcu, aptieku, veikalu, viņi Valdība to sauc par reorganizāciju, optimizāciju. Pretloģiku sauc par loģistiku.
  Nav tautas vairs Latvijas laukos. Nav!
  Valdība, ministri, prezidenti viss represīvais iekšlietu karaspēks, policija, tie jā funkcionē.
  Pavisam drīz, LV vara pati varēs braukt prom. Nebūs vairs jau ko pārvaldīt. Sapārvaldījušies būs.
  Protams. Latvijai ir vajadzīgs īpaš status. Rezervāta. Bez valsts varas. Lai nāk Vācieši kaut vai un Valsts vara ir. Ar visu likumdošanu Vācijas. Protams tur rastos cita problēma uzreiz. Puses Indijas un Āfrikas atvilktos viņiem līdzi. Bet kaut kas ir jādara. Jo tūlīt nebūs vairs latviešu tautas. Pilsētās latvieši sen kā mazākumā. Krievijas pilsoņi gan kaut kā turās pie Latvijas, pat iekšā brauc. Krieviem pieder ostas, lielie biznesi. Un pieņem darbā krievs krievu. Pēc rasisma. Kas man kā latvietim ir ļoti saprotams. Es arī negribu savā uzņēmumā krievu iekarotāju, okupantus.

 13. vienīgais sagt:

  Vienīgais patiesais likums esot tas,kas ved uz brīvību.Cita likuma nav.
  Nav svarīgi kas tev ir pretinieks,bet svarīgi kas tev esot blakus.

  Svarīgi ir blakus levis un viņam līdzīgie…..
  .
  .
  .
  Admins
  Tieši tā, viņi, šie Saeimas (61) jūtas eiforijā un domā, ka šis „levits“(kārtējais pisāriņš) viņus paglābs no tautas dusmām, kad viss reiz sāks vārīties..

 14. mjāāā ! sagt:

  cerams, ka tas ir tikai kaļķītis…

Atbildēt